Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en Beleidsregels ontheffingen

Geldend van 08-06-2012 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en Beleidsregels ontheffingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk;

gelet op Hoofdstuk 2, Afdeling 5, artikel 2:10, tweede en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk 2010, en Hoofdstuk 4, Titel 4.3 (Beleidsregels) van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit ten aanzien van uitstallingen vast te stellen:

Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en Beleidsregels ontheffingen

Artikel 1. Definities

Uitstalling: onder een uitstalling wordt verstaan alles wat buiten panden met het uiterlijk van een onderneming ter bevordering van de verkoop en/of ter verstrekking aan het publiek aan zaken, diensten, goederen en/of stoffen op of aan de weg wordt uitgestald.

Weg: een weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de

Wegenverkeersweg 1994.

Uitstallingstrook: de strook vanaf de gevelgrens waarin uitstallingen geplaatst mogen worden.

Trottoir: een voetpad dat naast een rijweg of parkeerruimte is gelegen.

Erf: aangewezen gebied met voornamelijk een verblijfsfunctie waarin voetgangersvoorrang hebben en bestuurders stapvoets dienen te rijden.

Voetgangersgebied: het gebied dat wordt begrensd door de borden G7-zonaal en G8-zonaal van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), waarbij incidenteel voertuigen worden toegelaten .

Vrije doorgang een weggedeelte waarop zich geen enkel obstakel mag bevinden.

Artikel 2. Aanwezig zijn van een uitstalling

Een uitstalling mag aanwezig zijn op de weg indien:

 • 1.

  de uitstalling tot maximaal 1,00 meter uit de gevel aanwezig is op de weg, en

 • 2.

  de uitstalling enkel aanwezig is op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is;

Daarnaast:

 • 3.

  dient de blindengeleidestrook (suggestiestrook) te allen tijde vrij te blijven van obstakels;

 • 4.

  is het niet toegestaan verwijsborden te plaatsen;

 • 5.

  mag de uitstalling niet in of op de weg zijn verankerd en dient deze direct verplaatsbaar te zijn;

 • 6.

  mag de uitstalling niet aan openbare voorzieningen zoals banken, paaltjes, fietsenrekken, lantarenpalen en openbaar groen worden bevestigd;

 • 7.

  is het toegestaan om aan meer dan één straat uit te stallen indien een pand meer dan één ingang gelegen heeft aan evenzoveel straten;

 • 8.

  mag er geen verkoop plaats vinden vanuit de uitstalling zelf;

 • 9.

  de uitstalling mag geen belemmering vormen voor de etalages van aangrenzende winkels.

Artikel 3. Vrije doorgang verkeer

 • 1.

  Ingeval er sprake is van een uitstalling op een weg, moet in verband met de veiligheid (doorgang (hulp)diensten) een vrije en onbelemmerende doorgang van ten minste 3,5 meter bij een eenrichtingsweg en 4,50 meter bij een weg met tweerichtingsverkeer gewaarborgd zijn;

 • 2.

  Het onder punt 1 van dit artikel gestelde geldt ook voor gebieden aangeduid als ‘erf’ of ‘voetgangersgebied’, die wel begaanbaar zijn voor verkeer (voor (hulp)diensten, laden- en lossen e.d.);

 • 3.

  De onder lid 1 en lid 2 genoemde vrije ruimte dient voor 50% aan de ene zijde en voor 50% aan de andere zijde van de wegas gerealiseerd te worden;

 • 4.

  Ingeval sprake is van een uitstalling op voetpaden/trottoirs, moet een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter vrije ruimte gewaarborgd zijn;

 • 5.

  Ingeval sprake is van uitstallingen/terrassen aan beide zijden van de weg, zal nadat de onder punt 1 en 3 genoemde vrije doorgangen zijn gewaarborgd, ten aanzien van de resterende meters waarop de uitstallingen en/of terrassen kunnen worden geplaatst een verdeling gelden van 50%/50%, waarbij:

  • -

   bij twee uitstallingen de 50%/50% verdeling gehanteerd zal worden tot de maximale uitstaldiepte van 1,00 meter aan beide zijden is bereikt;

  • -

   bij één uitstalling en één terras, nadat met de 50%/50% verdeling de uitstalling de maximale uitstaldiepte van 1,00 meter heeft bereikt, de extra ruimte ten goede van het terras zou kunnen komen.

Voor de situatie van twee terrassen wordt verwezen naar de beleidsnotitie Terrassen in de gemeente Rijswijk 2012).

 • 6.

  Alle aanwijzingen en bevelen van politie, brandweer en /of andere gemeentelijke diensten moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd;

 • 7.

  Looppaden moeten worden vrijgelaten;

 • 8.

  De onbelemmerde toegang tot de boven of naast de inrichting gelegen woningen/panden moet te allen tijde gewaarborgd zijn;

 • 9.

  De uitstalling mag zich niet binnen 1,00 meter bevinden van objecten in de openbare ruimte die door de gemeente of wel met toestemming van de gemeente zijn geplaatst, en bereikbaar moeten zijn voor derden (bijv. brandkranen, parkeerautomaten, brievenbussen e.d.);

 • 10.

  Een uitstalling mag niet zodanig zijn geplaatst of uitgevoerd dat er een verkeersonveilige situatie ontstaat;

 • 11.

  De uitstalling mag zich bevinden bij voorzieningen die zijn aangelegd voor het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten (bijv. blindegeleidestroken/ suggestiestroken, rolstoelopritten, paaltjes e.d.) mits een vrije doorgang van 1,5 meter gewaarborgd is;

 • 12.

