Kapbeleid gemeente De Bilt

Geldend van 10-10-2012 t/m 27-10-2021

Intitulé

Kapbeleid gemeente De Bilt

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 5

 • 1.

  1 Aanleiding 5

 • 1.

  2 Uitgangspunten 5

 • 1.

  3 Doelstelling 5

 • 1.

  4 Overleg andere instanties 5

2 HUIDIG VERGUNNINGENSTELSEL 6

 • 2.

  1 Korte uiteenzetting 6

 • 2.

  2 Analyse huidige stelsel 6

3 NIEUW KAPBELEID 7

 • 3.

  1 Inleiding 7

 • 3.

  2 Reikwijdte beleid 7

 • 3.

  3 Bomenkaart 7

3.3.1 Bomenlijst 8

3.3.2 Groene kaart gebieden 8

3.4 Toetsingscriteria boom voorkomend op Bomenlijst 8

3.4.1 Hoofdregel 8

3.4.2 Uitzonderingen 8

3.4.3 Vereiste: deskundigenrapport 8

3.4.4 Beoordeling 9

3.4.6 Herplantplicht 9

3.5 Toetsingscriteria boom in ‘Groene kaart gebied’ 9

3.5.1 Hoofdregel 9

3.5.2 Vergunningvrij (geen bescherming) 9

3.5.3 Veel voorkomende boomsoorten (wel bescherming) 10

3.5.3 Beoordeling 10

3.5.4 Herplantplicht 10

3.6 Procedure omgevingsvergunning kap 11

4 HANDHAVING EN REGELGEVING 12

 • 4.

  1 Toezicht en handhavingsaspecten 12

 • 4.

  2 Herplant illegaal gekapte boom 12

 • 4.

  3 Flora- en Faunawet 12

 • 4.

  4 APV 12

 • 5.

  BESCHERMING VAN BOMEN 13

 • 5.

  1 Beschermende maatregelen 13

6 COMMUNICATIE EN VERVOLGTRAJECT 14

6.1 Externe communicatie 14

6.1.1 Procedure beleid 14

6.1.2 Procedure ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’ 14

6.1.3 Raadpleging bomenkaart 14

6.1.4 Aandachtspunten 14

 • 6.

  2 Interne communicatie 15

 • 6.

  3 Mutaties en actualisatie 15

BIJLAGE 1 GRENZEN BEBOUWDE KOM EN ‘GROENE KAART GEBIEDEN’ 16

BIJLAGE 2 TOETSINGSCRITERIA INDIVIDUELE BOOMWAARDERING 17

BIJLAGE 3 TOETSINGSCRITERIA ‘GROENE KAART’ GEBIED 19

BIJLAGE 4 NADERE TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET 22

BIJLAGE 5 STANDAARD BOMEN EFFECT ANALYSE 23

BIJLAGE 6 RICHTLIJNEN WERKEN BIJ BOMEN 24

BIJLAGE 7 BELEIDSCRITERIA OMGEVINGSVERGUNNING KAP 26

BIJLAGE 8 BOMENLIJST 27

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 19 juni 2007 heeft de raad de wens uitgesproken om het kapvergunningenstelsel te vereenvoudigen. Hoofddoel van het dereguleren van het kapvergunningenstelsel is het verminderen en vereenvoudigen van de regeldruk voor de burgers. Hiermee wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd en de administratieve lastendruk voor de burger verminderd. Voorwaarde is echter dat het groene karakter van de gemeente De Bilt behouden blijft.

1.2 Uitgangspunten

Kort samengevat heeft de raad de volgende uitgangspunten uitgesproken:

 • ·

  Maximale lastenverlichting voor de burger;

 • ·

  Efficiëntere inzet ambtelijk apparaat, indien mogelijk besparing;

 • ·

  Behoud groene karakter gemeente;

 • ·

  Introduceren instrument bomenlijst in combinatie met groene kaart.

De raad heeft in dit kader uitdrukkelijk gekozen voor het invoeren van een bomenlijst in combinatie met een groene kaart. Hierbij is het uitgangspunt dat het kappen van een boom vergunningsvrij is tenzij de boom op de bomenlijst of de groene kaart is opgenomen. De raad heeft de alternatieven van het volledig afschaffen van de kapvergunning en het volledig handhaven van de kapvergunning afgewezen.

1.3 Doelstelling

Duidelijke en transparante regelgeving en minder rompslomp voor de burgers, echter dit mag niet leiden tot het verdwijnen van het groene karakter van de gemeente.

1.4 Overleg andere instanties

Omtrent deze dereguleringstaakstelling is in het verleden overleg gevoerd met Commissie Duurzaamheid (waaronder tevens leden van het IVN). Deze commissie draagt de wens van de raad tot deregulering en heeft aangegeven groot voorstander te zijn van de introductie van een bomenkaart met de daarmee gepaard gaande bomenlijst en ‘groene kaart’ gebieden.

2 HUIDIG VERGUNNINGENSTELSEL

2.1 Korte uiteenzetting

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt 2009 is het verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders houtopstand te vellen of te doen vellen. Onder houtopstand wordt verstaan hakhout, een houtwal of één of meer bomen. Een boom wordt als zondanig aangemerkt als de stam een dwarsdoorsnede heeft van minimaal 20 cm op 1,30 meter hoogte boven maaiveld. De vergunning zoals hier bedoeld is een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid, sub g, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op deze vergunningplicht is een aantal uitzonderingen opgenomen. Er hoeft namelijk geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor bijvoorbeeld regulier onderhoud van natuurterreinen, knot- en leibomen en kweekgoed. Bij constatering dat een houtopstand onrechtmatig is geveld kan bij de boomeigenaar een herplantplicht worden opgelegd.

2.2 Analyse huidige stelsel

Jaarlijks worden circa 400 aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend voor het kappen van één of meerdere bomen. Van de 400 aanvragen worden circa 360 vergunningen verleend. Dit is in totaal 90 % van de aanvragen. Dit betekent dat circa 10% van de aanvragen geweigerd wordt. Een vergunning wordt geweigerd indien één van de weigeringsgronden (natuurwaarde en landschappelijke waarde van de houtopstand, waarde voor stads- en dorpsschoon, de beeldbepalende waarde en de cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand) die zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening van toepassing is voor de boom. Hieruit kan worden afgeleid dat ons huidig vergunningenbeleid zeer arbeidsintensief is met een hoge lastendruk voor de burger terwijl qua beschermingsniveau sprake is van laag rendement, want op jaarbasis worden slechts enkele kapaanvragen geweigerd.

3 NIEUW KAPBELEID

3.1 Inleiding

Het hoofddoel van de door de raad gekozen deregulering voor het kappen is om de burger te ontlasten van regeldruk. Daarom is gekeken naar de op bomen op particulier terrein binnen de bebouwde kom.

