Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: persoon (het huishouden) op wiens naam de huurovereenkomst is gesteld;

 • b.

  beslissing huurtoeslag: de schriftelijke toekenning van de huurtoeslag door de belastingdienst op grond van Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Middelburg;

 • d.

  huurtoeslag: een financiële bijdrage krachtens de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, ter tegemoetkoming in de kosten van het huren van een woning;

Artikel 2 Instelling fonds en doel

 • 1. Er wordt een fonds ingesteld genaamd “het participatiefonds gemeente Middelburg”.

 • 2. Dit fonds heeft tot doel: mensen deel te laten (blijven) nemen aan de samenleving, ondanks beperkingen door ziekte of ouderdom dan wel door een mentale beperking.​

Artikel 3 Doelgroep

De bijdrage wordt alleen verleend aan personen die woonachtig zijn in een huurwoning behorende tot één van de complexen die vermeld staan op de bij deze beleidsregel behorende lijst.

Artikel 4 Aanvraag en indiening bewijsstukken

 • 1. Een aanvraag voor een bijdrage wordt ingediend door indiening van een volledig ingevuld formulier dat door het college op grond van artikel 4:4 Algemene wet bestuursrecht is vastgesteld.

 • 2. Bij het aanvraagformulier dienen tenminste de volgende bewijsstukken te worden overlegd:

  a. de huurovereenkomst van de woning;

  b. de beslissing tot toekenning van de huurtoeslag;

  c. een bewijs van het rekeningnummer.

 • 3. Het college is te allen tijde bevoegd nadere gegevens op te vragen teneinde de aanvraag te kunnen beoordelen.

Artikel 5 Vaststelling, hoogte en toekenning bijdrage

 • 1. Een bijdrage wordt aan aanvrager slechts toegekend, indien in het betreffende jaar een huurtoeslag is toegekend op grond van Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.

 • 2. a. De bijdrage per huishouden bedraagt €  50,-- per maand.

  b. De bijdrage aan huishoudens waarvan het inkomen niet hoger is dan 110% van het geldende sociaal minimum bedraagt € 75,-- per maand.

  c. De bijdrage aan huishoudens waarvan het inkomen niet hoger is dan 100% van het geldende sociaal minimum bedraagt € 100 per maand.

 • 3. De bijdrage wordt per maand uitbetaald.

 • 4. Lopende de aanvraagprocedure kan het college een voorschot toekennen.

Artikel 6 Verplichting aanvrager

Aanvrager is verplicht veranderingen in zijn woonsituatie en/of inkomen door te geven aan het college.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in afwijking van vorenstaande toch een recht op een bijdrage vaststellen indien het in die gevallen van een klaarblijkelijke hardheid zou getuigen indien de bijdrage geweigerd zou worden.

Artikel 8

Na vier jaar vindt een evaluatie plaats van het participatiefonds.

Artikel 9

 • 1. Deze beleidsregel kan aangehaald worden als: “Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg”.

 • 2. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg in de vergadering van 28 augustus 2012.
 
De secretaris,                                        De burgemeester,
mr. A. van den Brink                              mr. H.M. Bergmann