Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)

Geldend van 01-01-2018 t/m 09-01-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2017

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR-bijlagen)

CAR bijlage I - Salarisverhoging

Salarisverhoging

In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.Met ingang van 1 augustus 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%, behoudens de schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel dat op of na 1 augustus 1995 werkzaam is bij gemeentelijke ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 1996 een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van 1,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden augustus tot en met december 1995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor 1 januari 1996 uit dienst is getreden en in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 1995 minder dan 100 uur bij één instelling heeft gewerkt.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 augustus 1996 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

Vanaf 1997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris.

Per 1 juni 1997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd.

In december 1997 wordt, naast de al bestaande eindejaarsuitkering van 0,3%, een eenmalige uitkering verstrekt van 0,7% van het jaarsalaris met dien verstande dat die uitkering minimaal ƒ 350,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 april 1998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%.

In december 1998 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% met 0,5% van het jaarsalarisverhoogd tot 0,8% met dien verstande dat uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 april 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%. Met ingang van 1 oktober 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

In december 1999 wordt de bestaande eindejaarsuitkering van 0,3% structureel met 0,5% van het jaarsalaris verhoogd tot 0,8% structureel van het jaarsalaris, met dien verstande dat de uitkering minimaal ƒ 400,– bedraagt. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 december 1999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van f 350,= bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Met ingang van 1 oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een gelijktijdjge eenmalige verhoging van het minimale bedrag met f 250,--. Dit resulteert voor 2000 in een eindejaarsuitkering van 1,3% met een minimaal bedrag van f 650,--.

Met ingang van 1 januari 2001 worden de schaalbedragen gebruteerd met 1,9% met een maximum van f 1.745,--.

Met ingang van 1 mei 2001 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%.

Vanaf 2001 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% (0,2%+0,75%) structureel verhoogd naar 1,75%. Tevens wordt vanaf 2001 het minimale bedrag verhoogd van f 400,-- naar f 1.125,-- bruto. In 2001 wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met f 50,-- naar f 1.175,-- bruto.

Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering 1,75% met een minimaal bedrag van € 511,-.

Met ingang van 1 februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %.

Met ingang van 1 oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %.

Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 1 procentpunt verhoogd naar 2,75%. Tevens wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van € 511,-- naar € 611,-- bruto. Vanaf 2002 is de grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris.

Met ingang van 1 april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2%.

Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3%. Tevens wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van € 611,--naar € 836,-- bruto.

Degenen die op 1 oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 200 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.

Met ingang van 1 februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,6 %.

Met ingang van 1 februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%.

Met ingang van 1 juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,=.

Met ingang van 1 juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%.In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,=.

In 2010 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 836, - naar € 1.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 2010 in dienst zijn van de gemeente ontvangen een eenmalige uitkering van 1% en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 2010 vermenigvuldigd met de factor 12. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en 11a van de CAR).

Met ingang van 1 januari 2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.750, -.

Met ingang van 1 januari 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 april 2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Met ingang van 1 oktober 2014 worden de schaalbedragen verhoogd met 1%.Degenen die op 15 juli 2014 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 350 bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 april 2015 worden de schaalbedragen verhoogd met 50 euro.

Met ingang van 1 januari 2016 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%.

Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,4%.

Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

CAR bijlage II - Inpassingstabellen gemeentelijke garantiesalarissen

Inpassingstabel per 1-8-2017

Regelnummer

Garantieschalen

33

3425

35

3550

37

3673

39

3785

41

3903

43

4025

45

4155

47

4281

49

4402

51

4524

53

4640

57

4886

59

5002

61

5124

63

5261

67

5564

69

5717

73

6019

75

6172

77

6346

79

6517

81

6688

83

6875

85

7075

87

7276

89

7479

91

7680

93

7881

95

8086

CAR bijlage IIa - Salaristabellen gemeenteambtenaren

Salaristabel per 1 augustus 2017

 

periodiek

 

schaal

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1513

1548

1587

1632

1680

1791

2010

2300

2553

2753

1

1548

1600

1653

1705

1760

1873

2094

2393

2661

2882

2

1586

1652

1718

1778

1840

1954

2179

2487

2770

3009

3

1624

1704

1784

1850

1920

2036

2264

2580

2879

3137

4

1661

1756

1849

1923

2000

2118

2349

2673

2988

3266

5

1699

1808

1915

1996

2080

2200

2433

2766

3096

3394

6

1737

1859

1980

2069

2160

2281

2518

2860

3206

3522

7

1775

1911

2046

2142

2240

2362

2603

2953

3314

3650

8

1813

1963

2111

2215

2320

2444

2688

3046

3423

3778

9

1850

2015

2177

2287

2401

2526

2772

3139

3532

3907

10

1888

2067

2242

2360

2480

2607

2857

3233

3641

4034

11

1926

2119

2308

2433

2561

2689

2942

3326

3749

4162

 