Om de regeldruk omtrent het vergunningenstelsel voor het kappen van een boom voor burgers te verminderen is er onderscheid gemaakt tussen bomen die waardevol zijn, ook wel beschermwaardige bomen genoemd, en bomen die minder of geen waarde vertegenwoordigen voor de omgeving. Het grootste deel van de bomen op particulier terrein zal in de toekomst zonder omgevingsvergunning mogen worden geveld.

3.2 Reikwijdte beleid

Dit beleid en de nog nader vast te stellen bomenkaart heeft alleen betrekking op particuliere bomen binnen de bebouwde kom. In de bijgevoegde kaart (bijlage 1) worden de grenzen van de bebouwde kom weergegeven.

Dit betekent dat dit beleid nietvan toepassing is voor:

 • -

  het buitengebied van de gemeente De Bilt;

 • -

  de gebieden die onder de Boswet vallen (als regel onderdeel van het Buitengebied);

 • -

  laan-/straatbomen en openbaar groen van de overheid.

De gemeentelijke bomen vertegenwoordigen het grootste deel van de groenstructuur binnen de diverse kernen. Zij zijn bepalend voor het groenbeeld van de desbetreffende straat. Daarom blijven deze bomen onder de beschermende invloed van de omgevingsvergunning vallen. Voor gemeentelijke bomen blijft derhalve de vergunningsplicht gelden. Het toetsingskader van deze vergunningaanvragen is vastgelegd in de Algemene plaatselijke Verordening (Apv). Dit betekent dat de aanvragen die betrekking hebben op gemeentelijke bomen worden getoetst aan de natuurwaarde en landschappelijke waarde van de houtopstand, waarde voor stads- en dorpsschoon, de beeldbepalende waarde en de cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. Indien voor het kappen van een gemeentelijke boom een omgevingsvergunning wordt verleend dan zal dit besluit worden bekend gemaakt in de gemeenterubriek in de Biltsche Courant. Belanghebbenden kunnen op deze manier bezwaar aantekenen tegen de vergunning.

3.3 Bomenkaart

Op de bomenkaart zijn de individuele waardevolle bomen van particulieren die zijn opgenomen in de ‘Bomenlijst’ en de ‘Groene kaart’ gebieden opgenomen.

Raadpleging van deze bomenkaart is van belang omdat in beginsel alle particuliere bomen binnen de bebouwde kom vergunningsvrij mogen worden geveld, tenzij:

 • ·

  boom is geplaatst op de door het college vastgestelde ‘Bomenlijst’;

 • ·

  boom staat in een door het college aangewezen ‘Groene kaart gebied’, uitzonderingen daargelaten (boomsoorten met geen bescherming).

Hierbij geven wij een nadere toelichting op deze ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’.

3.3.1 Bomenlijst

Aan de hand van de in bijlage 2 geformuleerde objectieve criteria, die zijn overgenomen van de Bomenstichting, wordt een ‘Bomenlijst’ opgesteld (zie bijlage 8). Op deze bomenlijst komen de meest waardevolle particuliere bomen binnen de bebouwde kom voor die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg/ruimte. Indien een boom op deze lijst voorkomt, heeft het geen zin om voor het kappen van deze boom een vergunning aan te vragen. Alleen indien sprake is een uitzonderlijke omstandigheid die in paragraaf 3.4.2 is opgesomd (gevaar veiligheid en ziekte) is het indienen van een vergunningsaanvraag zinvol. Voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom die niet op deze ‘Bomenlijst’ staan en ook niet opgenomen zijn in een ‘Groene kaart’ gebied, geldt dat deze vergunningvrij kunnen worden gekapt.

3.3.2 Groene kaart gebieden

Gebieden waar op grond van landschappelijke en / of ecologische overwegingen veel beschermwaardige bomen op particulier terrein staan, zijn niet afzonderlijk geïnventariseerd. Dit is een ‘Groene kaart gebied’. Deze gebieden worden als vlakelement opgenomen in de bomenkaart. Voor het kappen van een boom in een ‘Groene kaart gebied’ is in beginsel een omgevingsvergunning vereist. Voor een aantal boomsoorten is een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht waardoor deze vergunningvrij mogen worden gekapt. Deze boomsoorten zijn opgesomd in bijlage 3.

Als ‘Groene kaart gebied’ worden aangewezen: Bilthoven-Noord (ten noorden van spoorlijn), Groenekan (ten noorden van Groenkanseweg) en Hollandsche Rading (ten westen van Tolakkerweg). In de bijgevoegde kaart (bijlage 1) worden de grenzen van de ‘Groene kaart gebieden’ weergegeven.

 • 3.

  4 Toetsingscriteria boom voorkomend op Bomenlijst

  3.4.1 Hoofdregel

  Het is verboden zonder vergunning een boom te vellen die voorkomt op de bomenlijst en de daaruit voortvloeiende bomenkaart. In beginsel zal geen omgevingsvergunning worden verleend voor het vellen van een boom die geplaatst is op de ‘Bomenlijst’, tenzij een in de volgende paragraaf 3.4.2 opgenomen uitzonderingssituatie zich voordoet.

  3.4.2 Uitzonderingen

  Slechts indien één van de volgende uitzonderingssituaties van toepassing is, is het kansrijk dat een medewerking wordt verleend aan een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom.

  ·Gevaar voor de veiligheid

  Een zodanig onveilige situatie door hoge kans op tak- of stambreuk, windworp en de aanwezigheid van bepaalde zwammen die kunnen duiden op ernstige aantastingen, zijn argumenten die kunnen leiden tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom.

  ·Bestrijding ziekten

  Indien een waardevolle boom door ziekte(n) is aangetast en daardoor geen toekomst heeft of een besmettingsbron is voor andere bomen, kan een omgevingsvergunning voor het vellen van deze boom worden verleend. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van een iep die besmet is met de iepziekte. Andere ziekten zijn bacterievuur (ofwel perenvuur), deze komt bij een groot aantal bomensoorten voor, en watermerkziekte in wilgen.

  3.4.3 Vereiste: deskundigenrapport

  Indien één van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is, kan een omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom worden verleend. De aanvrager dient dan een aanvraag om een omgevingsvergunning in te dienen. De aanvrager zal middels een bijgevoegd deskundigenrapport moeten aantonen dat één van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is. Op grond van artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 4.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) kan de gemeente de aanvrager namelijk verzoeken de gegevens en bescheiden te verstrekken die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn. Een deskundigenrapport is essentieel voor de beoordeling of een uitzonderingssituatie zich voordoet.

  3.4.4 Beoordeling

  Deze toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom zal worden gedaan door medewerker van het Vergunningenloket met eventueel een adviserende rol van de afdeling BOR. In bepaalde gevallen kan een extern bureau worden ingeschakeld voor het geven van onafhankelijk advies.

  3.4.6 Herplantplicht

  Indien een omgevingsvergunning voor het vellen van een waardevolle boom wordt verleend omdat één van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is, zal altijd een herplantplicht worden opgelegd voor het herplanten van een boom op - indien mogelijk - dezelfde locatie en op basis van de waarde van de gekapte boom (zie ook paragraaf 4.2).

