Regeling vervallen per 21-12-2017

Werktijdenregeling 2012

Geldend van 27-05-2014 t/m 20-12-2017

Intitulé

Werktijdenregeling 2012

Corsaregistratienummer: 12.38647

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel van de afdeling Advies en Control, Personeel en Organisatie;

 • -

  gelet op artikel 6:2:1 van de CAR/UWO en het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  gelet op het instemmend advies van de Ondernemingsraad van 19 juli 2012.

Besluit:

tot het vaststellen van de

Werktijdenregeling 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Medewerker: alle medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente Hoorn.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken: medewerkers bepalen zelf op vrijwillige basis, in overleg met de leidinggevende, hoe, waar, wanneer en met wie ze werken aan resultaten. Voor medewerkers die geen zeggenschap hebben over zijn/haar werktijden omdat de functie dat vereist (zie bijlage 1) is tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken niet, niet goed of onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Feestdag en Brugdag: dag waarop de kantoorgebouwen van de gemeente gesloten zijn.

Artikel 2 Arbeidsduur en werktijden

 • 1. In de CAR/UWO is de maximale arbeidsduur van 1836 uur per jaar vastgelegd. Dat geeft ruimte om de gemiddeld 36-urige werkweek flexibel in te vullen in het tijd- en plaatsonafhankelijk werken. In de bijlage 2 staat hoe de netto arbeidsduur per jaar wordt berekend.

 • 2. De medewerker kan er zelf voor kiezen om buiten het dagvenster van de CAR/UWO, op een zaterdag, zondag, feestdag of brugdag te werken, mits dat past in de functie.

 • 3. De medewerker heeft de beschikking over een werktijden managementsysteem.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2013. Gelijktijdig vervalt de Regeling Werktijden 2006.

De regeling kan worden aangehaald als Werktijdenregeling gemeente Hoorn.

te bepalen dat dit besluit wordt bekendgemaakt door:

• opname in het Gemeenteblad

• publicatie op het Intranet.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 16 oktober 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1 Uitzonderingsfuncties Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Voor de volgende situaties is tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken niet, niet goed of onder bepaalde

voorwaarden mogelijk:

 • -

  als de taken gekoppeld zijn aan vaste openingstijden voor publiek of bedrijfstijd;

 • -

  als er een noodzakelijke bezetting moet zijn om de dienstverlening te garanderen;

 • -

  als er voor de taken locatiegebonden voorzieningen nodig zijn;

 • -

  als het grootste deel van het werk in fysieke samenwerking met collega's is.

Dit geldt voor de volgende onderdelen met dienstroosters en functies van de Gemeente Hoorn:

Onregelmatige dienst

Overige functies

BRW

PBZ Receptiemedewerker

PBZ Baliemedewerker

STB/reiniging markten, evenementen

SoZa receptiemedewerker

STB/dierverzorging

STB/Groen & Reiniging wijkploegen

M&B Medewerker Servicedesk

M&B Catering

M&B Sporthalbeheerders

VVH/markten en havens

M&B Huismeester

STB/Riolering & Wegen, Garagemdw

VVH/stadstoezicht

STB/Riolering & Wegen, Service en Onderhoud

SO/serviceloket B&op

WEL medewerker Sportopbouwwerk

Westfries Archief/studiezaal

Beheerder Huesmolen

Westfries Museum/balie en suppoosten

Bijlage 2 Berekening netto arbeidsduur per jaar en Individuele Werkkaart

In de CAR/UWO is de maximale arbeidsduur van 1836 uur per jaar vastgelegd. Dat geeft ruimte om de gemiddeld 36-urige werkweek flexibel in te vullen in het tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Hieronder staat hoe deze 1836 uur zijn berekend. Als hulpmiddel kan de medewerker de Individuele Werkkaart als werktijden managementsysteem gebruiken. Dit is een digitale jaarkalender in Excel met

kwartalen en weken; het is een automatisch rekenmodel.

Berekening netto te werken uren per persoon

Een jaar heeft 365 dagen en één keer per vier jaar een schrikkeljaar met 366 dagen. Gemiddeld is dit 365,25 dagen per jaar. Dan trekken we daar de weekenden vanaf met de breuk 5/7 en de landelijke feestdagen.

De landelijke feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 2" Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de beide Kerstdagen. Drie van deze feestdagen vallen altijd op een doordeweekse dag. Vier van de feestdagen vallen vijf keer per zeven jaar op doordeweekse dagen. Totaal levert dit een correctie op van 5 6/7 dagen gemiddeld per jaar.

(365,2 X 5/7) - 5 6/7 = 255 werkdagen per jaar X 7,2 uur per dag = 1836 uur

De netto te werken uren in een jaar bereken je door van de arbeidsduur per jaar het basisverlof af te trekken, inclusief de 3 extra verlofdagen voor Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag en Lappendag.

Bij deeltijd bereken je het totaal aantal te werken uren eerst op voltijd en daarna deel je het totaal door de deeltijdfactor. Dan heeft ook de deeltijder een vergelijkbaar recht op feestdagen.

Voor sommige dingen kun je pas in de loop van het jaar de IWK bijwerken.

In YouPP kun je jouw jaarlijkse verlofrecht zien (het blijft ook nog nodig om verlof aan te vragen via YouPP).

De basisberekening:

1836 uur -/-:

• Basisverlof: 158,4 uur ( t/m periodiek 10, schaal 9 ) of 165,6 uur ( > periodiek 10, schaal 9 )

• Lokale feestdagen: 14,4 (als Bevrijdingsdag in het weekend valt) of 21,6 uur

Dan verschilt de berekening in uren per persoon:

• Garantieverlof

 • -

  In dienst op 01/01/1979 (-/- 7,2 uur)

 • -

  In dienst voor 01/01/1 997 (-/- 14,4 uur)

 • -

  Leeftijdverlof (-/- 7,2; 14,4; 21,6 of 28,8 uur)

• ORT/piket verlof (-/- 7,2 of 14,4 uur)

Vermenigvuldig dan met je deeltijdfactor, en trek dan van het subtotaal de volgende punten af:

• Restant verlof van afgelopen jaar

• Ouderschapsverlof

• Zwangerschaps- en bevallingsverlof

• Koop van verlof, cafetariamodel

Dan nog optellen:

• Verkoop van verlof

De Individuele Werkkaart (IWK)

De IWK is een manier om zelf de te werken uren in een jaar te plannen of in te roosteren. Zo is er meer vrijheid om de te werken uren zo gunstig mogelijk in te delen. Ook vakantie en vrije dagen worden er in

gepland. Dat gebeurt in goed overleg met collega's/team/bureau en leidinggevende. Zo zorgt een medewerker met het team voor de kwaliteit van de dienstverlening en voldoende bezetting.

Er is een handleiding IWK beschikbaar op Intranet> producten en diensten of handleidingen.