Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT EN MANDAAT GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Middelburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

gelet op titel 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

I. de medewerkers van de afdeling Publiekszaken

• aan te wijzen als ambtenaren waarbij de vinder aangifte kan doen van de vondst van een zaak en waarbij de zaak in bewaring gegeven kan worden;

• mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 5 tot en met 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

II. Orionis Walcheren

• aan te wijzen als instantie die bevoegd is aangifte van gevonden fietsen en grote voorwerpen in behandeling te nemen en als instantie waarbij de gevonden fietsen en grote voorwerpen in bewaring kunnen wordengegeven;

• mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 5 tot en met 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van fietsen en grote voorwerpen;

III. Stichting Dierenasiel Walcheren

• aan te wijzen als instantie die bevoegd Is aangifte van gevonden dieren (honden en katten) in behandeling te nemen en als instantie waarbij deze gevonden dieren in bewaring kunnen worden gegeven;

• mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 5 tot en met 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van deze gevonden dieren;

IV. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland (De Mikke)

• aan te wijzen als instantie die bevoegd is aangifte van gevonden dieren (vogels, egels en andere zoogdieren) in behandeling te nemen en als instantie waarbij deze gevonden dieren in bewaring kunnen worden gegeven;

• mandaat te verlenen tot het uitoefenen van de taken en bevoegdheden op grond van de artikelen 5 tot en met 12 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van deze gevonden dieren;

V. dat dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen';

VI. dat dit besluit in werking treedt op 1 oktober 2012.

Ondertekening

Middelburg, 25 September 2012
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann
De burgemeester,
mr. H.M. Bergmann