 • 3.

  5 Toetsingscriteria boom in ‘Groene kaart gebied’

  3.5.1 Hoofdregel

  Voor bomen binnen de ‘Groene kaart gebieden’ geldt dat voor het vellen van een boom een vergunning is vereist. Dit geldt voor alle bomen met een stamdiameter van meer dan 20 cm (stamdiameter gemeten op 1.30 meter boven maaiveld, bij meerdere stammen geldt de dikste diameter). Voor een aantal boomsoorten is een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht (zie paragraaf 3.5.2 en bijlage 3)

  3.5.2 Vergunningvrij (geen bescherming)

  Voor een aantal boomsoorten is een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht. Deze boomsoorten kunnen dus vergunningsvrij worden gekapt en zijn derhalve niet beschermd. De onderstaande boomsoorten met eventueel de daarbij van toepassing zijnde criteria zijn vergunningsvrij:

  VERGUNNINGSVRIJ

  Criterium

  Boomsoort Nederlands

  Boomsoort Latijn

  Stamdiameter < 20 cm

  Alle boomsoorten

  Stamdiameter < 30 cm

  Berk

  Betula

  Stamdiameter < 40 cm

  Amerikaanse eik

  Quercus rubra

  Douglas

  Pseudotsuga

  Esdoorn

  Acer

  Fijnspar/kerstspar

  Picea

  Ongeacht stamdiameter

  Coniferen

  Thuja Chaemaecyparis

  Lijsterbes

  Sorbus

  Meidoorn

  Crataegus

  Sierappel

  Malus

  Sierkers

  Prunus

  Vogelkers

  Prunus

  In bijlage 3 wordt een nadere uiteenzetting gegeven omtrent de kenmerken van bovenstaande vergunningsvrije boomsoorten die veel in onze gemeente voorkomen.

  3.5.3 Veel voorkomende boomsoorten (wel bescherming)

  Indien een boomsoort niet in de bovenstaande opsomming van vergunningsvrije boomsoorten is opgenomen, betekent dit dat de hoofdregel van toepassing is: voor het vellen van een dergelijke boom is een vergunning vereist. Voorbeelden van vergunningplichtige bomen zijn de acacia, beuk, grove den, haagbeuk, inlandse eik, kastanje, linde, mamoetboom, moerascypres en venijnboom.

  3.5.3 Beoordeling

  De toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van een waardevolle boom zal worden gedaan door medewerker van het Vergunningenloket met eventueel een adviserende rol van de afdeling BOR. In bepaalde gevallen kan een extern bureau worden ingeschakeld voor het geven van onafhankelijk advies. In dit kader kan de aanvrager worden verzocht om een deskundigenrapport te verstrekken.

  Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom in een ‘Groene kaart gebied’ wordt ingediend, zal deze getoetst worden aan de in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen toetsingscriteria, te weten:

  • v

   Natuurwaarde van de houtopstand

  • v

   De landschappelijke waarde van de houtopstand

  • v

   De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon

  • v

   De beeldbepalende waarde van de houtopstand

  • v

   De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

  • v

   De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

  Deze in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen toetsingscriteria zijn verder uitgewerkt in beleidscriteria voor omgevingsvergunning kap (zie bijlage 7).

  3.5.4 Herplantplicht

  Indien een omgevingsvergunning voor het vellen van een beschermwaardige boom wordt verleend omdat één van de bovenstaande uitzonderingen van toepassing is of indien sprake is van het illegaal vellen van een waardevolle boom kan een herplantplicht worden opgelegd voor het herplanten van een boom en op basis van de waarde van de gekapte boom (zie ook paragraaf 4.2).

3.6 Procedure omgevingsvergunning kap

Voor bomen van de overheid blijft het vergunningenstelsel onverkort van toepassing. Dat betekent dat voor het vellen van een gemeentelijke boom de vergunningprocedure gevolgd moet worden. Een vergunningsaanvraag voor het vellen van een gemeentelijke boom zal getoetst worden aan het in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen toetsingskader.

Voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom geldt het volgende:

Aan de hand van de bomenkaart en de daaruit voortvloeiende bomenlijst en ‘groene kaart’ gebieden bepalen of de boom als waardevol/beschermwaardig is aangemerkt. De bomenkaart is raadpleegbaar via onze website www.debilt.nl. Indien een boom als waardevol/beschermwaardig is aangemerkt en één van de uitzonderingssituaties zich voordoet, kan een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom worden aangevraagd. Op onze gemeentelijke website is de vergunningprocedure nader uitgewerkt.

4 HANDHAVING EN REGELGEVING

4.1 Toezicht en handhavingsaspecten

Na de invoering van dit nieuwe kapbeleid en de daaruit voortvloeiende bomenkaart verwachten wij dat een verschuiving zal plaatsvinden naar Toezicht en eventueel Handhaving. De volgende aspecten komen hierbij aan de orde:

• toezicht illegale kap;

• toezicht gekapt conform de vergunning;

• toezicht op schade veroorzaakt aan andere bomen tijdens het kappen;

• toezicht op herplantplicht.

De bomenkaart met de daaruit voortvloeiende ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’, vormen het handhavinginstrument. Aan de hand van deze gegevens kan door de unit Toezicht gecontroleerd worden op voornoemde punten. Indien nodig kan een handhavingstraject worden opgestart. In het integrale toezichts- en handhavingsbeleid van de unit Toezicht zal aan deze aspecten verdere invulling worden gegeven. Vanuit BOR en het Vergunningenloket kan desgewenst de unit Toezicht voorzien van de boomtechnische en vakinhoudelijke ondersteuning.

4.2 Herplant illegaal gekapte boom

Indien een particuliere boom die vermeld staat op de bomenkaart zonder een omgevingsvergunning wordt gekapt, zal een herplantplicht worden opgelegd op basis van de waarde van de gekapte boom.

De waarde wordt bepaald aan de hand van de rekenmethode volgens ‘Richtlijnen NVTB’(Nederlands Vereniging van Taxateurs van Bomen). De hoogte van de boomwaarde wordt berekend uit de kosten die gemaakt moeten worden om de betrokken boom op dezelfde locatie te vervangen (kosten die gepaard gaan met de heroprichting) plus de kosten van beheer en onderhoud tot de betreffende boom op gelijkwaardige wijze de functie vervult van de oude boom. De herplant zal in beginsel gerealiseerd moeten worden op de locatie van de gekapte boom.

