Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Geldend van 07-11-2012 t/m heden

Intitulé

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst. Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegingen:

De deelnemers oefenen bevoegdheden uit op grond van onder andere de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waaronder bevoegdheden tot het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen, het houden van toezicht en het beslissen over bestuursrechtelijke handhaving van wettelijke voorschriften.

De minister van VROM heeft aangedrongen op de vorming van uitvoeringsdiensten op regionale schaal (omgevingsdiensten) en de provincie verzocht een proces te organiseren waarin dat gestalte krijgt.

Naar aanleiding daarvan hebben de colleges van alle Gelderse gemeenten en het college van gedeputeerde staten op 3 november 2009 een intentieverklaring ondertekend. In die intentieverklaring zijn als uitgangspunten opgenomen:

 • -

  dat de op te richten omgevingsdiensten de vorm van een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen;

 • -

  dat de omgevingsdiensten zelf geen beleidstaken uitvoeren en dat de bestuurlijke bevoegdheden door de bevoegde gezagen zelf moeten worden uitgevoerd;

 • -

  dat voor wat de omvang van het werkterrein van de omgevingsdiensten betreft de samenwerking wordt gebaseerd op de bestaande regionale samenwerkingsverbanden in Gelderland (de Gelderse maat).

De deelnemers hebben in het licht van de Intentieverklaring gezamenlijk besloten tot oprichting van een omgevingsdienst die de juridische vorm heeft van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze omgevingsdienst is onderdeel van een stelsel van omgevingsdiensten in de provincie Gelderland, waarbij bepaalde taken op bovenregionale schaal kunnen worden belegd.

De deelnemers zijn bestuurlijk overeen gekomen dat detachering van medewerkers van deelnemers op basis van eindigheid toegestaan is, in verband waarmee een nader te bepalen evaluatiemoment zal gelden dat niet verder ligt dan twee jaar na de start van de omgevingsdienst. De deelnemers zijn in dat kader als streven overeengekomen dat een eenduidige en gelijke situatie voor alle medewerkers zal gelden, alsmede dat bij de evaluatie wordt beoordeeld op welke wijze de dan nog gedetacheerde medewerkers aan de omgevingsdienst verbonden blijven, waarbij grondhouding is de indiensttreding van de medewerkers bij de omgevingsdienst. De deelnemers zijn van opvatting dat de afspraken in dat kader in deze regeling behoren te worden opgenomen.

De gemeenteraden van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen en Provinciale Staten van Gelderland hebben toestemming verleend als bedoeld in artikel 51 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op

het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Provinciewet en de Gemeentewet;

Besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling Omgevingsdienst Achterhoek;

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  basistaken: taken bedoeld in versie 2.3 van het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorganisaties omgevingsrecht zoals vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu op 25 mei 2011;

 • b.

  bovenregionale taken: taken die ten behoeve van de deelnemers en van deelnemers aan andere omgevingsdiensten in Gelderland worden verricht, niet zijnde basistaken;

 • c.

  burgemeester en wethouders: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • d.

  complexe taken: basistaken ten aanzien van

 • ° inrichtingen die worden ingedeeld in milieucategori 4.2 en hoger als bedoeld in de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering, editie 2009;

 • ° inrichtingen waartoe een gpbv-installatie behoort als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met uitzondering van de agrarische bedrijven; of

 • ° inrichtingen die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999.

 • e.

  deelnemers: de bestuursorganen die deze regeling hebben vastgesteld;

 • f.

  directeur: directeur van het openbaar lichaam;

 • g.

  Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland;

 • h.

  gemeenteraden: de raden van de gemeenten waartoe burgemeester en wethouders behoren;

 • i.

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Achterhoek;

 • j.

  Provinciale Staten: Provinciale Staten van Gelderland;

 • k.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek;

 • l.

  robuust: in overeenstemming met de KPMG Kwaliteitscriteria, versie 2.0;

 • m.

  Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Onder openbaar lichaam worden tevens de organen (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter) en de medewerkers van het openbaar lichaam verstaan.

