Regeling vervallen per 25-03-2022

Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

Geldend van 11-10-2012 t/m 24-03-2022

Intitulé

Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

- huurwoning: een woning die gehuurd wordt van een woningcorporatie of een als zodanig toegelaten instelling;

- ouderenwoning: de huurwoning, met maximaal drie kamers (inclusief woonkamer), die op een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen lijst als zodanig is aangewezen (bijlage 1), dan wel buiten Weesp de woning die aan voorgaande criteria voldoet en door de beherende woningcorporatie of toegelaten instelling als ouderenwoning wordt aangewezen;

- eengezinswoning: huurwoning, oorspronkelijk gebouwd met minimaal drie slaapkamers, grondgebonden en geen deel uitmakend van een appartementencomplex of flatgebouw;

- oudere(n): mensen die op het moment van de aanvraag van een vergoeding de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt (bij gehuwd dan wel ongehuwd samenwonenden geldt het leeftijdsvereiste van 60 jaar voor één van de partners).

Artikel 2

Bij verhuizing van ouderen van een eengezinswoning naar een ouderenwoning verstrekt de gemeente de aanvrager een subsidie overeenkomstig bijlage 2.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag van subsidie voor verhuiskosten conform het gestelde in deze verordening door vaststelling van de toe te kennen subsidie.

Artikel 4

Aanvragen voor subsidie bij verhuizing naar een ouderenwoning worden door de gemeente in behandeling genomen, nadat het huurovereenkomst voor de ouderenwoning is getekend en de huur voor de te verlaten woning schriftelijk is opgezegd. De aanvraag moet binnen twee maanden na ondertekening van de huurovereenkomst voor de ouderenwoning bij de gemeente worden ingediend.

Artikel 5

De ontvanger van subsidie voor verhuizing naar een ouderenwoning is verplicht deze verhuizing te doen plaatsvinden. Mocht, door omstandigheden, de verhuizing niet plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, dan is de ontvanger gehouden de van de gemeente ontvangen subsidie terug te betalen.

Artikel 6

Indien op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een vergoeding voor verhuizing wordt toegekend aan een oudere op basis van medische indicatie, vult de gemeente deze gedeeltelijk aan, waarbij de helft van de vergoeding, ontvangen op grond van de Wmo, en de financiële aanvulling daarop van de gemeente uit zal komen op het bedrag vermeld in bijlage 2.

Artikel 7

Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij haar begroting een bedrag vast, het subsidieplafond, dat het daaropvolgende jaar beschikbaar zal zijn voor de te verstrekken subsidie op grond van deze verordening.

Artikel 8

Burgemeester en Wethouders hebben de bevoegdheid om de lijst van ouderenwoningen alsmede de vergoeding voor verhuiskosten (zoals opgenomen in bijlage 1 resp. bijlage 2) op grond van deze verordening aan te passen.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012

Lijst ouderenwoningen 1

Bijlage 1 Lijst ouderenwoningen

Ouderenwoningen als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieverordening Verhuiskostenvergoeding ouderen

Adres Huisnummers

Achterherengracht 22 t/m 44

Begijnepolderweg 71

Blauwschildershof 4, 12, 20, 40, 46, 15, 27, 33, 39

Brouwershof 13, 29, 47

C.J. van Houtenlaan 1N, 1P, 1R, 1S, 1T, 1U, 1V, 1W, 1X,1Z

Herenstraat 28 t/m 30

124 t/m 130

224 t/m 230

328 t/m 330

H. de Grootlaan 31 t/m 234

Ingelandenstraat 101 t/m 831

Julianastraat 1 t/m 9, 14 t/m 20

101 t/m 109, 114 t/m 220

201 t/m 209, 214 t/m 220

Kastanjelaan 65 t/m 95

Korendragershof 1, 6, 13

Kostverlorenstraat 853 t/m 895

Kostverlorenstraat 933 t/m 955

Kl. Listingsteeg 2 t/m 52

Kuyperlaan 2 t/m 16

102 t/m 118

202 t/m 218

Mouterspad 12, 72

N. Mandelahof 1 t/m 5. 6 t/m 10

Reguliershof 2

Tussen de Grachten 1 t/m 21, 23 t/m 33

101 t/m 121, 123 t/m 131

201 t/m 221, 223 t/m 231

301 t/m 311, 327 t/m 331

De Vennen 2, 16, 18, 48, 50, 80, 82, 96

Wintertuin 1 t/m 20

101 t/m 120

201 t/m 220

Meidoorneiland 1 t/m 12

101 t/m 113

201 t/m 213

301 t/m 310

401 t/m 406

 

Geldelijke vergoeding voor verhuiskosten 2

De door de gemeente te verstrekken financiële vergoeding voor verhuiskosten bedraagt

€ 1000,-. Bij aanvulling van de vergoeding die voor de verhuiskosten ontvangen zal worden via de Wet maatschappelijke ontwikkeling zal de totaal door oudere(n) te ontvangen vergoeding van gemeentewege uitkomen op € 1000,-.