4.3 Flora- en Faunawet

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regelgeving op het gebied van Flora- en Fauna ligt bij de burger. Dit verandert niet door het nieuwe regime. Wel wordt de burger in het huidige regime in de vergunning geïnformeerd over aangehaakte regelgeving, bijvoorbeeld over de Flora- en Faunawet (FFW). De bomen op particulier terrein die niet zijn opgenomen op de bomenkaart kunnen in de toekomst zonder vergunning gekapt worden. Hierdoor wordt de burger door middel van de vergunning niet meer geïnformeerd over de Flora- en Faunaregelgeving. Door deze gekozen wijze van deregulering, komt de verantwoordelijkheid van het naleven van de Flora- en Faunawet (FFW) nog meer bij de burger te liggen. Voor aanvang van kapwerkzaamheden zal de burger zelf na moeten gaan of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Uiteraard zal de burger zo goed mogelijk worden geïnformeerd over de Flora- en Faunaregelgeving via onze gemeentelijke website en een brochure. In bijlage 4 wordt ingegaan op de Flora- en Faunaregelgeving.

4.4 APV

In de Algemene plaatselijke Verordening (APV) wordt het vergunningvrij vellen van niet aangewezen houtopstanden mogelijk gemaakt. Dit kan worden toepast zodra de bomenkaart met de daaruit voortvloeiende ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’ in werking is getreden.

De APV is zowel binnen als buiten de bebouwde kom van kracht. Bij bosbouwpercelen en

rijbeplantingen van meer dan 20 bomen buiten de bebouwde kom is de Boswet van kracht.

5.BESCHERMING VAN BOMEN

 • 5.

  1 Beschermende maatregelen

 • §

  Goede informatieverstrekking

5.Het is van belang dat waardevolle bomen al in een vroeg stadium onder de aandacht te brengen bij bouwinitiatieven. Door de invoering van de integrale omgevingsvergunning is de kans verkleind dat waardevolle bomen worden ‘vergeten’ bij de beoordeling van vergunningaanvragen. Met het oog op het duurzame behoud van waardevolle bomen zal altijd in alle redelijkheid gezocht moeten worden naar mogelijkheden om bomen te integreren in bouwplannen.

§Bomen Effect Analyse (BEA)

5.Als het ingrijpen in de ruimte rond waardevolle bomen onvermijdelijk is dan kan er nog wel een hoop bomenleed voorkomen worden. Gaat er gebouwd worden rond beschermingswaardige bomen, dan draagt het opstellen van een Bomen Effect Analyse (BEA) bij aan de instandhouding en bescherming van de boom. Een BEA is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de boom in beeld brengt. En belangrijker natuurlijk: hoe je die effecten tot een minimum kunt beperken. Bovendien is men verplicht om te onderzoeken wat het meest boomvriendelijke alternatief is. De Bomen Effect Analyse is een sterk wapen tegen het (onbedoeld) verdwijnen van waardevolle bomen door bouw en aanleg. In een vroegtijdig stadium worden de effecten van de uitvoering voor de bomen duidelijk en kunnen voorwaarden gesteld worden aan bouw of aanleg. Het is mogelijk een BEA op te nemen als voorwaarde bij een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘kappen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Helaas mag geen BEA worden opgevraagd bij louter de activiteit ‘bouwen’. Indien een bouwplan naar verwachting schade zal toebrengen ten aanzien van een waardevolle boom zal vanuit de handhavingshoek een BEA moeten worden opgevraagd en beoordeeld en eventueel de aanschrijving verzorgen. In bijlage 5 wordt een standaard weergegeven waaraan een BEA moet voldoen.

§Richtlijnen werken bij bomen

5.Wordt er daadwerkelijk gebouwd en/of gegraven rond de bomen,dan dient de schade met hulp van de ‘10 geboden’ zoveel mogelijk worden beperkt. Om bomen tijdens werkzaamheden bescherming te geven, is het van belang dat boomeigenaren op de hoogte zijn van de gevolgen van werkzaamheden in de nabijheid van bomen. In bijlage 6 zijn de richtlijnen weergegeven voor het werken bij bomen.

6 COMMUNICATIE EN VERVOLGTRAJECT

6.1 Externe communicatie

De invoering van dit nieuwe beleid vraagt om duidelijke communicatie naar de burger toe.

6.1.1 Procedure beleid

Op grond van de inspraakverordening is het ontwerp van dit beleid vrijgegeven voor inspraak. Hiervoor is de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit betekent dat het ontwerp van dit beleid ter inzage is gelegd voor zienswijzen. Naar aanleiding van deze terinzagelegging zijn vier zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn behandeld in de bijgevoegde zienswijzenrapportage (bijlage 5). Vervolgens is dit beleid ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. De vaststelling van dit beleid zal tegelijkertijd met de definitieve bomenkaart worden bekend gemaakt in de Biltsche Courant.

6.1.2 Procedure ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’

Na de vaststelling van het ontwerp van de ‘Bomenlijst’ en de aanwijzing van ‘Groene kaart gebieden’, zullen de bewoners voor wie deze vaststelling gevolgen heeft door middel van een brief op de hoogte worden gesteld. Deze brief zal een korte formulering bevatten van de consequenties van de nieuwe systematiek ten opzichte van het ‘oude’ kapvergunningenstelsel. Tegen de plaatsing van een boom op de waardevolle ‘Bomenlijst’ kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken. Na behandeling van eventuele zienswijzen zal de definitieve ‘Bomenlijst’ worden vastgesteld. Tegen de definitieve plaatsing van een boom op de ‘Bomenlijst’ kan bezwaar worden gemaakt.

Dit beleid, de ‘Bomenlijst’ en ‘Groene kaart gebieden’ treden in werking na publicatie in de gemeenterubriek in de Biltsche Courant. Middels foldermateriaal, informatie op de gemeentelijke website en kennisgevingen in de Biltsche Courant worden mensen geïnformeerd over de invoering van het nieuwe kapbeleid en de bomenkaart. De waardevolle bomen zullen worden vastgelegd in het Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen-register zodat eventuele nieuwe bewoners op de hoogte zijn van de beschermende status van de waardevolle boom.

6.1.3 Raadpleging bomenkaart

De bomenkaart zal via de website van de gemeente De Bilt (www.debilt.nl) op een gebruiksvriendelijke wijze raadpleegbaar zijn. Zowel op adres als via de bomenkaart zelf kan opgezocht worden of een boom als beschermingswaardig (waardevol) is aangemerkt of dat de boom valt in een ‘Groene kaart gebied’.

Ook zal in de vergunningencheck van het landelijke omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) nadere informatie worden verstrekt met betrekking tot de invoering van dit beleid en de bomenkaart.

6.1.4 Aandachtspunten

Met de verandering van het kapbeleid worden mensen die voornemens zijn een boom te

kappen verantwoordelijk voor het naleven van de Flora- en Faunawet. Door middel van

educatie op de website van de gemeente, het uitreiken van foldermateriaal en eventueel het plaatsen van gerelateerde links, worden mensen op de hoogte gesteld van de regels en wetten omtrent het kappen van bomen in relatie tot de Flora- en Faunawet.

Voorts kunnen burgers aan de hand van bijlage 4 op de hoogte worden gebracht welke richtlijnen er gehanteerd worden indien er in de buurt van bomen gewerkt wordt.

