Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Waterschap Brabantse Delta (Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008)

Geldend van 31-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent Waterschap Brabantse Delta (Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008)

Provinciale Staten van Noord-Brabant en Zeeland

Overwegende dat gelet op de Wet modernisering waterschapsbestel, de reglementen van de waterschappen aanpassing behoeven;

Gelezen het voorstel van beide colleges van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Noord-Brabant d.d. 18 december 2007;

Gelet op artikel 2 en 6 van de Waterschapswet;

Gelezen de Memorie van Antwoord van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 22 januari 2008;

besluiten:

vast te stellen de [bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte] verordening ‘Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008’, met bijbehorende kaart.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

   categorie bedrijven: de categorie waartoe behoren degenen die krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte;

 • b.

   categorie ingezetenen: de categorie waartoe behoren degenen die hun werkelijke woonplaats in het waterschap hebben als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de wet;.

 • c.

   categorie natuurterreinen: de categorie waartoe behoren degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van natuurterreinen als bedoeld in artikel 116, onder c, van de wet;

 • d.

   categorie ongebouwd: de categorie waartoe behoren degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen;

 • e.

   Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, tenzij in het reglement anders is bepaald;

 • f.

   watersysteem: samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;

 • g.

   wet: Waterschapswet.

Hoofdstuk 2 Gebied, zetel en taak van het waterschap

Artikel 2 Gebied van het waterschap

 • 1  Er is een waterschap met de naam Waterschap Brabantse Delta, verder aan te duiden als het waterschap.

 • 2  Het gebied van het waterschap is aangegeven op de bij dit reglement behorende kaart.

 • 3  De grenzen van het in het tweede lid bedoelde gebied kunnen nader worden aangegeven op door Gedeputeerde Staten vast te stellen detailkaarten.

 • 4  [vervallen]

Artikel 3 Vestigingsplaats van het waterschap

Het waterschap is gevestigd in een door het algemeen bestuur te bepalen gemeente.

Artikel 4 Taak van het waterschap

 • 1  De taak van het waterschap is de waterstaatkundige verzorging van zijn gebied, voorzover deze taak niet aan andere publiekrechtelijke lichamen is opgedragen.

 • 2  De taak, bedoeld in het eerste lid, omvat de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van afvalwater, hieronder mede begrepen het stedelijk afvalwater dat afkomstig is vanuit het beheersgebied van een aangrenzende waterkwaliteitsbeheerder en dat omdoelmatigheidsredenen wordt gezuiverd op een zuiveringstechnisch werk dat in beheer is bij het waterschap.

Hoofdstuk 3 De samenstelling en inrichting van het waterschapsbestuur

§ 1. Het algemeen bestuur

Artikel 5 Benaming bestuursorganen

 • 1  Het algemeen bestuur wordt aangeduid als algemeen bestuur.

 • 2  Het dagelijks bestuur wordt aangeduid als dagelijks bestuur.

 • 3  De voorzitter wordt aangeduid als dijkgraaf.

Artikel 6 Omvang algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden, waarvan:

 • a.

   23 leden die de categorie ingezetenen vertegenwoordigen;

 • b.

   3 leden die de categorie ongebouwd vertegenwoordigen;

 • c.

   1 lid dat de categorie natuurterreinen vertegenwoordigt;

 • d.

   3 leden die de categorie bedrijven vertegenwoordigen.

Artikel 7 Benoeming vertegenwoordigers geborgde zetels

 • 1  Voor de categorie bedrijven worden door de Kamer van Koophandel 3 vertegenwoordigers benoemd op voordracht van de regionale raad van de regio Zuid I.

 • 2  Voor de categorie ongebouwd worden door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 3 vertegenwoordigers benoemd.

 • 3. Voor de categorie natuurterreinen wordt door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren 1 vertegenwoordiger benoemd.

Artikel 8 Reglement van orde

 • 1  Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

 • 2  In het reglement van orde worden in ieder geval regels gesteld ten aanzien van de wijze van oproeping tot vergadering, de openbaarheid van de vergaderingen, het vergader- en het besluitquorum, de handhaving van de orde tijdens de vergaderingen en de wijze waarop de stemmingen plaatsvinden.

§ 2. Het dagelijks bestuur

Artikel 9 Omvang dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal andere leden dat ten minste 2 en ten hoogste 5 bedraagt.

Artikel 10 Benoeming leden dagelijks bestuur

 • 1  Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 41, tweede lid van de wet.

 • 2  De tot lid van het dagelijks bestuur benoemde wordt geacht de benoeming niet aan te nemen, indien op de tiende dag na kennisgeving van de benoeming door middel van een aangetekende brief nog geen mededeling van hem is ontvangen dat hij de benoeming aanvaardt.

 • 3  Wanneer de benoeming niet is aangenomen, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe benoeming.

 • 4  De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de opengevallen plaats in het algemeen bestuur is vervuld, tenzij het algemeen bestuur besluit het aantal leden van het dagelijks bestuur te verminderen dan wel indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid.

Artikel 11 Ingang benoeming leden dagelijks bestuur

 • 1  In het geval van artikel 10, eerste lid gaat de benoeming van degene, die de benoeming tot lid van het dagelijks bestuur heeft aangenomen, in op het ijdstip waarop tenminste de helft van het aantal leden van het dagelijks bestuur zijn benoeming heeft aangenomen of, indien de aanneming van de benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat tijdstip.

