Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg

Burgemeester en wethouders van Middelburg en de burgemeester van Middelburg, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5 tot en met 12 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 160, eerste lid, aanhef en sub e van de Gemeentewet;

overwegen de dat het wenselijk is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot aan de gemeente toekomende verantwoordelijkheid voor de registratie, opslag en afgifte van gevonden en verloren voorwerpen en met betrekking tot de aan de burgemeester toekomende bevoegdheid tot verkoop, overdracht en vernietiging van een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a.

de aangewezen ambtenaar:

de in het Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpe naangewezen ambtenaren.

b.

de claimant :

degene die claimt dat hij rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

c.

het college:

het college van burgemeester en wethouders;

d.

de gemeente:

de gemeente Middelburg;

e.

gevonden voorwerp:

onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

f.

rechthebbende:

degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

g.

verloren voorwerp:

een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

h.

vinder:

degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3. Aangifte en registratie

 • 1. Een gevonden en verloren voorwerp kan op www.middelburg.nl worden aangemeld. Van een gevonden of verloren voorwerp, uitgezonderd dieren, kan tevens op het gemeentehuis te Middelburg tijdens openingstijden van de afdeling Publiekszaken aangifte worden gedaan.

 • 2. Van een gevonden of verloren fiets of ander groot voorwerp kan tijdens openingstijden aangifte worden gedaan bij Orionis Walcheren. Gevonden en vermiste dieren kunnen worden aangegeven bij het Dierenasiel Walcheren en Vogel- en Dierenopvang De Mikke.

 • 3. Aangifte geschiedt door middel registratie in de applicatie PerfectView, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4. De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5. Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6. Geen registratie in PerfectView vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a.

   gemeentelijke afvalcontainers.

  • b.

   dieren.

  • c.

   sleutels.

  • d.

   voorwerpen die in het buitenland zijn verloren.

 • 7. Als aangifte wordt gedaan van een verloren voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

Artikel 4. In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1. De ambtenaar kan vorderen dat een vinder een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring geeft. De vinder krijgt dan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2. Een gevonden voorwerp met een waarde tot € 450 wordt 3 maanden bewaard.

 • 3. Een gevonden voorwerp met een waarde boven € 450 wordt één jaar bewaard.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5. Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a.

  een sieraad, een juwelier;

 • b.

  een bril, een opticien;

 • c.

  een mobiele telefoon e.d., een telefoonwinkel; en

 • d.

  elektronisch speelgoed, een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6. Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a.

   de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimant de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b.

   de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimant niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c.

   het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2. Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimant c.q. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimant c.q. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 7. Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen

Als op gevonden voorwerpen binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden verkocht, weggegeven of vernietigd.

Artikel 8. Slotbepalingen

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg’ en treedt in werking op 1 oktober 2012.

Ondertekening

Middelburg, 25 september 2012
Burgemeester en wethouders van Middelburg,
de secretaris, mr. A. van den Brink
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann
de burgemeester, mr. H.M. Bergmann