6.2 Interne communicatie

Het interne communicatiedoel zal zijn dat alle betrokken medewerkers binnen de gemeente op de

hoogte worden gesteld van het nieuwe beleid en de consequenties daarvan. Hierbij wordt gedacht aan medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte inclusief Unit Toezicht, Communicatie, de wijkcontactfunctionarissen, Beleid en Strategie inclusief het Projectenbureau.

6.3 Mutaties en actualisatie

De waardevolle bomenlijst is onderhevig aan veranderingen (nieuwe aanplant van herdenkingsbomen, afsterven van oude bomen e.d.). Om te voorkomen dat bij elke wijziging de lijst opnieuw door het college moet worden vastgesteld is het beter om elke 5 jaar een herbeoordeling te doen. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:

 • o

  Alle bomen op de waardevolle bomenlijst worden beoordeeld.

 • o

  Bomen die door burgers opgegeven zijn als waardevol worden beoordeeld.

 • o

  Na deze herbeoordeling worden eigenaren van nieuwe waardevolle bomen aangeschreven en worden deze gepubliceerd zodat burgers hun zienswijze kunnen geven. De uiteindelijke lijst wordt daarna opnieuw vastgesteld.

BIJLAGE 1 GRENZEN BEBOUWDE KOM EN ‘GROENE KAART GEBIEDEN’

Deze afbeelding is slechts te bekijken via het beleidsstuk op de gemeentewebsite: http://www.debilt.nl/nl-nl/gemeenteloket/producten/producten/o/~/media/Gemeenteloket/Omgevingsvergunning%20kap/KAPBELEID%20gemeente%20De%20Bilt%20juni2012defpdf.ashx

BIJLAGE 2 TOETSINGSCRITERIA INDIVIDUELE BOOMWAARDERING

Verschijningsvorm

De houtopstand binnen de gemeente De Bilt, komt in specifieke vorm en/of omvang voor en/of heeft een uitzonderlijk goede mechanische opbouw. Bijvoorbeeld een extreem lage kroonaanzet, volledig uitgegroeide boom of bijzondere vorm, al dan niet kunstmatig gevormd.

Veelvoorkomend

Zeldzaam

Zeer zeldzaam

Vervangbaarheid

Gezien de leeftijd of groeiplaats kan een houtopstand niet of nauwelijks vervangbaar zijn. Onvervangbaar zijn bijvoorbeeld bomen in de volwassen of aftakelingsfase. Tevens betreft het locaties waar herplant niet mogelijk is vanwege ruimtegebrek.

Vervangbaar

Moeilijk vervangbaar

Onvervangbaar

Natuur & Cultuurhistorie

Een houtopstand is uit natuur- en/of cultuurhistorisch oogpunt waardevol als deze en rol van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving. Te denken valt aan relicten of restanten van een oud natuur- of bosgebied (natuurhistorie) of bomen die herinneren aan gebeurtenissen, markeringen of handelingen uit het verlenen (cultuurhistorie).

Geen waarde

Waardevol

Zeer waardevol

Ecologie

Een houtopstand is uit ecologisch oogpunt waardevol wanneer deze van belang is voor de instandhouding van belang zijnde flora en fauna. De houtopstand speelt in dit geval een ecologische rol als “step stone” of “corridor” verbinding tussen verschillende gebieden, of is van belang als voedselbron, nest- of schuilplaats.

Geen waarde

Waardevol

Zeer waardevol

Dendrologie & Zeldzaamheid

Een houtopstand (boom) is dendrologisch waardevol als de soort in Nederland (zeer) zeldzaam is. Ook herkomsten en zaadgaarden die in Nederland algemeen voorkomen, maar in een bepaalde streek (Utrechtse Heuvelrug) een zeldzaamheid zijn. In dit geval kan deze boom toch het predicaat zeldzaam krijgen.

Veelvoorkomend

Zeldzaam

Zeer zeldzaam

Beeldbepalend

Markante houtopstanden zijn zeer beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving. Het stedelijk gebied of landschap zal duidelijk veranderen indien de desbetreffende houtopstand ontbreekt.

Niet beeldbepalend

Beeldbepalend

Zeer beeldbepalend

Standplaats & Structuur

De beplantingsvorm van bomen die een belangrijk deel uitmaken van, of in belangrijke mate het beeld bepalen van structuren (hoofdassen/lanen/pleinen) zijn waardevol. Dit zowel vanuit groen- als stedenbouwkundige architectuur (parken/bolwerken) benaderd.

Voorbeelden van waardevolle structuren zijn: Maliebaan Utrecht, iepen langs de Amsterdamse grachten en Haarlemmerhout te Haarlem.

Geen specifieke standplaats of structuur

Specifieke standplaats of structuur

Zeer specifieke standplaats of structuur

Toekomstverwachting

De toekomstverwachting is gebaseerd op de huidige conditie, mechanische opbouw, kwaliteit (visueel waargenomen) en standplaats van de desbetreffende houtopstand. De toekomstverwachting is ingedeeld in:

< 5 jaar, de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand is minimaal of nihil, verwacht wordt dat ‘herstel’ van de boom niet of nauwelijks mogelijk is

5-15 jaar, de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand is verminderd, verwacht mag worden dat ‘herstel’ van de boom eventueel mogelijk is

>15 jaar, t.a.v. de mechanische en/of fysiologische toestand van de houtopstand worden binnen een termijn van > 15 jaar geen problemen verwacht

BIJLAGE 3 TOETSINGSCRITERIA ‘GROENE KAART’ GEBIED

Voor bomen binnen de ‘Groene kaart’ gebieden geldt dat in beginsel het vellen van een boom vergunningplichtig is. Dit geldt voor alle bomen met een stamdiameter van meer dan 20 cm (stamdiameter gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Bij meerdere stammen geldt de dikste diameter).

Voor een aantal boomsoorten is een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht. Deze boomsoorten kunnen dus vergunningsvrij worden gekapt en zijn derhalve niet beschermd. De onderstaande boomsoorten met eventueel de daarbij van toepassing zijnde criteria zijn vergunningsvrij:

Stamdiameter < 30 cm

·Berk Betula

Stamdiameter < 40 cm

 • ·

  Amerikaanse eik Quercus rubra

 • ·

  Douglas Pseudotsuga

 • ·

  Esdoorn Acer

 • ·

  Fijnspar/kerstspar Picea

Altijd vergunningsvrij, ongeacht de stamdiameter

 • ·

  Coniferen Thuja Chaemaecyparis

 • ·

  Lijsterbes Sorbus

 • ·

  Meidoorn Crataegus

 • ·

  Sierappel Malus

 • ·

  Sierkers Prunus

 • ·

  Vogelkers Prunus

Op de volgende pagina’s wordt van de in onze gemeente veel voorkomende bomen een toelichting gegeven op de kenmerken van deze bomen die op grond van de bovenstaande lijst zijn uitgezonderd zijn van de vergunningplicht, eventueel tot een bepaalde maat.

