Verordening Gelrepas

Geldend van 01-07-2018 t/m 18-03-2022

Intitulé

Verordening Gelrepas

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelet op artikel 147 Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen: de Verordening GelrePas

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

 • 2. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Participatiewet;

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

  • c.

   GelrePas: een persoonsgebonden pas die recht geeft op bepaalde voorzieningen;

  • d.

   adres: adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2 Verstrekking

Het college verstrekt op aanvraag de GelrePas aan degene die deel uitmaakt van de kring van rechthebbenden als bedoeld in artikel 4 en voldoet aan de in artikel 5 opgenomen voorwaarden.

Artikel 3 De GelrePas

 • 1. Het college stelt jaarlijks vast welke voorzieningen voor de houder van de GelrePas beschikbaar zijn.

 • 2. De GelrePas wordt kosteloos verstrekt. Bij verlies of diefstal van de GelrePas kan de rechthebbende éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor een duplicaat.

Artikel 4 Kring van rechthebbenden

Tot de kring van rechthebbenden behoort de Nederlander, dan wel de op basis van artikel 11 van de wet met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling, van 18 jaar of ouder die een adres binnen de gemeente Rheden heeft.

Artikel 5 Voorwaarden

 • 1. Wil de belanghebbende die behoort tot de kring van rechthebbenden in aanmerking komen voor de Gelrepas, dan dient het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger te zijn dan:

  • a.

   120% van de gehuwdennorm voor gehuwden;

  • b.

   108% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   84% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande.

 • 2. Kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders/verzorgers tot de kring van rechthebbenden behoren en het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan hieronder genoemd, komen in aanmerking voor de GelrePas:

  • a.

   150% van de gehuwdennorm voor gehuwden;

  • b.

   135% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid dient het vermogen van belanghebbende op de datum aanvraag lager of gelijk te zijn aan de voor hem van toepassing zijnde vermogensgrens als bedoeld in artikel 34, lid 3, respectievelijk sub a, b en c.

 • 4. Kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders in een minnelijke of wettelijke schuldsanering zitten, komen ongeacht de hoogte van het gezinsinkomen in aanmerking voor de Gelrepas.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. De GelrePas dient schriftelijk te worden aangevraagd door middel van een door het college vast te stellen aanvraagformulier en onder bijvoeging van de in het aanvraagformulier gevraagde bewijsstukken.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan het college bij nadere regels voor bepaalde groepen, van wie bij eerdere aanvraag is vastgesteld dat zij tot de kring van rechthebbenden behoren, ambtshalve een aanvraag innemen.

Artikel 7 Verstrekking

De GelrePas wordt verstrekt, nadat het recht is vastgesteld en heeft betrekking op:

 • a.

  het lopende kalenderjaar, indien de aanvraag voor 1 juli van het lopende kalenderjaar is ingediend;

 • b.

  het lopende kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar, indien de aanvraag op of na 1 juli maar vóór 1 december van het lopende kalenderjaar is ingediend;

 • c.

  het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan, indien de aanvraag op of na 1 december van het lopende kalenderjaar is ingediend.

Artikel 8 Beëindiging

Indien bij onderzoek blijkt dat de belanghebbende niet meer tot de kring van rechthebbenden behoort dan wel niet meer aan de voorwaarden van artikel 5 voldoet, wordt de GelrePas ingetrokken.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien de belangen die zijn gediend met toepassing van deze verordening niet opwegen tegen de zwaarwegende belangen die afwijking van deze verordening in een individueel en specifiek geval wenselijk maken.

Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GelrePas.

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 december 2012, nr. 7.

Ondertekening

De Steeg, 18 december 2012
De raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.

Algemene toelichting

De gemeentewet geeft de bevoegdheid aan de gemeente om minimabeleid vorm te geven ter bevordering van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en ter voorkoming van een sociaal isolement. Deze regeling mag niet strijdig zijn met de bepalingen en de strekking van de Participatiewet. Dit betekent dat activiteiten van sportieve, culturele en sociale activiteiten op aanvraag kunnen worden vergoed.

