Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op de website van de gemeenteraad Zutphen

Geldend van 13-12-2012 t/m heden

Intitulé

Gedragscode met betrekking tot persoonsgegevensnl

De raad van de gemeente Zutphen;

overwegende dat het gewenst is om richtlijnen te formuleren voor het publiceren van persoonsgegevens op de website van de gemeenteraad van Zutphen;

gelezen de Wet bescherming persoonsgegevens;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de hierna volgende

Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op de website van de gemeenteraad van Zutphen.

Artikel 1 Definitie ‘publicatie op de website’

Onder ‘publicatie op de website’ wordt verstaan het plaatsen van informatie op het openbare, algemeen toegankelijke gedeelte van de website van de gemeenteraad van Zutphen, bereikbaar via het webadres raad.zutphen.nl.

Stukken die op de website worden geplaatst, blijven na plaatsing permanent toegankelijk.

Artikel 2 Mogelijkheid verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens

Personen die het aangaat kunnen te allen tijde aangeven dat hun persoonsgegevens van de website moeten worden verwijderd. Daartoe dienen zij aan te geven om welke gegevens het gaat en waar deze op de website zijn gepubliceerd. Een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

Artikel 3 Gedragscode

Voor de publicatie van persoonsgegevens op de website van de raad gelden ten aanzien van de hierna genoemde categorieën van personen de aldaar aangegeven gedragslijnen.

a.Persoonsgegevens van politieke ambtsdragers, zoals raadsleden, forumleden en collegeleden.

Deze personen functioneren, elk in hun eigen rol, ten behoeve van het openbaar bestuur. Zij zijn als zodanig benoemd. Hun namen komen veelvuldig in raadsdocumenten voor, zoals op forumagenda’s, notulen, politieke documenten zoals moties, schriftelijke vragen, amendementen et cetera.

Op de website van de raad (en op de algemene website van de gemeente Zutphen) worden de namen, adressen en telefoonnummers van politieke ambtsdragers gepubliceerd. Voor hen geldt dat niet alleen hun naam, maar ook andere persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer op de website zijn te vinden. Hun nevenfuncties moeten bovendien wettelijk openbaar worden gemaakt.

Gedragslijn:

Ten aanzien van politieke ambtsdragers geldt geen beperking, behoudens hetgeen de wet aangeeft, voor het bekendmaken van persoonsgegevens op de website van de raad.

b.Persoonsgegevens van ambtenaren

Ambtenaren worden veelvuldig in bestuurlijke documenten vermeld, bijvoorbeeld als steller van ambtelijke adviezen, als ambtelijke ondersteuning bij vergaderingen of als griffier van forumvergaderingen. Voor zover ambtenaren genoemd worden in relatie tot hun functie, is bekendmaking op de website relevant en niet ‘bovenmatig’. De openbaarmaking dient zich te beperken tot de naam en eventueel de afdeling waar zij werkzaam zijn.

Gedragslijn:

Ten aanzien van ambtenaren die een rol spelen in de werkzaamheden van de raad – ongeacht of zij voor de gemeente Zutphen of een andere overheidsorganisatie werkzaam zijn – geldt dat uitsluitend hun naam en voornaam of voorletter(s) op de website mogen worden openbaargemaakt, eventueel met vermelding van de afdeling waar zij werkzaam zijn.

c.Persoonsgegevens van personen en instellingen die brieven of andere geschriften aan de raad richten

Brieven aan de raad zijn onder andere afkomstig van burgers en instellingen. Ze bevatten de adresgegevens en vaak het telefoonnummer van de afzender en ze zijn als regel ondertekend. Het komt ook regelmatig voor dat er een petitie aan de raad of aan het forum wordt overhandigd, met handtekeningenlijsten die doorgaans handgeschreven naam- en adresgegevens en handtekeningen bevatten.

Openbaarmaking – dit geldt voor genoemde vormen – zou betekenen dat via de website alle persoonsgegevens door een ieder rechtstreeks zijn in te zien. Dit moet als ‘bovenmatig’ worden beschouwd. Het effect van de geschriften aan de raad kan ook bereikt worden zonder openbaarmaking. De raad zelf en de leden van de raad moeten echter wel kennis kunnen nemen van de brieven én hun afzender om zich een oordeel te kunnen vormen over hetgeen de brief van de raad vraagt.

Voorts vereist de transparantie van het bestuur en de controleerbaarheid door de burger dat op de website is te vinden dat de brief bij de raad is binnengekomen. Hiertoe is het voldoende als de naam van de afzender wordt openbaargemaakt.

Gedragslijn:

Ingekomen brieven en petities die aan de raad zijn gezonden of overhandigd worden als zodanig niet op de website van de raad openbaar gemaakt. In een lijst van ingekomen stukken wordt aangegeven welke brieven en andere stukken door de raad zijn ontvangen, met vermelding van uitsluitend de naam van de afzender, onder vermelding van een korte aanduiding van het onderwerp. Deze lijst wordt op de website gepubliceerd.