3. Onder deelnemers worden tevens begrepen de rechtspersonen waarvan deelnemers bestuursorgaan zijn.

Artikel 2. Belang

De regeling is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers ter zake van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland.

Artikel 3. Openbaar lichaam

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam, genaamd openbaar lichaam Omgevingsdienst Achterhoek.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is gevestigd in Bronckhorst. De statutaire vestigingsplaats is niet per definitie de feitelijke vestigingsplaats.

 • 3.

  Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 2. Taken, bevoegdheden en bijdragen

Artikel 4. Basistaken

 • 1.

  Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 brengen de deelnemers de uitvoering van de basistaken onder bij het openbaar lichaam.

 • 2.

  Tot de basistaken kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in verband met de basistaken.

 • 3.

  Over het uitvoeren van de basistaken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en het openbaar lichaam.

Artikel 5. Overige taken in het omgevingsrecht

 • 1.

  Ter behartiging van het belang genoemd in artikel 2 kunnen de deelnemers bij het treffen van de regeling de uitvoering van overige taken in het omgevingsrecht onderbrengen bij het openbaar lichaam.

 • 2.

  Tot de taken bedoeld in het eerste lid kunnen behoren coördinerende, adviserende en ondersteunende taken in verband met die taken.

 • 3.

  Het besluit van een deelnemer tot het treffen van de regeling bevat een opgave van de taken bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  Over het uitvoeren van de taken bedoeld in het eerste lid worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer die het aangaat en het openbaar lichaam.

Artikel 6. Incidentele taken

1. Op verzoek van een deelnemer voert het openbaar lichaam incidentele uitvoerende, coördinerende, adviserende en ondersteunende taken op het gebied van het omgevingsrecht uit.

2. Over de uitvoering van de incidentele taken worden afzonderlijke overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en het openbaar lichaam.

Artikel 7. Bovenregionale taken en complexe taken

 • 1.

  Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die niet robuust kunnen worden uitgevoerd door het openbaar lichaam, te laten uitvoeren door andere omgevingsdiensten in Gelderland die de taken aan zich hebben getrokken.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is gehouden bovenregionale taken en complexe taken die het openbaar lichaam aan zich heeft getrokken, uit te voeren voor andere omgevingsdiensten in Gelderland.

 • 3.

  De taken worden uitgevoerd tegen vergoeding van de tussen de omgevingsdiensten overeengekomen kosten.

 • 4.

  Over de uitvoering van bovenregionale en complexe taken kunnen overeenkomsten worden gesloten tussen het openbaar lichaam en andere omgevingsdiensten in Gelderland.

 • 5.

  Over de uitvoering van complexe taken en bovenregionale taken kunnen in daarvoor in het bijzonder aangewezen gevallen samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten tussen de omgevingsdienst en andere publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 8. Bevoegdheden

 • 1.

  De deelnemers dragen geen publiekrechtelijke bevoegdheden over aan het openbaar lichaam.

 • 2.

  De deelnemers beslissen ieder afzonderlijk over de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het openbaar lichaam.

Artikel 9. Beperking privaatrechtelijke bevoegdheden

Het openbaar lichaam is behoudens instemming van de deelnemers niet bevoegd tot:

 • a.

  het vestigen van opstal-, pand- en hypotheekrechten;

 • b.

  het afgeven van garanties of andere waarborgen;

 • c.

  het in erfpacht aannemen of uitgeven van roerende of onroerende zaken;

 • d.

  het in eigendom aannemen of uitgeven van onroerende zaken;

 • e.

  het oprichten van en het deelnemen in een rechtspersoon;

 • f.

  commerciële dienstverlening aan private partijen.

Artikel 10. Bijdragen

 • 1.

  De deelnemers dragen bij aan de kosten van het goed functioneren van het openbaar lichaam en het uitoefenen van de bij hem ondergebrachte taken als bedoeld in artikel 4 en 5 in de volgende verhouding:

Aalten

6,1%

Berkelland

18,9%

Bronckhorst

9,2%

Doetinchem

8,8%

Lochem

8,2%

Montferland

3,8%

Oost Gelre

7,1%

Oude IJsselstreek

9,2%

Winterswijk

7,2%

Zutphen

6,2%

Gelderland

15,4%

 • 2.