Andere regelingen kunnen worden gezien als een regeling voor inkomenssuppletie en zijn niet toegestaan.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de WWB niet afzonderlijk te definiëren in de verordening. Een en ander houdt onder meer in, dat bepaalde inkomensbestanddelen die binnen de WWB buiten beschouwing worden gelaten, ook bij de inkomenstoets in het kader van het minimabeleid buiten beschouwing blijven. Aldus wordt voorkomen, dat het minimabeleid het op basis van de WWB ingezette bijstandsbeleid doorkruist.

Artikel 2 Verstrekking

De gemeente kan via twee wegen aan armoedebestrijding doen: enerzijds door invulling te geven aan de in de WWB aan het college opgedragen verplichtingen en toebedeelde bevoegdheden zoals het verstrekken van een langdurigheidstoeslag, anderzijds door gebruik te maken van de autonome raadsbevoegdheid tot het vaststellen van een verordening die andere, niet in de wet geregelde, inkomensondersteunende voorzieningen in het leven roept.

In artikel 2 staat de inkomensondersteunende maatregel vermeld die door middel van de onderhavige verordening in het leven wordt geroepen: de GelrePas. Niet uitgesloten moet worden dat in de toekomst nog andere inkomensondersteunende maatregelen in deze verordening worden ondergebracht.

Wil men voor de GelrePas in aanmerking komen, dan dient de aanvrager te behoren tot de kring van rechthebbenden (artikel 4) en te voldoen aan de in artikel 5 verder uitgewerkte voorwaarden.

Artikel 3 De GelrePas

In lid 1 van dit artikel wordt aangegeven dat het de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders is om jaarlijks de vorm van de verstrekkingen vast te stellen. De GelrePas geeft de houder recht op korting op dan wel toegang tot voorzieningen van de aangesloten instellingen en of verenigingen. Het tweede lid regelt dat de rechthebbende eenmaal per kalenderjaar in aanmerking kan komen voor een duplicaat GelrePas als gevolg van verlies of diefstal.

Artikel 4 Kring van rechthebbenden

Op basis van de in dit artikel weergegeven criteria wordt de kring van rechthebbenden nader ingekaderd. In totaal is een tweetal criteria te onderscheiden:

Nederlander, dan wel een daarmee op basis van artikel 11 WWB gelijkgestelde vreemdeling: onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen en toeristen worden op basis van deze omschrijving uitgesloten;

e en adres binnen de gemeente Rheden: alleen inwoners van de gemeente Rheden komen voor de GelrePas in aanmerking. Als inwoners worden alle in de gemeente Rheden verblijvende personen die op de dag van de aanvraag staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Rheden. Voor minderjarigen geldt, dat zij via hun ouders gebruik kunnen maken van de geboden voorzieningen.

Artikel 5 Voorwaarden

In dit artikel is geregeld aan welke voorwaarden de kring van rechthebbenden dient te voldoen als het gaat om inkomen en vermogen.

Voor wat betreft het inkomen wordt er aangesloten op de berekeningen die gemaakt zijn bij de overige minimaregelingen. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

Ter toelichting op de genoemde percentages geldt dat wij geen rekening houden met kostendelers, dit betekent concreet:

 • 1.

  Voor gehuwden geldt 120% van de gehuwdennorm.

 • 2.

  Voor een alleenstaande ouder geldt dat deze norm vanaf 1 januari 2015 niet meer bestaat. Wij stellen daarom het bedrag op de voormalige alleenstaande ouder zijnde 90% van de norm voor gehuwden. 120% van 90% levert een grens op van 108%.

 • 3.

  Voor een alleenstaande geldt dat de bijstandsnorm 70% van de bijstandsnorm voor gehuwden is. Uitgaande van 120% draagkrachtloos inkomen levert dat 84% van de gehuwdennorm als grens.