 

periodiek

 

schaal

-

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3035

3298

3630

3963

4424

4700

5054

5412

5988

6637

1

3166

3435

3767

4099

4558

4861

5241

5629

6223

6890

2

3297

3571

3903

4234

4692

5023

5427

5846

6457

7142

3

3429

3707

4039

4368

4825

5184

5614

6064

6692

7394

4

3560

3844

4175

4502

4959

5346

5800

6282

6926

7646

5

3692

3980

4309

4636

5093

5508

5987

6499

7161

7898

6

3823

4117

4443

4769

5227

5669

6174

6716

7396

8150

7

3955

4252

4577

4903

5360

5831

6361

6934

7630

8403

8

4086

4386

4710

5036

5494

5993

6548

7151

7865

8655

9

4216

4520

4844

5170

5628

6154

6734

7369

8099

8907

10

4345

4653

4977

5304

5761

6315

6921

7586

8334

9159

11

4474

4787

5111

5438

5895

6477

7108

7804

8568

9411

 

Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

CAR bijlage IIb - Vergoedingentabellen vrijwilligers gemeentelijke brandweer

Vergoedingentabel per 1 augustus 2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

344

 

10,66

  

19,92

  

13,27

 

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

 

344

12,24

  

23,01

   

15,33

  

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

 

344

  

13,57

  

25,46

   

16,98

   

4. Bevelvoerder

 

517

   

17,01

  

31,98

 

21,31

 

5. Officier van dienst

4075

0,00

40,75

0,00

 

6 Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

 

5852

 

0,00

 

58,52

 

0,00

 

7.Commandant van dienst

 

8705

 

0,00

 

65,31

 

0,00

 

CAR bijlage IIc - Gebruteerde vergoedingentabellen vrijwilligers gemeentelijke brandweer

Gebruteerde vergoedingentabel per 1 augustus 2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

348

10,80

20,26

13,49

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

348

12,47

23,47

15,64

3. Manschap B, duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

348

13,82

25,87

17,26

4. Bevelvoerder

525

17,30

32,46

21,64

5. Officier van dienst

4153

0,00

41,53

0,00

6 Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5958

0,00

59,58

0,00

7.Commandant van dienst

8869

0,00

66,47

0,00

CAR bijlage III - Hoorbepaling

Hoorbepaling

CAR bijlage III - Hoorbepaling (tbv gemeenten waar geen commissie voor G.O. is ingesteld)

CAR bijlage IV - Salarisschalen kunstzinnige vorming

Salarisschalen per 1 augustus 2017

ervaringsjaar/ periodiek 

5

6

7

8

9

10

aanloopbedrag 1

1818

1856

1895

1945

2204

2577

aanloopbedrag 2

0

1945

2003

2072

2330

2698

aanloopbedrag 3

0

0

0

2204

2454

2826

0

1895

2072

2139

2330

2577

2894

1

1945

2139

2204

2393

2639

2970

2

2003

2204

2269

2454

2698

3041

3

2072

2269

2330

2514

2762

3101

4

2139

2330

2393

2577

2826

3168

5

2204

2393

2454

2639

2894

3235

6

2269

2454

2514

2698

2970

3299

7

2330

2514

2577

2762

3041

3357

8

2393

2577

2639

2826

3101

3416

9

2454

2639

2698

2894

3168

3476

10

2514

2698

2762

2970

3235

3536

11

0

2762

2826

3041

3299

3602

12

0

0

2894

3101

3357

3668

13

0

0

2970

3168

3416

3728

14

0

0

3041

3235

3476

3785

15

0

0

3101

3299

3536

3842

uitloopbedrag 1

2639

2894

3235

3476

3668

3961

uitloopbedrag 2

0

3041

3357

3668

3785

4085

uitloopbedrag 3

0

0

0

3785

3903

4217

CAR bijlage IVa - Verdeling werkzaamheden onderwijzend personeel kunsteducatie

Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

CAR bijlage IVa - Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

CAR bijlage IVa1 - Functiebeschrijvingen

Functiebeschrijvingen consulent, docent en balletbegeleider

CAR bijlage IVa1 - Functiebeschrijvingen

CAR bijlage IVa2 - Salarisschalen functies onderwijzend personeel

Salarisschalen functies onderwijzend personeel

CAR bijlage IVa2 - Salarisschalen functies onderwijzend personeel

CAR bijlage VIIa - Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

CAR bijlage VIIa - Aanstellingskeuring brandweerpersoneel

CAR bijlage VIIb - Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

CAR bijlage VIIb - Periodiek Preventief Medisch Onderzoek