  Daarenboven vergoedt een de kosten voor het op zijn verzoek uitvoeren van taken als bedoeld in artikel 6.

 • 3.

  De deelnemers dragen er steeds zorg voor dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen.

 • 4.

  Het eerste en het tweede lid gelden niet ten aanzien van de eerste begroting, voor zover die betrekking heeft op de periode voorafgaande aan het moment waarop het openbaar lichaam aanvangt met het uitvoeren van taken waarvoor hij is ingesteld.

 • 5.

  De deelnemers gaan met inachtneming van de verhouding (het percentage) tussen hun bijdragen als bedoeld in het eerste lid zodra de taken van een deelnemer als bedoeld in artikel 5 wijzigen en in verband met het in vaste dienst komen van personeel als bedoeld in artikel 27.

 • 6.

  De deelnemers betalen de bijdragen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel per kwartaal vooruit, te weten vijfentwintig procent van de verschuldigde bijdrage.

Hoofdstuk 3. Algemeen bestuur

Artikel 11. Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit 11 personen, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid van het algemeen bestuur aan.

 • 3.

  Elke deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan.

 • 4.

  De leden van het algemeen bestuur hebben elke één stem.

Artikel 12. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden algemeen bestuur

 • 1.

  De deelnemers wijzen in hun eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling de leden van het algemeen bestuur aan.

  Als tussentijds een vacature in het algemeen bestuur ontstaat, wijst de deelnemer in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de deelnemer die hem heeft aangewezen ontslag worden verleend of worden geschorst als dit lid het vertrouwen van die deelnemer niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddelijk in.

 • 4.

  Van elke aanwijzing, schorsing, of ontslag geeft de deelnemer die het aangaat terstond kennis aan de voorzitter.

 • 5.

  Een lid van het algemeen bestuur kan ontslag nemen. Hij stelt de voorzitter en de deelnemer die hem heeft aangewezen hiervan tijdig op de hoogte. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.

 • 6.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra het lid geen lid meer is dan de deelnemer die hem heeft aangewezen.

 • 7.

  De leden 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op plaatsvervangende leden.

Artikel 13. Werkwijze

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dat nodig oordeelt of twee leden van het algemeen bestuur daarom verzoeken, alsmede indien het dagelijks bestuur daarom verzoekt, doch ten minste twee maal per jaar.

 • 2.

  In de vergadering van het algemeen bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het tweede lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.

 • 4.

  In een vergadering als bedoeld in het derde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is, de voorzitter niet meegerekend.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan adviseurs aanwijzen en bepalen dat die adviseurs tijdens vergaderingen van het algemeen bestuur aanwezig zijn.

 • 6.

  Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden.

Artikel 14. Bevoegdheden

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt, een regeling vast omtrent de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam, alsmede de rechtspositieregelingen voor de directeur en het overige personeel.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt alle overige regelingen vast die noodzakelijk zijn.

 • 5.

  Het algemeen bestuur is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten, behoudens artikel 9 van deze regeling.

 • 6.

  Het algemeen bestuur kan instructies geven voor de werkwijze van het dagelijks bestuur.

 • 7.

  De bevoegdheid genoemd in het vijfde lid kan worden overgedragen aan het dagelijks bestuur.

 • 8.

  Het algemeen bestuur beslist over alle andere aangelegenheden waarvoor de bevoegdheid niet op grond van de Wet of deze regeling aan het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 4. Dagelijks bestuur

Artikel 15. Samenstelling en stemverhouding

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit twee andere leden.

 • 2.

  De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder een stem. Ingeval van het staken van de uitgebrachte stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 16. Aanwijzing, schorsing en ontslag leden dagelijks bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling uit zijn midden de leden van het dagelijks bestuur aan.

