Subsidieverordening Isoleren Particulieren Druten

Geldend van 29-05-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Subsidieverordening Isoleren Particulieren Druten

De raad van de gemeente Druten

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012.

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Defenities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

b. Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m2 K/W (Kelvin per Watt per vierkante meter);

c. Subsidieplafond: het totaalbedrag dat beschikbaar is om als subsidie uit te keren in het kader van deze verordening.

d. eigenaar-bewoner: eigenaar van een woning die deze zelf bewoont volgens de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens;

e. gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Gelderland;

f. HR++ glas: dubbel glas met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2 W/m2.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Op deze verordening is de Algemene Subsidieverordening Druten 2012 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Bevoegd college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Druten.

Artikel 5 Subsidiabele activiteit

 • 1 Subsidie kan slechts worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen en het plaatsen van HR++ glas aan de eigen woning die wordt bewoond door de eigenaar-bewoner.

 • 2 De loonkosten van maatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn niet subsidiabel.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1 Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2 Subsidie wordt geweigerd als het maximale subsidiebedrag voor de woning is overschreden.

Artikel 7 Subsidievereisten

 • 1 Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  a. Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  b. Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  c. Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

  1 door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

  2 door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2 De werkzaamheden zijn uitgevoerd na 1 januari 2013;

 • 3 De woning heeft een woonbestemming volgens het bestemmingsplan.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode 2013-2014 komt overeen met het bedrag dat door gedeputeerde staten voor deze jaren wordt toegekend op de aanvraag van burgemeester en wethouders voor het doel van deze regeling.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

 • 1 De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,= per woning.

 • 2 De hoogte van de subsidie onder lid 1 genoemd kan hiervan afwijken indien:

  a. Men gebruik maakt van de burenbonus; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidiale kosten tot een maximum van € 750,- per woning. Om voor de burenbonus in aanmerking te komen, dienen minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aan te vragen en gelijktijdig het verzoek om uitkering in te dienen;

  b. Men eerder gebruik heeft gemaakt van de subsidie Isoleren particulieren woningen; het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

Artikel 10 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1 Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Later ingekomen aanvragen die tot overschrijding van het subsidieplafond zouden leiden, worden geweigerd.

 • 2 Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 3 Een aanvraag wordt getoetst aan het subsidieplafond dat geldt voor het jaar waarin het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag valt.

 • 4 Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

a. de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

b. een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

c. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking. Na inwerkingtreding is de regeling met terugwerkende kracht van toepassing op isolatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2013.

 • 2 Voor de isolatiewerkzaamheden aan woningen die zijn opgeleverd na 1 januari 1980 is de regeling met terugwerkende kracht van toepassing op isolatiewerkzaamheden die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2014.

 • 3 Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 januari 2015.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Isoleren Particulieren Druten.

Ondertekening

Vastgesteld ter openbare vergadering van 15 november 2012,
Raadsgriffier Voorzitter
G.J. Bouwmeester, plv. drs. L.J.E.M. van Riswijk