Verordening VROM Starterlening Druten

Geldend van 04-10-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening VROM Starterlening Druten

De raad van de gemeente Druten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2012;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening VROM Starterslening Druten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

1. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

2. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

3. VROM Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die wordt verstrekt op basis van productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening.

4. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

5. NHG: Nationale Hypotheek Garantie.

6. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

7. Deelnemingsovereenkomst: juridische overeenkomst tussen gemeente en SVn waarin de samenwerking wordt geregeld. Hierdoor zijn ook de procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels, zoals beschreven in Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening, van kracht.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1 De gemeente Druten heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1 sub b en c bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub a en d bedoelde woningen.

 • 2 De gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1 Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Druten en SVn van toepassing.

 • 2 De bij deze verordening als bijlage opgenomen “Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening” en de “Productspecificaties VROM Starterslening” maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4
 • 1 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen.

 • 2 Burgemeester en Wethouders stellen de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten.

 • 3 De maximale hoogte van de VROM Starterslening bedraagt € 35.000; de minimale hoogte is € 5.000.

 • 4 Het is niet toegestaan de VROM Starterslening te combineren met andere stimuleringsregelingen of kortingen.

 • 5 De VROM Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 6 Burgemeester en Wethouders kunnen aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de in het derde lid genoemde bedragen aan te passen.

Artikel 5
 • 1 Uit de gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het door de Raad vast te stellen toekenningsplafond.

 • 2 VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3 Alle volledig ingevulde aanvragen op voet van deze verordening worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 4 Aanvragen die in verband met het eerste, tweede of derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door Burgemeester en Wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

  a. het verwerven van een koopwoning in de gemeente Druten waarvan de verwervingskosten maximaal € 250.000 bedragen;

  b. aanvrager is nooit eerder woningeigenaar geweest;

  c. aanvrager gaat de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd zelf bewonen;

  d. het moet gaan om een zelfstandige woonruimte die geschikt en bestemd is voor permanente en niet-recreatieve bewoning door particulieren.

   

 • 2 Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid sub a genoemde bedrag jaarlijks te indexeren op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) welke wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) of de bedragen naar marktomstandigheden aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1 Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen.

 • 2 Burgemeester en Wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en verstrekken dan het aanvraagformulier aan de gegadigde. Tegelijkertijd sturen Burgemeester en Wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3 De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de als bijlagen opgenomen “Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening” en de “Productspecificaties VROM Starterslening” die zijn vastgelegd in de SVn informatiemap.

 • 4 Burgemeester en Wethouders delen de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1 Burgemeester en wethouders kunnen het toewijzingsbesluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; of

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2 Burgemeester en Wethouders trekken een toewijzingsbesluit in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3 Bij de intrekking vorderen Burgemeester en Wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4 Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kunnen Burgemeester en Wethouders besluiten de in lid 3 vermelde sanctie geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9 Nieuw Artikel
 • 1 Aflossingen door aanvrager worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2 Extra aflossing op de VROM Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3 Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost door de aanvrager.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen door de aanvrager

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager, af te wijken van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Druten".

Ondertekening

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Druten".
Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2012;
de raadsgriffier,                         de voorzitter,
 
G.J. Bouwmeester                    drs. L.J.E.M. van Riswijk