 • 2.

  Het lidmaamtschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer een ontslag uit het dagelijks bestuur ingaat.

 • 3.

  Als tussentijds een vacature in het dagelijks bestuur ontstaat, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna een nieuw lid aan.

 • 4.

  Een lid van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, kan te allen tijden ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in zodra in opvolging is voorzien.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, ontslag verlenen of schorsen als dat lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Het ontslag gaat onmiddellijk is.

Artikel 17. Werkwijze

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of een lid van het dagelijks bestuur hierom verzoekt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en zendt dat ter kennisneming aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  In de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten als ten minste de helft van de leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, schrijft de voorzitter een nieuwe vergadering uit waarop het derde lid niet van toepassing is. Tussen de twee vergaderingen zit minimaal een werkdag.

 • 5.

  In een vergadering als bedoeld in het vierde lid kan alleen worden beraadslaagd en besloten over andere aangelegenheden dan die waarvoor de oorspronkelijke vergadering was belegd indien meer dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 6.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 18.. Bevoegdheden

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

 • a. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter beraadslaging en besluitvorming wordt voorgelegd;

 • b. het uit voeren van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • c. het voorstaan van de belangen van de regeling en het openbaar lichaam bij andere overheden, instellingen en diensten waarmee, of personen met wie contact met het dagelijks bestuur van belang is;

 • d. het beheer van activa en passiva van het openbaar lichaam;

 • e. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en eigendom.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de directeur bij verhindering of ontstentenis wordt vervangen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt voor de directeur een instructie vast die ten minste de taken van de directeur en de aansturing van het personeel betreft.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan in afwijking van artikel 14, tweede lid, in spoedeisende gevallen tot schorsing van de directeur overgaan. Het dagelijks bestuur doet daarvan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt, wanneer het algemeen bestuur haar niet in zijn volgende vergadering bekrachtigt.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel, met uitzondering van de directeur die door het algemeen bestuur wordt benoemd. Onder benoeming van personeel wordt tevens verstaan de tewerkstelling op grond van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Hoofdstuk 5. Voorzitter

Artikel 19. Voorzitter

 • 1.

  Het algemeen bestuur wijst in zijn eerste vergadering na inwerkingtreding van deze regeling uit zijn midden de voorzitter aan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens verhindering of ontstentenis.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan een aanwijzing tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter intrekken.

 • 4.

  Als tussentijds de functie van de voorzitter vacant wordt, wijst het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering of ten spoedigste daarna de nieuwe voorzitter aan.

 • 5.

  De voorzitter is lid van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 20. Bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De voorzitter ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buite rechte. Hij kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.

Artikel 21. Samenwerking tussen omgevingsdiensten

 • 1.

  De voorzitter voert geregeld overleg met de voorzitters van de dagelijkse besturen van de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Het overleg heeft als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten.

 • 2.

  De voorzitter van de omgevingsdienst De Vallei is voorzitter van het overleg.

 • 3.

  Het overleg doet zo nodig voorstellen aan de deelnemers voor de programmering van bovenregionale taken.

Hoofdstuk 6. Informatie en verantwoording

Artikel 22. Dagelijks bestuur en voorzitter ten opzichte van het algemeen bestuur

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3.

  Het overleg doet zo nodig voorstellen aan de deelnemers voor de programmering van bovenregionale taken.

Artikel 23. Algemeen en dagelijks bestuur ten opzichte van de gemeenteraden en Provinciale Staten

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter geven aan de gemeenteraden en Provinciale Staten gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter verstrekken aan de gemeenteraden en Provinciale Staten alle inlichtingen die door een of meer leden van die gemeenteraden of Provinciale Staten worden verlangd.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft alle inlichtingen waarom is verzocht door een of meer leden van de gemeenteraad van de deelnemer die hem heeft aangewezen, respectievelijk een of meer leden van Provinciale Staten in het geval het lid is aangewezen door Gedeputeerde Staten. Hij is bovendien aan de gemeenteraad of Provinciale Staten verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur.