 • 2  Vanaf het tijdstip van aftreden van de leden van het dagelijks bestuur tot het tijdstip waarop tenminste de helft van het aantal leden van het dagelijks bestuur de benoeming heeft aangenomen, treedt de voorzitter in de plaats van het dagelijks bestuur.

Artikel 12 Ontslag op eigen initiatief

 • 1  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur.

 • 2  Behoudens het geval dat het lid van het dagelijks bestuur onmiddellijk ontslag neemt, gaat het ontslag in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.

Artikel 13 Vervanging leden dagelijks bestuur

 • 1  Bij langdurige afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur, of indien een lid van het dagelijks bestuur met de waarneming van het ambt van voorzitter is belast, kan hij worden vervangen door een lid van het algemeen bestuur, aan te wijzen door het algemeen bestuur.

 • 2  Degene die gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken voor een lid van het dagelijks bestuur heeft waargenomen, geniet een vergoeding ten bedrage van de voor dat lid vastgestelde bezoldiging. De vergoeding wordt verminderd met hetgeen als lid van het algemeen bestuur als vergoeding wordt ontvangen.

Artikel 14 Reglement van orde

 • 1  Het dagelijks bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.

 • 2  In het reglement van orde worden voor de vergaderingen in ieder geval regels gesteld ten aanzien van de wijze van oproeping tot vergadering, het vergaderquorum, het besluitquorum, de handhaving van de orde tijdens de vergaderingen en de wijze waarop de stemmingen plaatsvinden.

§ 3. De voorzitter

Artikel 15 Benoeming voorzitter

 • 1  Alvorens een aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter als bedoeld in artikel 46, derde lid, van de wet, wordt opgemaakt, wordt, behalve in het geval van herbenoeming, een open sollicitatieprocedure gevolgd.

 • 2  Indien de aanbeveling uit meer dan één persoon bestaat, wordt over iedere plaats op de aanbeveling afzonderlijk gestemd.

 • 3  Voor de toepassing van artikel 46, derde en vijfde lid, van de wet wordt onder Gedeputeerde Staten verstaan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

 • 4  Samen met de aanbeveling voor de benoeming van de voorzitter wordt een uittreksel uit de notulen van de gehouden stemming aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gezonden.

 • 5  De aflegging van de eed (verklaring en belofte), bedoeld in artikel 50 van de wet, vindt plaats in handen van de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

Artikel 16 Woonplaats voorzitter

 • 1  De voorzitter heeft zijn werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap.

 • 2  Het algemeen bestuur kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in het gebied van het waterschap te hebben.

§ 4. De secretaris

Artikel 17 Taken en bevoegdheden

Het algemeen bestuur stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de secretaris.

Hoofdstuk 4 Toezicht

Artikel 18 Toezichtsbevoegdheid

Voor de toepassing van de bepalingen in de Waterschapswet met betrekking tot het toezicht op het waterschapsbestuur en voor de toepassing van artikel 4.7, eerste lid, van de Waterwet wordt onder Gedeputeerde Staten verstaan: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Artikel 19

Vervallen.

Artikel 20 Meldingen

Het dagelijks bestuur zendt aan Gedeputeerde Staten ter kennisneming besluiten tot oprichting of deelneming in een rechtspersoon.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 21 Wijzigingen van beperkte strekking

Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn bevoegd tot wijziging van dit reglement, tenzij het desbetreffende besluit een regeling bevat van de in artikel 5 van de wet genoemde onderwerpen.

Artikel 22 Intrekken reglement

Het Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta van 4 juli 2004, goedgekeurd bij besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 2003, nr. HDJZ/WAT/2003-2035 wordt ingetrokken.

Artikel 23 Overgangsrecht

 • 1  Onder de zorg voor het watersysteem, bedoeld in artikel 1, onder lid f van dit reglement wordt tot de inwerkingtreding van de Waterwet niet verstaan het grondwaterbeheer, voor zover dit beheer niet reeds bij het waterschap berust.

 • 2  Ten aanzien van de methode van kostentoedeling die betrekking heeft op de belastingtijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2009 blijft artikel 18 van het Reglement voor Waterschap Brabantse Delta van toepassing zoals dit luidt voor de inwerkingtreding van dit reglement.

 • 3  De artikelen 6 tot en met 13 over samenstelling en inrichting van het waterschapsbestuur van het Reglement voor Waterschap Brabantse Delta behouden hun gelding tot en met 8 januari 2009 voor de op het moment van inwerkingtreden van dit reglement zitting hebbende leden van het algemeen en dagelijks bestuur.

Artikel 24 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 31 maart 2008.

Artikel 25 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als ‘Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008’.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 1 februari 2008
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter mw. J. R. H. Maij-Weggen
de griffier mw. drs. E. M. W. J. Wöltgens
Middelburg, 15 februari 2008
Provinciale Staten van Zeeland,
de voorzitter mw.drs. K.M.H. Peijs
de griffier mr. P.R.A. Katsburg

Bijlage

Bijlage behorende bij artikel 2, tweede lid, van het Reglement voor het Waterschap Brabantse Delta 2008

Deze bijlage ligt overeenkomstig de Bekendmakingswet digitaal ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant en is raadpleegbaar via onderstaande link.

Kaart gebied Waterschap Brabantse Delta