Raadsleden en vaste vervangers kunnen via een beveiligd gedeelte van de raadswebsite (met persoonlijk wachtwoord) kennisnemen van de ingekomen stukken waarop persoonsgegevens staan.

d.Persoonsgegevens van personen die tijdens openbare Forumvergaderingen gebruik maken van het spreekrecht, namens zichzelf of anderen of namens instellingen.

Personen die tijdens Forumvergaderingen gebruik maken van het spreekrecht, doen dit welbewust en in het openbaar. Zij leveren tijdens de vergadering vaak ook de tekst van hun inspraakbijdrage in – al of niet digitaal – voor publicatie op de website van de raad. Hun mondelinge inbreng wordt genotuleerd. Als op de door hen aangeleverde tekst hun adres en eventuele overige persoonsgegevens staan, worden deze gepubliceerd.

Door in het openbaar het spreekrecht te gebruiken geven insprekers impliciet aan dat zij geen bezwaar hebben tegen publicatie van hun bijdrage op de website met vermelding van hun naam.

Insprekers moet er echter op gewezen worden dat zij, indien zij daar voorkeur voor hebben, ook anoniem kunnen inspreken, dus zonder vermelding van hun naam in de notulen en op de website.

Gedragslijn:

De inhoudelijke bijdrage van een persoon die gebruik maakt van het inspreekrecht in een vergadering wordt te allen tijde op de gebruikelijke manier genotuleerd. Daarbij wordt zijn of haar naam vermeld, tenzij de inspreker te kennen heeft gegeven dat zijn of haar naam niet in de notulen mag worden vermeld. Hiertoe wordt in de bevestigingsmail die de inspreker ontvangt een zinsnede opgenomen dat ervoor gekozen kan worden om anoniem in te spreken.

Indien een inspreker een tekst inlevert – op papier of digitaal – voor publicatie op de website, dan wordt deze op der website geplaatst zoals die is ontvangen, dus inclusief eventuele persoonsgegevens.

e.Persoonsgegevens van personen die een rol spelen in het kader van besluitvorming en als zodanig voorkomen in de tekst van raadsvoorstellen en daaraan verwante documenten.

De raad neemt in het kader van zijn taak als bestuur op hoofdlijnen weinig besluiten ten aanzien van individuele burgers. Het komt dan ook niet vaak voor dat in raadsvoorstellen persoonsgegevens staan. Wel is dit soms het geval in bijlagen bij raadsvoorstellen, zoals zienswijzennota’s bij bestemmingsplannen en andere besluiten van algemene strekking. Dergelijke stukken zijn altijd afkomstig van het college. Het college hanteert de gedragslijn dat persoonsgegeven worden geanonimiseerd en handtekeningen worden afgeplakt. De griffie dient te bewaken dat dit ook inderdaad gebeurt.

Een tweede categorie raadsstukken waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen wordt gevormd door documenten in het kader van bezwaarprocedures tegen raadsbesluiten. Het is onvermijdelijk dat hierin de naam van de appellant wordt genoemd. Voor zover het gaat om stukken die op de website gepubliceerd worden, weegt de transparantie van de procedure zwaarder dan de bescherming van de privacy van degenen die bezwaar hebben aangetekend. Andere persoonsgegevens dan de naam worden niet gepubliceerd.

Gedragslijn:

De hoofdlijn is dat persoonsgegevens in openbare raadsstukken en de daarbij behorende bijlagen, voor zover deze op de website worden gepubliceerd, worden geanonimiseerd en dat handtekeningen worden afgeplakt. De griffie ziet hierop toe.

Raadsstukken in het kader van bezwaarprocedures, die op de website zijn gepubliceerd, mogen de naam / namen bevatten van degene(n) die het bezwaar hebben aangetekend. De adresgegevens en overige persoonsgegevens worden geanonimiseerd en handtekeningen worden afgeplakt.

f.Persoonsgegevens in de aankondiging van activiteiten voor de raad

In het overzicht van activiteiten voor de raad op de website kunnen persoonsgegevens voorkomen van mensen die bij de betreffende activiteit zijn betrokken. Als regel gaat het daarbij om mensen die de activiteit organiseren en/of bij wie men zich kan aanmelden. In verreweg de meeste gevallen betreft het functionarissen van organisaties, waarbij zakelijke telefoonnummers en/of e-mail adressen zijn vermeld.

Voor een behoorlijk verloop van de activiteitenadministratie zijn dit noodzakelijke gegevens. Er mogen geen andere gegevens op de website worden gepubliceerd dan die voor de activiteit noodzakelijk zijn.

Gedragslijn:

Bij publicatie van activiteiten voor de raad op de website wordt de naam van de contactpersoon of die van de persoon waar men zich moet aanmelden genoemd, inclusief een telefoonnummer en / of e-mail adres. Eventuele handtekeningen op bijlagen worden afgeplakt.

Vermelding van het adres van de contactpersoon gebeurt niet, tenzij dit voor de duidelijkheid omtrent de betreffende activiteit onvermijdelijk is.

Ondertekening

Aldus vastgestel door de raad van de gemeente Zutphen
In zijn openbare vergadering van 5 november 2012.
De voorzitter, De griffier,