Bijbehorende afbeeldingen zijn slechts te bekijken via het beleidsstuk op de gemeentewebsite: http://www.debilt.nl/nl-nl/gemeenteloket/producten/producten/o/~/media/Gemeenteloket/Omgevingsvergunning%20kap/KAPBELEID%20gemeente%20De%20Bilt%20juni2012defpdf.ashx

DOUGLAS – PSEUDOTSUGA MENZIESII

Kenmerk boom: Recht opgaande stam met haaks op de stam groeiende

Lange takken welke op oudere leeftijd enigszins afhangen.

Op jonge leeftijd is de schors groengrijs met harsbobbeltjes.

Op ouder leeftijd is de se schors is bruin en diep gegroefd

met lichtbruine groeven.

Naalden: Glimmend helder tot donker groen, aan de onderzijde 2

witte lengtestrepen. Naalden 2-rijig. Voelen erg zacht aan.

Bloei/vruchten De vruchten bestaan uit hangende kegels tot ca. 10 cm

Lengte. Tussen de kegelschubben tongetjes.

FIJNSPAR – PICEA ABIES

Kenmerk boom: Piramidale groeiwijze. Rechte stam met roodbruine schors

schilfertjes.

Naalden: Rondom de twijg met scherpen naaldpunten, kleur

donkergroen, korte spitse naalden. Bij wrijven aangename

harslucht.

Bloei/vruchten: Lange hangende bruine gladde kegels tot ruim 15 cm.

CONIFEREN, O.A. THUJA EN CHAMAECYPARIS

Boomkenmerken: Veelal vanaf de grond een dichte piramidale- of zuilvomige

groeiwijze. Al of niet met een hangende eindtop.

Kleur: divers. Geel, groen, blauw en blauwgroen. Fijne

takken. Het loof bestaat uit in elkaar stekende schubjes.

Coniferen zijn jaarrond groenblijvend

Bloei/vruchten: Kleine gele of rode knopvormige bloemen in februari.

De vrucht is een kleine kogelvormig geschubd balletje aan

uiteinde van twijgen.

BERK – BETULA PENDULA

Kenmerken boom: Boom met de bekende witte gladde schors met horizontale

streepjes. Op oudere leeftijd grove schors met zwarte

randen. Open losse kroonvorm met dunne soms erg lange

hangende dunne twijgen.

Kenmerken blad: Driehoekig tot ruitvorming blad met en dubbel gezaagde

bladrand.

Bloei/vruchten: Bloei in april met groene, later bruin verkleurende katjes.

Vruchten zijn vele kleine bruine zaadjes.

Herfstkleur: blad verkleurd geel.

AMERIKAANSE EIK – QUERCUS RUBRA

Kenmerken boom: Relatief rechte stam met gladde grijze schors, wijd

uitstaande zware takken, op oudere leeftijd zeer brede, iets

afgeplatte kroon.

Kenmerken blad: Groot donkergroen glimmend blad, grof getande bladrand.

Een recht doorgaande hoofdnerf, zijlobben met spitse,

grof getande bladrand.

Herfstkleur: Fraai verkleurend in herfst, geelbruin tot rood.

Bloei/vruchten: Brede bruine eikel.

GEWONE ESDOORN – ACER PSEUDOPLATANUS

Kenmerken boom: Rechte stam met gladde lichtgrijze schors.

Op oudere leeftijd schilfert de schors met plaatjes af.

Kenmerken blad: Groot handvorming blad met 5 ronde lobben. Bovenzijde van

het blad is dofgroen, onderzijde is blauw/grijsgroen. Soms

wijnrood. Bladrand is gezaagd.

Bloei/vruchten: In mei/juni bloemen in geelgroene trossen. Vruchten zijn de

bekende ‘neusjes’

Herfstkleur: Gele verkleuring. In (na)zomer soms met zwarte vlekken.

AMERIKAANSE VOGELKERS (BOSPEST) – PRUNUS SEROTINA

Kenmerken boom: Losse kroonvorm, veelal met meerdere stammen.

Schors: donker, paarsbruine, schilferig. Opvallend zijn de

horizontale streepjes.

Bij kneuzen van twijgen sterk amandelruikend.

Kenmerken blad: Glimmend, donkergroen blad, langwerpig/eirond met

gezaagde bladrand. Nerven vallen nauwelijks op.

Bloei/vruchten: Witte hangende bloemtrossen in mei/juni.

Paarszwarte bessen in trossen.

Herfstkleur: Blad verkleurd geel.

Lijsterbes – Sorbus aucuparia

Kenmerken boom: Vrij kleine boom met gladde grijze schors.

Takken schuin opgaand.

Knoppen zijn grijs behaard en liggen tegen de twijg aan.

Kenmerken blad: Blad bestaat uit meerdere kleine blaadjes aan een gemeenschappelijke bladsteel, ‘Veervormig samengesteld blad’ met gezaagde bladrand.

Bloei/vruchten: Witte bloemen in schermen, mei/juni. In herfst oranjerode

besjes in trossen.

Herfstkleur: Blad verkleurd geel.

BIJLAGE 4 NADERE TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET

Met de inwerkingtreding van de Flora en Faunawet in 2002 zijn planten en diersoorten beschermd om deze te behouden voor uitsterven. Geen enkele in Nederland voorkomende boomsoort is opgenomen in de lijst met beschermde plantsoorten. Het is wel mogelijk dat beschermde diersoorten (vleermuizen of vogels) gebruik maken van bomen als slaapplaats of broedplaats. Volgens de FFW is het dan ook verboden om bomen te kappen of werkzaamheden te verrichten aan bomen waar zich beschermde flora en fauna in bevindt.

In de Flora en Faunawet zijn de volgende verboden opgenomen met betrekking tot vogels:

 • -

  verbod op het opzettelijk verontrusten van vogels (artikel 10 Flora- en Faunawet);

 • -

  verbod op het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen en verstoren van nesten,holen of andere voorplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels (artikel 11 Flora- en Faunawet);

 • -

  verbod op het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van vogels (artikel 12 Flora- en Faunawet).

Om in strijd te mogen handelen met de verboden van de Flora- en Faunawet, moet er een

ontheffing worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op grond van artikel 75 Flora- en Faunawet. Een ontheffing kan aangevraagd worden voor de volgende verboden:

• ontheffing voor opzettelijk verontrusten van vogels;

• ontheffing voor wegnemen, verstoren en vernielen van nesten.

De initiatiefnemer zal de kosten die hiermee gepaard kan zelf moeten voldoen. De boom mag uiteindelijk pas gekapt worden als de ontheffing van het ministerie van LNV is ontvangen.

Bomen waarin zowel beschermde als niet beschermde vogelsoorten nestelen mogen onder geen enkele omstandigheid worden gekapt gedurende het broedseizoen. De aanwezige vogels dienen uitgebroed zijn voordat tot kappen overgegaan mag worden. Van 15 maart tot 15 juli

geldt een officieel verbod voor het kappen van alle bomen.