 • 4.

  Voor wat betreft het begrip vermogen wordt er aangesloten op het vermogensbegrip binnen de wet.

Ter toelichting op de genoemde percentages in lid 2 geldt dat geen rekening gehouden wordt met de kostendelersnorm, dit betekent concreet:

 • a.

  voor gehuwden geldt 150% van de gehuwdennorm;

 • b.

  voor een alleenstaande ouder geldt dat deze norm vanaf 1 januari 2015 niet meer bestaat. Het bedrag op de voormalige alleenstaande ouder wordt gesteld op 90% van de norm voor gehuwden. 150% van 90% levert een grens op van 135%.

Artikel 6 Aanvraag

De GelrePas wordt toegekend voor één dan wel twee kalenderjaren (zie verder artikel 7). In het geval dat iemand uit de kring van rechthebbenden doorlopend gebruik wil maken van de GelrePas, zal hij steeds voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk een aanvraag moeten indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het college kan op basis van het tweede lid echter besluiten bepaalde groepen personen aan te wijzen, voor wie de verplichting tot aanvragen niet geldt. Gedacht moet dan worden aan groepen voor wie het meerdere malen schriftelijk aanvragen een extra belasting vormt, terwijl de mogelijkheid dat een mutatie zich voordoet op basis waarvan zij op een bepaald moment niet meer tot de kring van rechthebbenden behoren, nihil is. Te denken valt onder meer aan de personen behorend tot de kring van rechthebbenden van 65 jaar en ouder. In deze gevallen neemt het college de aanvragen ambtshalve in. Ook de al bij de gemeente bekende inwoners die tot de kring van rechthebbenden behoren zal het college de aanvragen ambtshalve innemen, waardoor de administratieve lasten voor de rechthebbende verlicht zal worden.

Artikel 7 Verstrekking

De datum van aanvraag bepaalt de verstrekkingenperiode. Wanneer vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar aangevraagd wordt, dan wordt de GelrePas verstrekt voor het lopende kalenderjaar. Ligt de aanvraagdatum tussen 1 juli en 1 december van het lopende jaar, dan wordt de aangevraagde GelrePas zowel voor het lopende als het daaropvolgende kalenderjaar toegekend. Binnen een jaar na aanvraag wordt vervolgens bezien, of betrokkene nog aan de voorwaarden voldoet en tot de kring van rechthebbenden behoort. Is dit niet meer het geval, dan wordt de GelrePas ingetrokken.

Ligt de aanvraagdatum ná 1 december dan wordt de GelrePas eerst voor het daaropvolgende jaar toegekend.

In beginsel (zie de uitzondering in artikel 6, tweede lid) wordt iedereen behorend tot de kring van rechthebbenden binnen een kalenderjaar verzocht schriftelijk een nieuwe aanvraag in te dienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Deze oproep dient tevens om te onderzoeken of betrokkene nog tot de kring van rechthebbenden behoort.

Artikel 8 Beëindiging

Zoals reeds aangegeven in artikel 7 wordt binnen een jaar na aanvraag onderzocht, of betrokkene nog tot de kring van rechthebbenden behoort en voldoet aan de voorwaarden. Is dit niet meer het geval, dan wordt de GelrePas ingetrokken. Betrokkene wordt de verplichting opgelegd het college zo snel mogelijk te informeren over feiten en/of omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op de GelrePas.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het is wenselijk om in die gevallen waar bij de uitvoering van de regeling blijkt dat een ongewenste situatie ontstaat toch een vergoeding kan worden verstrekt tot het gestelde maximum. Het gaat om situaties waarbij, ondanks een hoger inkomen zonder vergoeding een, volgens het college van burgemeester en wethouders, ongewenste situatie kan ontstaan of andere dringende individuele omstandigheden tot vergoeding nopen.

Artikel 10 en 11 Slotbepalingen

De artikelen 10 en 11 behoeven geen nadere toelichting.