Artikel 24. Leden algemeen bestuur ten opzichte van deelnemers

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen alle inlichtingen die door die deelnemer of door een of meer leden van die deelnemer worden verlangd.

 • 2.

  Alvorens de gevraagde inlichtingen zoals bedoeld in het eerste lid te verstrekken, kan het lid zich daarover laten adviseren door het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur is de deelnemer die hem als lid heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die deelnemer aangegeven wijze.

Hoofdstuk 7. Directeur

Artikel 25. Directeur

 • 1.

  De directeur is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur bij uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2.

  De directeur is in de vergadering van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.

 • 3.

  De directeur ondertekent mede de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 4.

  De directeur is hoofd van de ambtelijke organisatie.

Artikel 26. Samenwerking tussen omgevingsdiensten

De directeur voert geregeld overleg met de directeuren van de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Het overleg heeft als doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen de diensten.

Hoofdstuk 8. Personeel

Artikel 27. Detachering

 • 1.

  Gedurende een periode van maximaal twee jaren na het moment waarop deze regeling inwerking treedt, kunnen de deelnemers personeel dat in vaste dienst is bij de deelnemers door middel van detachering inzetten voor de uitvoering van de taken die met toepassing van de artikelen 4 en 5 aan het openbaar lichaam zijn ondergebracht.

 • 2.

  Binnen zes maanden na afloop van de periode bedoeld in het eerste lid besluiten de deelnemers tot het in vaste dienst laten overgaan, respectievelijk besluit het algemeen bestuur tot het in vaste dienst nemen, van het personeel als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Het in vaste dienst nemen van personeel als bedoeld in het tweede lid vindt plaats met ingang van de eerste dag van een nieuw kalenderjaar, doch uiterlijk voor het einde van de periode van zes maanden als bedoeld in dat lid.

 • 4.

  In de periode bedoeld in het eerste lid laat het algemeen bestuur een evaluatie van het functioneren van de omgevingsdienst uitvoeren.

Hoofdstuk 9. Financiële bepalingen

Artikel 28. Begrotingsprocedure

 • 1.

  De vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur, zoals bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 59, eerste lid, van de Wet zorgt het dagelijks bestuur vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient voor de in dat lid bedoelde toezending van de ontwerpbegroting vergezeld van een behoorlijke toelichting.

 • 3.

  In de begroting wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur houdt bij het opstellen van de ontwerpbegroting rekening met de door Provinciale Staten en de gemeenteraden opgestelde begrotingsrichtlijnen.

 • 5.

  De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de ter inzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. 

 • 6.

  Provinciale Staten en de gemeenteraden vergaderen niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving over de ontwerpbegroting. Zij kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 7.

  Terstond na de vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

 • 8.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli aan de minister.

 • 9.

  Dit artikel is, met uitzondering van de daarin genoemde data, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 29. Jaarrekening

 • 1.

  De vaststelling van de jaarrekening als bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Wet geschiedt vóór 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Artikel 28 leden 2, 7 en 8 van de regeling zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge , behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 • 4.

  In de rekening wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 5.

  Verrekening van het verschil tussen hetgeen op grond van artikel 10 van deze regeling is bepaald enerzijds en hetgeen op basis van de rekening is verschuldigd anderzijds vindt plaats zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de rekening.

Artikel 30. Verdeling saldo

 • 1.

  Een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt toegevoegd aan de reserves tot een maximum van 2,5% van de jaarlijkse exploitatielasten of 500.00 en wel de laagste van deze twee.

 • 2.

  Het algemeen bestuur beslist of een nadelig saldo van de begroting of jaarrekening:

 • a. geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht; of

 • b. geheel of gedeeltelijk ten laste van de deelnemers zal worden gebracht naar rato van de begroting.

 • 3.

  Het besluit, zoals bedoeld in het tweede lid, sub b, van dit artikel behoeft eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk 10. Archief

Artikel 31. Zorg en beheer Archief

 • 1.

