Verordening inzake de winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012

Geldend van 15-06-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012

Nijverdal, 5 november 2012 Nr. 12INT01596

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 september 2012;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening inzake de winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  groepsaccommodatie: een voorziening waarin een groep mensen met een recreatief doel gedurende een beperkte tijd verblijf met overnachting houdt.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en Wethouders beslissen op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2. Burgemeester en Wethouders kunnen de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van Burgemeester en Wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan Burgemeester en Wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en Wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a. en b., en tweede lid van de wet, gelden niet op:

 • a.

  zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur;

 • b.

  feestdagen tussen 12.00 en 18.00 uur.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

(vervallen)

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1. Burgemeester en Wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd indien te vrezen valt dat de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaatsen, niet:

 • a.

  voor de volgende delen van de gemeente: winkels op kampeer- en bungalowterreinen, groepsaccommodaties, kampeerboerderijen, musea en op het terrein van het Avonturenpark Hellendoorn en van het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug;

 • b.

  op de volgende dagen en tijden: op zondagen en feestdagen tussen 9.00 en 20.00 uur;

 • c.

  voor de verkoop van de volgende artikelen:

  • -

   op kampeer- en bungalowterreinen: de verkoop van levensmiddelen en/of kampeerartikelen;

  • -

   in groepsaccommodaties en kampeerboerderijen: de verkoop van levensmiddelen;

  • -

   in musea en op het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug: de verkoop van voornamelijk themagerelateerde producten;

  • -

   op het terrein van het Avonturenpark Hellendoorn: voor de verkoop van souvenirs, foto- en filmmateriaal en andere direct met het Avonturenpark verband houdende artikelen.

Artikel 9 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2. De Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn (rb. van 17 december 1996, nr. 96.11278, gewijzigd bij rb. van 2 november 1999, nr. 99.621) wordt met ingang van de in het eerste lid genoemde datum ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012".

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip "feestdagen" is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. De dagen waarop een zogenaamd 19.00 uur-regime geldt (Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december) vallen niet onder het begrip "feestdagen". Ook Koningsdag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van Burgemeester en Wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Uit een in maart 2019 gehouden koopzondenenquête blijkt dat 58% van de bevolking van de gemeente wenst dat alle winkels op zondag open kunnen. Daarom is er voor gekozen om het huidige maximum aantal zondagen waarop supermarkten en andere winkels geopend mogen zijn (20 respectievelijk 8) te laten vervallen. Hierbij geldt als restrictie dat de winkels niet vóór 12.00 uur en niet na 18.00 uur geopend mogen zijn. Voor winkels op onder meer kampeer- en bungalowterreinen en het Avonturenparkt geldt ingevolge artikel 8 dat deze op zondagen van 9.00 tot 20.00 uur geopend mogen zijn voor de verkoop van de in dat artikel genoemde artikelen.

Voor het te koop aanbieden en verkopen van goederen in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, in rechtstreekse aanraking met particulieren, geldt hetzelfde regime als voor winkels.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijk situaties

(vervallen)

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur te reguleren. In de verordening is gekozen voor een systeem waarbij in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend kan worden in plaats van voor een systeem waarbij delen van de gemeente of bepaalde categorieën van detailhandel worden aangewezen waarvoor het verbod niet geldt. Eerstgenoemd systeem biedt namelijk de mogelijkheid om per geval een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde. De ontheffing kan onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

Artikel 8 Toerisme

Gekozen is voor het in de verordening neerleggen van een vrijstelling voor genoemde winkels, in plaats van het op basis van de verordening verlenen van ontheffing door Burgemeester en Wethouders.

Door de aanwezigheid van onder meer het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en het Avonturenpark Hellendoorn is er in de gemeente sinds jaar en dag sprake van autonoom toerisme met substantiële omvang waarmee de gemeente zich onderscheidt van andere gemeenten. Het toerisme levert met ruim 400.000 overnachtingen een wezenlijke bijdrage aan de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de gemeente.

De winkels bedoeld in dit artikel maken ruimtelijk en bedrijfseconomisch deel uit van het totale voorzieningenaanbod van de betreffende toeristische ondernemingen. De hedendaagse consument verwacht dan ook dat hij tijdens zijn verblijf, ongeacht de dag van de week, gebruik kan maken van álle voorzieningen inclusief de winkels.

Omdat het om beperkte delen van de gemeente handelt en het feitelijk handelt om historisch gegroeide situaties bestaat er geen aanleiding te veronderstellen dat de openstelling de zondagsrust verstoort of een noemenswaardige aantasting van de leefbaarheid, de openbare orde of de veiligheid met zich mee brengt.