Controle en handhaving van de Flora- en faunawet is in handen van de reguliere politie,

bijzondere opsporingsambtenaren en de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

BIJLAGE 5 STANDAARD BOMEN EFFECT ANALYSE

In onderstaande tekst wordt de standaard weergeven waaraan een BEA moet voldoen.

Bron: Bomenstichting Utrecht

Inleiding

- Aanleiding opstellen BEA

- Vraagstelling of probleemstelling opdrachtgever

- Standaardvraag BEA: kan de boom duurzaam behouden blijven?

- Situatie en uit te voeren werk

Beoordeling

- Kwaliteit van de houtopstand

- beleidsstatus

- visuele boomcontrole

- toekomstverwachting in onveranderde of verbeterde omstandigheden

- Fase waarin project zich bevindt

- onomkeerbare besluiten

- Gevolgen werk voor boom

- per bouwonderdeel of -fase

- bovengronds en ondergronds

- alternatieven voor de uitvoering van het werk

- meest boomvriendelijke alternatief

Conclusie

- Duurzaam behoud boom op standplaats is mogelijk/onmogelijk

mogelijk: randvoorwaarden uitvoering en aanbevolen/noodzakelijke beschermende

maatregelen (per bouwfase)

- onmogelijk: eventueel alternatieve boommaatregelen

- Eindoordeel vraag/probleem opdrachtgever

Aanbevelingen

- Nader onderzoek

- Controle

BIJLAGE 6 RICHTLIJNEN WERKEN BIJ BOMEN

Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen

Bijbehorende afbeeldingen zijn slechts te bekijken via het beleidsstuk op de gemeentewebsite: http://www.debilt.nl/nl-nl/gemeenteloket/producten/producten/o/~/media/Gemeenteloket/Omgevingsvergunning%20kap/KAPBELEID%20gemeente%20De%20Bilt%20juni2012defpdf.ashx

1.Bescherm de stam en de wortels

Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter grootte van de kroonprojectie.

Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger.

2.Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom

Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.

3.Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie

Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats rijplaten.

4.Verstoor de bovengrond niet

Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.

5.Voorkom beschadiging van de wortels

Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik.

6.Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan

Leg kabels en leidingen niet dichter dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.

7.Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk

Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwaterniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.

8.Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen

Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.

9.Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren

Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.

10.Plaats geen dichte verharding over de wortels

Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven.

Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden!

Bron: Bomen Effect Analyse - Cd-rom – versie 1.0 – Bomenstichting, november 2003

BIJLAGE 7 BELEIDSCRITERIA OMGEVINGSVERGUNNING KAP

Verdere uitwerking van de in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen toetsingscriteria voor aanvragen om een omgevingsvergunning kap.

In de Algemene plaatselijke verordening zijn toetsingscriteria opgenomen waaraan aanvraag omgevingsvergunning kap moet worden getoetst met als doel het behoud van bomen, uit oogpunt van natuurwaarden, landschappelijk en cultuurhistorische waarden, waarden voor stads- en dorpsschoon, waarden voor de leefbaarheid en de beeldbepalende waarde van de houtopstand. Ter bescherming van de deze belangen kan de omgevingsvergunning worden geweigerd.

Het behoud van bomen moet worden afgewogen tegen het belang van degene die tot velling wil overgaan. Met betrekking tot de belangenafweging worden de volgende criteria in acht genomen.

Belangen aanvrager

 • -

  economisch belang van aanvrager voor kapvergunning.

 • -

  stabiliteitsrisico voor de boom en zijn omgeving.

 • -

  conditie en vitaliteit van de boom.

 • -

  aantoonbare overlast en schade.

 • -

  relatie boomgrootte en perceelsgrootte

Belangen behoud bomen, te weten;

 • -

  Natuurwaarden van de houtopstand

 • -

  Landschappelijke waarden van de houtopstand

 • -

  Waarden van de houtopstand voor stads – en dorpsschoon

 • -

  Beeldbepalende waarde van de houtopstand

 • -

  De cultuurhistorische waarde van de houtopstand

 • -

  De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand

Voor de beoordeling van deze criteria kunnen van belang zijn; de leeftijd van de boom, de boomsoort, de plantwijze (solitair of in een groep), bewuste handhaving van de houtopstand in het verleden en de waarde van de omringende houtopstand.

Worden bomen illegaal gekapt of gaan zij door andere nalatigheid of bouwactiviteiten ten gronde, dan kan een herplantplicht worden opgelegd of indien dit niet mogelijk is, een verplichting tot vergoeding van de boomwaarde.

Ook is het mogelijk een onderhoudsplicht op te leggen of voorzieningen te laten treffen, als bomen ernstig in het voortbestaan worden bedreigd.

Bij de aanvraag van een kapvergunning zullen, om tot een zo objectief mogelijke beslissing te komen, al deze punten tegen elkaar afgewogen moeten worden. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan er ook een herplantplicht opgelegd worden voor een of meerdere bomen. Dat wil zeggen dat er verplicht nieuwe bomen terug geplant dienen te worden.

Indien een omgevingsvergunning geweigerd wordt, kan de aanvrager op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen 6 weken tegen deze beslissing een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

BIJLAGE 8 BOMENLIJST

Bomenlijst gemeente De Bilt oktober 2012

Adres

Plaats

Boomsoort

Groepsgrootte

Type

id

Bilthovenseweg 18

De Bilt

Honingboom

1 boom

Solitaire boom

494456

Boslaan 3

Bilthoven

Beuk

10 tot 50 bomen

Boomgroep

494569

Bosuillaan 24

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

494487

Bosuillaan 64

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

494479

Bosuillaan 74

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494623

Burgemeester de Withstraat 26

De Bilt

Plataan

1 boom

Solitaire boom

494383

Burgemeester van der Borchlaan 6

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

494481

Burgemeester van der Borchlaan 6

Bilthoven

Grove Den

10 tot 50 bomen

Boomgroep

494483

Dennenlaan 57 (Dorpshuis)

