VERORDENING VAN DEN 9DEN MEI 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Geldend van 14-05-1932 t/m heden

Intitulé

VERORDENING VAN DEN 9DEN MEI 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Artikel 1

Hij, die zich bevindt of bevonden heeft aan boord van eenig vaartuig, met het oogmerk zich daarmede te doen vervoeren zonder voorafgaande vergunning van den eigenaar, huurder of schipper, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden.

Artikel 2

De feiten bij deze verordening strafbaar gesteld worden beschouwd als misdrijven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging.