Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’

Geldend van 27-01-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst’

Raadsbesluit

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 050103/12d

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van de stuurgroep d.d. 14 december 2004;

besluit

vast te stellen de navolgende verordening regelende de inschakeling van de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst:

Artikel 1

De monumentencommissie heeft tot taak burgemeester en wethouders van advies te dienen over:

 • a.

  aanvragen om vergunningen als bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet 1988;

 • b.

  door burgemeester en wethouders bij reglement, als bedoeld in artikel 2, bepaalde aangelegenheden.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast, regelende de taak, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de monumentencommissie.

Artikel 3

Bij dit besluit komt te vervallen:

 • a.

  De 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Hummelo en Keppel', zoals vastgesteld op 27 augustus 2002 door de raad van de gemeente Hummelo en Keppel;

 • b.

  Artikel 2 van de Monumetnenverordening (gemeente Vorden), zoals vastgeseld op 21 december 1993 en laatstelijk gewijzigd op 31 oktober 2000 door de raad van de gemeente Vorden;

 • c.

  De 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Steenderen, zoals vastgesteld op 25 oktober 1989 en gewijzigd op 15 maart 1994 door de raad van de gemeente Steenderen;

 • d.

  Artikel 1g van de 'Monumentenverordening 2002' (gemeente Hengelo), zoals vastgesteld op 24 september 2002 door de raad van de gemeente Hengelo;

 • e.

  Artikel 3 van de 'Monumentenverordening gemeente Zelhem, zoals vastgesteld op 20 augustus 1991 en laatstelijk gewijzigd op 29 februari 1996 door de raad van de gemeente Zelhem.

Artikel 4

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: 'Verordening op de monumentencommissie van de gemeente Bronckhorst'.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering an 3 januari 2005.

de griffier, de voorzitter,

K.E. Pijenburg H.L. van der Wende