  Degene die een uitstalling plaatst op de weg is verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat de gemeente Rijswijk dan wel derden schade lijden of overlast ondervinden van de uitstalling.

Artikel 4. Winkelcentrum In de Bogaard

Voor de uitstallingen in het Winkelcentrum In de Bogaard gelden naast de in deze beleidsnotitie opgenomen algemene regels nadere bepalingen welke zijn opgenomen in Bijlage A van deze beleidsnotitie alsmede onderdeel uitmaken van deze beleidsnotitie.

Artikel 5. Overgangsrechtelijke bepaling

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze beleidsnotitie zal een nulmeting worden uitgevoerd. Uitstallingen die blijkens deze nulmeting in strijd zijn met deze beleidsnotitie zullen worden gedoogd gedurende een periode van 3 maanden na de inwerkingtreding van deze beleidsnotitie, tenzij dit in het belang van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet gewenst is. Na afloop van deze overgangsperiode van drie maanden moeten alle uitstallingen in overeenstemming zijn gebracht met deze beleidsnotitie.

De ondernemer wiens uitstalling niet voldoet aan de voorwaarden in het uitvoeringsbesluit voor de uitstallingen, maar die desondanks zijn uitstalling wenst te handhaven dient gedurende de overgangstermijn een aanvraag voor een ontheffing in te dienen. Indien de ondernemer tijdig een aanvraag indient voor een ontheffing wordt de overgangstermijn verlengd met de tijd die nodig is voor het onherroepelijk worden van de beslissing op zijn verzoek om ontheffing.

Beleidsregels ontheffingen

Ontheffingen

Het college kan ontheffing verlenen op grond van artikel 2.10, derde lid van de APV tot het toestaan van extra uitstalruimte wanneer minimaal wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  geen uitbreiding van de uitstalling is toegestaan ingeval sprake is van een uitstalling onder een permanente overkapte doorloop/luifel bedoeld om voetgangers een droge doorgang te garanderen;

 • 2.

  de doorstroming en doorloop in het verblijfsgebied moeten zijn gegarandeerd. Dit betekent niet dat minimaal 1,5 meter vrije doorgang moet zijn gegarandeerd, maar dat sprake is van een (zeer) breed verblijfsgebied waar de doorloop en de doorstroming van het voetgangersverkeer zonder enige hinder (in beide richtingen) kan plaatsvinden en het karakter van het verblijfsgebied niet wordt aantast;

 • 3.

  het doorzicht mag niet worden beperkt. De uitstallingen mogen niet zodanig zijn dat het doorzicht in het verblijfsgebied wordt beperkt;

 • 4.

  de uitstalling mogen geen hinder opleveren voor voetgangers of andere verkeersdeelnemers, bijvoorbeeld door het beperken van het uitzicht in verkeerssituaties;

 • 5.

  de uitstalling mag geen belemmering vormen voor de etalages van aangrenzende winkels;

 • 6.

  er dient een positief advies van de politie en de brandweer te zijn;

 • 7.

  de aanvraag tot de ontheffing moet vergezeld gaan met een plattegrond waarop de uitbreiding van de uitstalling exact is aangegeven;

 • 8.

  indiener dient, indien het plaatsen van markeernagels noodzakelijk is voor het op locatie exact aangeven van de toegestane ontheffing, alvorens tot plaatsen wordt overgegaan in overleg te treden met de afdeling Stadsbeheer.

Inwerkingtreding

Deze Beleidsnotitie Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012, bestaande uit het Uitvoeringsbesluit Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012 en de Beleidsregels ontheffingen, treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het Uitvoeringsvoorschrift nr. 3/09 van de APV voor het onderdeel Uitstallingen, zoals vastgesteld op 28 juli 2009 en bekendgemaakt op 6 augustus 2009, wordt ingetrokken. Het intrekkingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Citeertitel

Deze Beleidsnotitie Uitstallingen in de gemeente Rijswijk 2012, kan worden aangehaald als “Uitstallingenbeleid 2012”.

Ondertekening

Rijswijk, 22 mei 2012
Burgemeester en wethouders gemeente Rijswijk,
   
de secretaris,                                  de burgemeester,
  
 
drs. A. de Baat                                mw. G.W. van der Wel-Markerink
 
 

BIJLAGE A Nadere regels Winkelcentrum In de Bogaard

Voor het Winkelcentrum In de Bogaard wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten uitstallingen:

 • ·

  Geveluitstallingen: deze uitstallingen staan direct tegen de gevel aan. Hiervoor wordt conform de algemene bepalingen in deze beleidsnotitie een strook van 1,00 meter aangehouden;

 • ·

  Solitaire uitstallingen: deze uitstallingen staan op afstand van de gevel. Zij kunnen in het midden van een winkelpromenade worden geplaatst of tegen de rand van een trottoir. De overige bepalingen van deze beleidsnotitie zijn onverkort van toepassing, zoals het handhaven van een vrije doorgang voor voetgangers van 1,5 meter en de vrije doorgang voor hulpdiensten.

Uitwerking Winkelcentrum In de Bogaard per straat:

Straat of promenade

Type uitstalling

Prins Johan Friso Promenade

Geveluitstallingen

Prins Willem Alexander Promenade (inclusief Bomenplein)

Geveluitstallingen

Prins Constantijn Promenade

Geveluitstallingen

Prinses Beatrixlaan

Geveluitstallingen

Solitaire uitstallingen

Steenvoordelaan

Geveluitstallingen

Solitaire uitstallingen

Bogaardplein

Geveluitstallingen

Gedeeltelijk solitaire uitstallingen

Wethouder Hillenaarplantsoen en hoek Steenvoordelaan

Geveluitstallingen