  Ten aanzien van de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van het openbaar lichaam, alsmede ten aanzien van het toezicht op het bestuur zijn de voorschriften van Bronckhorst van de overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van het openbaar lichaam.

 • 3.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is Doetinchem de archiefbewaarplaats.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de zorg en het beheer als bedoeld in het eerste lid.

Hoofdstuk 11. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 32. Toetreding

 • 1.

  De deelnemers zijn bevoegd te beslissen over toetreding van nieuwe deelnemers tot de regeling. Het algemeen bestuur wordt in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze bekend te maken.

 • 2.

  De deelnemers regelen de voorwaarden voor toetreding.

Artikel 33. Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan uittreden uit de regeling na een daartoe strekkend besluit van deelnemer, doch niet eerder dan na vijf jaar na inwerkingtreding van de regeling.

 • 2.

  Het besluit tot uittreding wordt niet later genomen dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de uittreding plaatsvindt. Uittreding is slecht mogelijk met ingang van 1 januari.

 • 3.

  Uittreding is slechts mogelijk onder de voorwaarde dat tussen het op en aar lichaam en de uittredende deelnemer voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer voor de resterende financiële verplichtingen van de uittredende deelnemer een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten.

 • 4.

  De vaststellingsovereenkomst als bedoeld in het derde lid behoeft tweederde van de uitgebrachte stemmen.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur ziet toe op de uittreding en de vereffening van de financiële verplichtingen.

Artikel 34. Wijziging en opheffing

1. De regeling kan tussentijds worden gewijzigd of opgeheven als ten minste tweederde van de deelnemers daartoe besluit.

2. Deelnemers en het algemeen bestuur zijn bevoegd een wijziging in de regeling aan de deelnemers in overweging te geven via een daartoe strekkend voorstel. Het dagelijks bestuur zendt het voorstel van het algemeen bestuur toe aan de deelnemers.

3. Ingeval van opheffing van de regeling stelt het algemeen bestuur vooraf, na overleg met de deelnemers, een liquidatieplan vast waarin ieder geval wordt aangegeven wat de gevolgen zijn die de beëindiging heeft voor het personeel en de wijze waarop het positieve en negatieve saldo van het openbaar lichaam over de deelnemers wordt verdeeld.

4. Het dagelijks bestuur is belast met de vereffening van de financiële verplichtingen.

Hoofdstuk 12. Klachten

Artikel 35. Klachtenregeling

Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, een interne klachtenregeling vast.

Hoofdstuk 12. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 36. Bijlage

Het Basistakenpakket regionale uitvoeringsorganisaties omgevingsrecht, versie 2.3, zoals vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu op 25 mei 2011 is als bijlage bij deze regeling gevoegd en maakt daarvan onderdeel uit.

Artikel 37. Informatievoorziening

 • 1.

  Het openbaar lichaam zorgt er voor dat de deelnemers met ingang van 1 januari 2013, of zoveel later als het aanvangt zijn taken uit te voeren, op ieder moment kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de in hoofdstuk 2 van deze regeling genoemde taken waarvoor zij het bevoegde bestuursorgaan zijn.

 • 2.

  Ten aanzien van de taken als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze regeling geldt dat de wijze van benadering en ontsluiting van de op die taken betrekking hebbende informatie door het openbaar lichaam is afgestemd met die van de andere omgevingsdiensten in Gelderland.

Artikel 38. Inwerkingtreding

 • 1.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop gedeputeerde staten haar ingevolge artikel 52, eerste lid, aanhef en onder j, in samenhang met artikel 27 van de wet in het register hebben opgenomen.

 • 2.

  Gedeputeerde staten dragen zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde toezending.

Artikel 39. Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 40. Eerste begroting

1. De begroting wordt voor de eerste maal vastgesteld door de periode aanvangende op de dag waarop de regeling in werking treedt, tot het einde van het kalenderjaar, dan wel, wanneer het algemeen bestuur dit bepaalt., tot het einde van het volgende kalenderjaar.

Artikel 41. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Toelichting op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek