Regeling vervallen per 01-01-2013

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Intitulé

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert;

Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en van de Raad van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert;

Etc.

B E S L U I T

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de regionale Omgevingsdienst van de deelnemende gemeenten en de provincie.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Waar in de regeling met betrekking tot personen, een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functionarisbegrip wordt gebruikt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  in deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   De regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

  • b.

   Het openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

  • c.

   Deelnemers: alle aan de regeling deelnemende publiekrechtelijke lichamen en rechtspersonen;

  • d.

   Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

  • e.

   De Colleges: De Colleges van Burgemeester & Wethouders van de aan deze regeling deelnemende gemeenten;

  • f.

   Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling, ook wel aangeduid als Omgevingsdienst Midden- en West Brabant;

  • g.

   De Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • h.

   Boekjaar: Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;

  • i.

   Het werkgebied: het totale grondgebied van de aan deze Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, alsmede het daarmee overeenkomende grondgebied van de provincie Noord-Brabant.

 • 2.

  Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of Gemeentewet, dan wel andere wettelijke regelingen van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt, tenzij anders vermeld, in die artikelen voor de provincie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin, respectievelijk de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, gelezen: het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Instelling, doel en beleid

 • 1.

  Er is een openbaar lichaam dat rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet, genaamd Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.

 • 2.

  Het openbaar lichaam is gevestigd te (...)

 • 3.

  Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.

Artikel 2aOpenbaar lichaam

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft geen verordenende bevoegdheid overgedragen gekregen van de deelnemers.

 • 2.

  Het algemeen bestuur heeft een eigen verordenende bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet juncto artikel 216 en 217 Provinciewet, de vaststelling van de organisatieverordening en de vaststelling van de arbeidsvoorwaardenverordening als bedoeld in artikel 125 Ambtenarenwet.

 • 3.

  Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur hebben voorts regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het openbaar lichaam betreffen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 3Landelijke Basistaken

 • 1.

  De Omgevingsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren van het verplichte Landelijk Basistakenpakket zoals dat is vermeld in bijlage 1 bij deze regeling. (bijlage 1: Beschrijving Landelijk Basistakenpakket gemeenten en Landelijk Basistakenpakket provincie)

 • 2.

  Bij wijziging door landelijke wetgeving of anderszins van het Landelijk Basistakenpakket geldt het Landelijk Basistakenpakket na die wijziging en wordt de omschrijving daarvan zoals vermeld in bijlage 1 aangepast door het algemeen bestuur.

 • 3.

  Tot het Landelijk Basistakenpakket wordt ook gerekend het in dit kader vervullen van adviserende taken op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten behoeve van de deelnemers, alsmede coördinerende en afstemmende taken die voor de deelnemers tezamen worden verricht.

Artikel 4Verzoektaken

 • 1.

  In aanvulling op de taken uit het Landelijk Basistakenpakket kan de Omgevingsdienst, voor zover dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de taken uit het Landelijk Basistakenpakket, op verzoek van een of meer deelnemers ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten.

 • 2.

  Op verzoek van een of meer deelnemers kan de Omgevingsdienst naast de in lid 1 van dit artikel vermelde taken, ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten.

Artikel 5 Dienstverleningsovereenkomsten

 • 1.

  Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in artikel 3 en 4 genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur enerzijds en elk van de deelnemers afzonderlijk anderzijds, schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van contracten, waarin in ieder geval is vastgelegd welke producten en diensten de Omgevingsdienst aan de deelnemers zal leveren en wat de vergoeding daarvoor zal zijn.

 • 2.

  Met betrekking tot de beëindiging van de in artikel 4 genoemde taken worden door of namens het dagelijks bestuur enerzijds en de deelnemer die het aangaat anderzijds, in deze contracten eveneens schriftelijke afspraken gemaakt met betrekking tot in ieder geval de afwikkeling van de financiële gevolgen daarvan, alsmede compensatie voor de overige rechten en verplichtingen.

Artikel 6 Werkzaamheden voor derden

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 3 en 4 bedoelde taken, kan de Omgevingsdienst op verzoek van derden, indien dit geen verstoring veroorzaakt in de uitvoering van de in beide artikelen aangeduide taken, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving verrichten. Onder derden wordt verstaan: andere overheden dan de deelnemers.

Hoofdstuk 3 Bestuursorganen

Artikel 7 Bestuursorganen

Het openbaar lichaam kent, onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van bestuurscommissies als bedoeld in artikel 20 van deze regeling de volgende bestuursorganen:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

§1. Het algemeen bestuur

Artikel 8 Het Algemeen bestuur

 • 1.

  Het openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur. Gedeputeerde Staten en de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het algemeen bestuur aan. Ook wijzen zij uit hun midden ieder tenminste één lid aan die het door hen benoemde lid bij ontstentenis vervangt.

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van in principe 4 jaar en treden af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van de gemeenteraad respectievelijk provinciale staten een nieuw geïnstalleerd college een besluit neemt tot aanwijzing van een lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

 • 3.

  De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door en uit het algemeen bestuur gekozen.

 • 4.

  Wanneer het lidmaatschap van het college van gedeputeerde staten of van het college van burgemeester en wethouders eindigt, eindigt ook het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het algemeen bestuur.

 • 5.

  Een (plaatsvervangend) lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door schriftelijke mededeling aan het algemeen bestuur.

 • 6.

  Indien tussentijds de plaats van een (plaatsvervangend) lid vacant komt, wijst het daartoe bevoegde college zo spoedig mogelijk een nieuw (plaatsvervangend) lid aan.

 • 7.

  Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.

 • 8.

  Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.

 • 9.

  Wanneer iemand wordt aangesteld om een vacante plaats in het algemeen bestuur te vervullen, treedt hij af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

 • 10.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één der deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur van het openbaar lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der deelnemers dan wel van het lichaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijke recht werkzaam zijn.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.

 • 2.

  Het algemeen bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Meerdere vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, wanneer ter voldoening aan het bepaalde in artikel 15, tweede lid van deze regeling een of meer leden van het dagelijks bestuur moeten worden benoemd of wanneer tenminste 1/5e van de leden van het algemeen bestuur, onder opgave van redenen, dit schriftelijk verzoekt.

 • 3.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer 1/5e van het aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan zich in de vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.

 • 5.

  Artikel 15, eerste lid Gemeentewet en artikel 15, eerste lid Provinciewet en artikel X8 Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het algemeen bestuur.

Artikel 10 Geheimhouding

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar opheft.

Artikel 11 Vergaderquorum

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig is.

 • 2.

  Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de data waarop begroting en rekening worden behandeld.

 • 3.

  Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.

 • 4.

  Op vergaderingen als bedoeld in lid 3 is het bepaalde van lid 1 niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan in dat geval over alle onderwerpen, waaronder de begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken, beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aanwezige quorum.

Artikel 12 Besluitvorming

 • 1.

  Ieder lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, tenzij in de regeling anders is bepaald.

 • 3.

  Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de omgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd.

 • 4.

  De omzet als bedoeld in het derde lid wordt bepaald op basis van de basistaken en verzoektaken als bedoeld in artikel 3 en 4.

 • 5.

  Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de stemmen bij herstemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen staken, beslist de voorzitter.

 • 6.

  Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.

Artikel 13 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht

 • 1.

  Het algemeen bestuur geeft aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college van de gemeente of aan Gedeputeerde Staten die dit lid heeft aangewezen de door één of meerdere leden van deze raad of Provinciale Staten gevraagde of ongevraagde inlichtingen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door dit bestuursorgaan is bepaald.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door het college van de gemeente of door Gedeputeerde Staten die dit lid heeft aangewezen ter verantwoording worden geroepen voor het door hem gevoerde beleid, op de wijze die door dat bestuursorgaan is bepaald.

§2. Het dagelijks bestuur

Artikel 14 Samenstelling

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waaronder de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter van het algemeen bestuur is eveneens voorzitter van het dagelijks bestuur

 • 3.

  De leden en plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen in de eerste vergadering, waarin het algemeen bestuur in een nieuwe samenstelling bijeen komt, dan wel in de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur, volgend op de beëindiging van het lidmaatschap van één of meer van de leden van het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur bewaakt bij de aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur een evenwichtige spreiding in locatie over het werkgebied van het openbaar lichaam en in omvang deelnemer. In het reglement van orde van het algemeen bestuur kunnen daarover afspraken worden gemaakt.

Artikel 15 Zittingsduur

 • 1.

  Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt.

 • 2.

  De aanwijzing van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden, ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van het dagelijks bestuur benoemd lid treedt af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden.

 • 3.

  Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan één of meer leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen, indien dezen het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezitten.

Artikel 16 Werkwijze

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oordelen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen. Dit reglement wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 4.

  De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald.

 • 5.

  In de vergaderingen van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 6.

  Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, binnen twee weken opnieuw een vergadering.

 • 7.

  Op de vergadering, bedoeld in het zesde lid, is het vijfde lid niet van toepassing. Het dagelijks bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerste vergadering was belegd alleen beraadslagen en besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 8.

  Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.

Artikel 17 Geheimhouding

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens de vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het dagelijks bestuur haar opheft.

 • 2.

  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel het algemeen bestuur haar opheft.

Artikel 18 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur geeft, ieder tezamen en afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

 • 3.

  De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid, geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.

 • 4.

  Het algemeen bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur dan wel de leden ervan inlichtingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan regelen van welke besluiten van het dagelijks bestuur kennisgeving wordt gedaan aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan het algemeen bestuur de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.

 • 6.

  De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.

§3De voorzitter

Artikel 19

 • 1.

  De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur gekozen.

 • 2.

  De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangende voorzitter. Deze wordt benoemd tijdens de eerste vergadering van het algemeen bestuur.

 • 4.

  De stukken die van het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur uitgaan worden, naast de secretaris, meeondertekend door de voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

§ 4 Commissies

Artikel 20 Commissies

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan adviescommissies als bedoel in artikel 24 van de Wet en bestuurscommissies als bedoeld in artikel 25 van de Wet instellen.

 • 2.

  Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:

  • a.

   De samenstelling;

  • b.

   De bevoegdheid /bevoegdheden;

  • c.

   De werkwijze;

  • d.

   De openbaarheid van vergaderingen;

  • e.

   Het toezicht van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;

  • f.

   De verhouding van de toegekende bevoegdheden tot die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;

  • g.

   De verantwoording aan het algemeen bestuur;

  • h.

   Wanneer de commissie is ingesteld voor bepaalde tijd, wordt tevens de einddatum van de commissie geregeld;

  • i.

   De benoeming van de voorzitter van de commissie.

Hoofdstuk 4 Bevoegdheden

Artikel 21 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

 • 1.

  Aan het algemeen bestuur behoren, binnen het kader van deze regeling, alle bevoegdheden, die niet bij of krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.

 • 2.

  Het algemeen bestuur is bevoegd de toegekende bevoegdheden over te dragen aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid tot:

  • a.

   het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent toetreding tot, uittreding uit, wijziging van of opheffing van de regeling;

  • b.

   het vaststellen of wijzigen van de begroting;

  • c.

   het vaststellen van de jaarrekening.

Artikel 22 Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

1 Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling bepaalde is het dagelijks bestuur belast met en bevoegd tot:

 • a.

  Het algemeen beheer van het openbaar lichaam;

 • b.

  De voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het algemeen bestuur zal worden beraadslaagd en besloten;

 • c.

  De uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur;

 • d.

  Het toezicht op het beheren van de financiën van het openbaar lichaam;

 • e.

  Het toezicht op en het beheren van de eigendommen van het openbaar lichaam;

 • f.

  Het nemen van conservatoire maatregelen, voordat wordt besloten tot het voeren van rechtsgedingen, het instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlopige voorziening.

2 Het dagelijks bestuur oefent de aan het algemeen bestuur toekomende bevoegdheden uit, indien en voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en naar de door deze te stellen regels.

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen

Artikel 23Bestuurlijk Brabantbreed RUD-platform

 • 1.

  Separaat aan deze regeling wordt tevens een Bestuurlijk Brabantbreed RUD-platform ingesteld.

 • 2.

  De voorzitter van het algemeen bestuur van deze regeling neemt deel aan het RUD-platform, dan wel wijst een ander lid uit het algemeen bestuur hiervoor aan.

 • 3.

  Het Bestuurlijk RUD-platform heeft tot doel om gezamenlijk de aanpak van Brabantbrede en regio-overstijgende zaken te bepalen en provinciebreed afstemming te regelen.

 • 4.

  De instelling en werkwijze van het RUD-platform wordt geregeld in een bestuursconvenant zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 24 De directeur

 • 1.

  De Omgevingsdienst heeft een directeur die onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur belast is met de leiding van de Omgevingsdienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de Omgevingsdienst.

 • 2.

  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat op voordracht van het dagelijks bestuur de directeur.

 • 3.

  Het algemeen bestuur legt de instructie van de directeur vast in een Directiestatuut.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt de hoofdstructuur van de organisatie, de directie, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie vast.

 • 5.

  Het algemeen bestuur regelt de bezoldiging van de directeur.

Artikel 25 De secretaris

 • 1.

  De directeur van het lichaam fungeert als secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden, naast de voorzitter, meeondertekend door de secretaris.

Artikel 26Personeel

 • 1.

  Bij de Omgevingsdienst is personeel werkzaam.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt voor het personeel van de Omgevingsdienst de arbeidsvoorwaardenverordening vast conform de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor het gemeentepersoneel (CAR/UWO), dan wel de (gewijzigde) collectieve arbeidsvoorwaardenregeling die daarvoor in de plaats komt.

 • 3.

  Het algemeen bestuur beslist over de toepassing van overige arbeidsvoorwaarden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan de bevoegdheid tot het vaststellen van overige arbeidsvoorwaarden zowel geheel als gedeeltelijk mandateren aan het dagelijks bestuur.

 • 5.

  Aanstelling, schorsing en ontslag van personeel geschieden door het dagelijks bestuur, behoudens het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur.

Hoofdstuk 6 Financiën

Artikel 27Begroting

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt voorschriften vast inzake het financieel- en administratieve beheer van het lichaam. De artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet en de artikelen 216 en 217 van de Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 1 april een ontwerpbegroting van het lichaam voor het komende kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, toe naar de raden van de gemeenten en Provinciale Staten.

 • 3.

  In de begroting wordt onder andere aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van het openbaar lichaam.

 • 4.

  De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

 • 5.

  De deelnemers kunnen binnen 6 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt, alvorens verzending van de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur, de commentaren en zienswijzen van de deelnemers toe.

 • 6.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, vast. Terstond na de vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting naar de deelnemers, en in ieder geval voor 15 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 28 Begrotingswijziging

 • 1.

  Met betrekking tot wijzigingen van de begroting is het bepaalde in artikel 27, uitgezonderd het vijfde lid, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor wijzigingen van de begroting, die door hun karakter niet leiden tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers, alsmede geen afwijking inhouden van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde financiële beleid, is artikel 27 niet van toepassing.

Artikel 29 Jaarrekening

 • 1.

  Het dagelijks bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden jaarlijks voor 1 juni ter voorlopige vaststelling aan het algemeen bestuur en de deelnemers.

 • 2.

  Het algemeen bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast op uiterlijk 1 juli, volgende op het jaar waarop zij betrekking heeft.

 • 3.

  het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur met bijbehorende stukken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het jaarverslag dient in ieder geval voor 15 juli te worden verzonden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of ten dele:

  • a.

   Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;

  • b.

   Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

 • 5.

  Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde positieve resultaten geheel of ten dele:

  • a.

   Te bestemmen voor een egalisatiereserve;

  • b.

   Uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Artikel 30Vergoeding voor geleverde diensten

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, nadere regels vaststellen met betrekking tot de door de deelnemers te betalen voorschotnota’s en financiële bijdragen.

 • 2.

  De te betalen vergoeding voor de taken als bedoeld in hoofdstuk 2 wordt aan de hand van inzet/prestaties en/of afgenomen producten per deelnemer vastgesteld op basis van de door het bestuur vastgestelde prijzen en tarieven.

 • 3.

  Bij de toerekening van de te betalen vergoeding worden naast de directe uitvoeringskosten tevens de overheadkosten verdisconteerd.

 • 4.

  Op basis van de begroting kan iedere deelnemer aan de hand van de daarin vastgelegde tarieven en/of productprijzen berekenen welke bijdrage verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Voor elke deelnemer wordt een werkprogramma gemaakt waarin de begrote vergoeding voor de afname van taken zijn berekend. De verrekening van de gerealiseerde vergoeding is op basis van geleverde prestaties/inzet per deelnemer.

 • 5.

  Wanneer het algemeen bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 4 een besluit heeft genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig exploitatiesaldo, wordt bij het bepalen van de bijdrage per deelnemer het uitgangspunt gehanteerd, dat de financiële gevolgen worden toegedeeld aan de deelnemers die dat aangaat.

 • 6.

  Het algemeen bestuur kan op basis van externe mandaten namens de betrokken deelnemers volgens de door hen gehanteerde norm geheven leges innen voor het op aanvraag leveren van diensten.

Artikel 31 Opheffing en liquidatie

 • 1.

  Deze gemeenschappelijke regeling kan op voorstel van het algemeen bestuur worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de betrokken bestuursorganen van de deelnemers.

 • 2.

  Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld na alle deelnemers te hebben geraadpleegd.

 • 3.

  Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

 • 4.

  Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het algemeen bestuur naar rato van afname.

 • 5.

  Bij de ontbinding van het lichaam in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft het lichaam voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 32 Archief

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig en volgens een door het algemeen bestuur vast te stellen regeling ingevolge artikel 40 van de Archiefwet 1995.

 • 2.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbestanden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen is aangewezen de archiefbewaarplaats van (….)

Artikel 33 Geschillen

 • 1.

  Voordat een geschil wordt neergelegd bij Onze Minister van Binnenlandse Zaken, wordt geprobeerd gezamenlijk tot overeenstemming te komen.

 • 2.

  Wanneer niet tot overeenstemming kan worden gekomen, ook niet door Onze Minister, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 34 Toetreding

1.Indien het algemeen bestuur daarmee instemt kan een gemeente, provincie, waterschap, het Rijk toetreden krachtens daartoe strekkende besluiten van haar daartoe bevoegde bestuursorganen. De deelneming gaat in met ingang van een nader te bepalen datum, vastgesteld door het algemeen bestuur en het orgaan van de deelnemer.

Artikel 35 Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan uit de regeling treden tenzij landelijke wetgeving of anderszins de mogelijkheid tot uittreding beperkt. Het algemeen bestuur regelt na overleg met de betrokken gemeente of de provincie, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de financiële verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding. Daarbij brengt het algemeen bestuur in elk geval de financiële consequenties van de uittreding in beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam een redelijke periode krijgt om haar begroting en formatie in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen dienen te worden.

 • 2.

  Uittreden kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 36 Slotbepalingen

 • 1.

  Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

 • 2.

  Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd en wordt uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd door middel van een rapportage aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bepaalt zo nodig nadien een nieuw evaluatiemoment.

 • 3.

  Wijziging van deze regeling vindt op dezelfde wijze plaats als het aangaan van de regeling overeenkomstig artikel 51, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 37 Citeertitel

1.Deze regeling kan worden aangehaald als: Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en treedt in werking d.d. 1 januari 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door:
Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant dd
Na verkregen toestemming van provinciale staten dd
De commissaris De secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van….. dd
Na verkregen toestemming van de gemeenteraad van…….dd
De burgemeester De secretaris