Hollandsche Rading

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494598

Dennenlaan 59

Hollandsche Rading

Inlandse eik

5 tot 10 bomen

Boomgroep

494599

Dennenlaan 59

Hollandsche Rading

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494600

Dokter Welfferweg 24

Westbroek

Europese Linde

1 boom

Solitaire boom

494431

Dokter Welfferweg 29

Westbroek

Europese Linde

2 bomen

Boomgroep

494353

Dorpsweg 119

Maartensdijk

Es

2 bomen

Boomgroep

494447

Dorpsweg 141

Maartensdijk

Europese Linde

3 bomen

Boomgroep

494349

Dorpsweg 23

Maartensdijk

Oosterse plataan

1 boom

Solitaire boom

494458

Dorpsweg 40

Maartensdijk

Tamme kastanje

1 boom

Solitaire boom

494457

Dorpsweg 46

Maartensdijk

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494357

Dorpsweg 47

Maartensdijk

Rode beuk

1 boom

Solitaire boom

494425

Dorpsweg 61

Maartensdijk

Inlandse eik

10 tot 50 bomen

Boomgroep

494340

Dorpsweg 84

Maartensdijk

Rode beuk

1 boom

Solitaire boom

494423

Dorpsweg 91

Maartensdijk

Rode beuk

1 boom

Solitaire boom

494424

Gaailaan 1

Bilthoven

Amerikaanse eik

1 boom

Solitaire boom

494488

Gebied Bilthoven Noord

Bilthoven

Overige soort

> 500 bomen

Gebied

495831

Gebied Groenekan

Groenekan

Overige soort

> 500 bomen

Gebied

495832

Gebied Hollandsche Rading

Hollandsche Rading

Overige soort

> 500 bomen

Gebied

495833

Groenekanseweg 32

Groenekan

Plataan

1 boom

Solitaire boom

494453

Groenekanseweg 90

Groenekan

Bruine Beuk

1 boom

Solitaire boom

494443

Groenekanseweg 90

Groenekan

Groene treurbeuk

1 boom

Solitaire boom

494454

Hoflaan 7

Bilthoven

Esdoorn

1 boom

Solitaire boom

494545

Julianalaan 180

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494471

Julianalaan 202

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

494493

Julianalaan 229

Bilthoven

Esdoorn

1 boom

Solitaire boom

494629

Julianalaan 237

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

494499

Kruislaan 13

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494621

Kruislaan 4

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494622

Merellaan 26

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494555

Nachtegaallaan 30

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494567

Nachtegaallaan 4

Bilthoven

Europese Linde

1 boom

Solitaire boom

495955

Nachtegaallaan 9

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494568

Adres

Plaats

Boomsoort

Groepsgrootte

Type

id

Noord Houdringelaan 50-172 (d'Amandelboom)

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494530

Noord Houdringelaan 6

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494539

Oranjelaan 3

Groenekan

Zuilbeuk

1 boom

Solitaire boom

494452

Overboslaan 15

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494466

Overboslaan 39

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494517

Overboslaan 49

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494470

Paltzerweg 35

Bilthoven

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494524

Paltzerweg 58

Bilthoven

Grove Den

2 bomen

Boomgroep

494520

Paltzerweg 60

Bilthoven

Grove Den

1 boom

Solitaire boom

801789

Paltzerweg 68

Bilthoven

Paardenkastanje

2 bomen

Solitaire boom

494518

Parklaan 74a

Bilthoven

Beuk

2 bomen

Boomgroep

494547

Parklaan 84

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494548

Parklaan 86

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494549

Parklaan 88

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494628

Parklaan 89

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494552

Parklaan 92

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494554

Prins Hendriklaan 2

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494605

Prins Hendriklaan 37

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494433

Prins Hendriklaan 39-41

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

497385

Prins Hendriklaan 91

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494617

Rubenslaan 1 (Huize het Oosten)

Bilthoven

Tamme kastanje

2 bomen

Solitaire boom

495972

Rubenslaan 1 (Huize het Oosten)

Bilthoven

Rode beuk

1 boom

Solitaire boom

495969

Schaapsdrift 21

Hollandsche Rading

Witte paardekastanje

2 bomen

Boomgroep

494427

Soestdijkseweg Zuid 119

Bilthoven

Inlandse eik

10 tot 50 bomen

Boomgroep

495960

Soestdijkseweg Zuid 176

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494511

Soestdijkseweg Zuid 182

Bilthoven

Beuk

2 bomen

Boomgroep

494504

Soestdijkseweg Zuid 184

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494626

Soestdijkseweg Zuid 184

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494503

Soestdijkseweg Zuid 19

De Bilt

Europese Linde

1 boom

Solitaire boom

494449

Soestdijkseweg Zuid 192

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494541

Soestdijkseweg Zuid 208

Bilthoven

Beuk

2 bomen

Boomgroep

494536

Soestdijkseweg Zuid 212

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494543

Soestdijkseweg Zuid 220

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494636

Soestdijkseweg Zuid 222

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494534

Soestdijkseweg Zuid 222

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494532

Soestdijkseweg Zuid 222

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494515

Soestdijkseweg Zuid 224

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494610

Soestdijkseweg Zuid 226

Bilthoven

Beuk

2 bomen

Boomgroep

494611

Soestdijkseweg Zuid 228

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494498

Soestdijkseweg Zuid 230

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494531

Soestdijkseweg Zuid 241

Bilthoven

Valse acacia

1 boom

Solitaire boom

494634

Soestdijkseweg Zuid 245

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494624

Soestdijkseweg Zuid 253

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494495

Soestdijkseweg Zuid 260

Bilthoven

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494496

Soestdijkseweg Zuid 261

Bilthoven

Douglas

1 boom

Solitaire boom

494630

Soestdijkseweg Zuid 29

De Bilt

Japanse esdoorn

1 boom

Solitaire boom

495962

Soestdijkseweg Zuid 87 (Zorgcentrum Akker)

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

495958

Adres

Plaats

Boomsoort

Groepsgrootte

Type

id

Soestdijkseweg Zuid 87 (Zorgcentrum Akker)

De Bilt

Rode beuk

3 bomen

Boomgroep

495957

Soestdijkseweg Zuid 97

De Bilt

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

495961

Sparrenlaan 5a

Hollandsche Rading

Esdoorn

1 boom

Solitaire boom

494595

Spoorlaan 23

Hollandsche Rading

Es

1 boom

Solitaire boom

494590

Spoorlaan 37

Bilthoven

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494602

Spoorlaan 71

Hollandsche Rading

Rode beuk

5 tot 10 bomen

Boomgroep

494350

Tolakkerweg 114

Hollandsche Rading

Europese Linde

5 tot 10 bomen

Boomgroep

496784

Tolakkerweg 118

Hollandsche Rading

Europese Linde

5 tot 10 bomen

Boomgroep

494341

Tolakkerweg 33

Hollandsche Rading

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494426

Utrechtseweg 363

De Bilt

Plataan

1 boom

Solitaire boom

494460

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494572

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

2 bomen

Boomgroep

494581

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Inlandse eik

2 bomen

Boomgroep

494580

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Zilverlinde

1 boom

Solitaire boom

494571

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494575

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494579

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494578

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Inlandse eik

2 bomen

Boomgroep

494589

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494587

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Inlandse eik

1 boom

Solitaire boom

494576

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494588

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494586

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494585

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494577

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Beuk

1 boom

Solitaire boom

494582

Wilhelminalaan 10 (KNMI)

De Bilt

Europese Linde

1 boom

Solitaire boom

494584

Wilhelminalaan 13

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494317

Wilhelminalaan 3

De Bilt

Suikeresdoorn

1 boom

Solitaire boom

494321

Wilhelminalaan 7

De Bilt

Paardenkastanje

1 boom

Solitaire boom

494316

Wilhelminalaan 9

De Bilt

Rode paardekastanje

1 boom

Solitaire boom

494438