Aanwijzingsbesluit aanwijzen plaatsen buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 2.57 vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010

Geldend van 08-09-2012 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanwijzen plaatsen buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 2.57 vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010

Burgemeester en wethouders van Eemnes;

Overwegende,

dat het wenselijk is om plaatsen aan te wijzen binnen de gemeente waar de eigenaar of houder van een hond, die hond aangelijnd moet laten verblijven of laten lopen;

dat het college op grond van het bepaalde in artikel 2.57, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes 2010 bevoegd is om dergelijke plaatsen aan te wijzen;

Ondertekening

Eemnes, 14 augustus 2012
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. P.H. van Dijk R. van Benthem RA

Bijlage Bijlagen

hondenuitlaatplaatsen buitengebied Eemnes