Verordening alleenrecht

Geldend van 21-07-2015 t/m heden

Intitulé

Verordening alleenrecht

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Gemeentelijk openbaar groen: De vrij toegankelijke beplanting zoals bomen, plantsoenen, groenstroken, groenbakken, bermen, parken, vijvers, sloten en waterpartijen, die eigendom is van de gemeente;

 • b.

  Groenonderhoud : Onder groenonderhoud wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden voor de instandhouding van het gemeentelijke openbare groen, waaronder begrepen het opruimen van zwerfvuil;

 • c.

  SW-bedrijf: Sociale Werkvoorzieningschap Ergon, onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) .

 • d.

  Schoonmaak: het verrichten van werkzaamheden die ervoor zorgen dat de gemeentelijke panden binnen de gemeente Veldhoven worden schoongehouden. Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht voor deze werkzaamheden te begrenzen in tijd (duur) en naar locatie.

 • e.

  Post: onder postbezorging Ergon wordt verstaan het bezorgen van de post uit de postbus van de gemeente, op het gemeentehuis en eventueel overige gemeentelijke panden, en het verspreiden van de post van de gemeente Veldhoven. Post wordt bezorgd in het bezorggebied van het SW-bedrijf. Daarbuiten wordt post bezorgd door post-nl.

 • f.

  Exploitatie en beheer milieustraat: het verzorgen van de dagelijkse activiteiten op de milieustraat, bestaande uit onder andere het inzamelen van de aangeboden afvalstromen, het onderhoud van de milieustraat en het uitvoeren van administratieve handelingen voor de milieustraat in verband met de rapportage hierover.

 • g.

  Mini-containers: containers voor de inzameling van huisvuil, GFT, papier, rolcontainers en KGA-boxen.

 • h.

  Inkoop en distributie van minicontainers: het verrichten van werkzaamheden voor de inkoop en distributie van minicontainers, die het gevolg zijn van vervanging en/of aanvullling. Grootschalige vervanging is hierbij niet inbegrepen.

 • i.

  Grafdelving: het delven, indien nodig roeren, en dichten van een graf.

 • j.

  Grafruiming: het verwijderen, tijdelijk opslaan en uiteindelijk vernietigen van monumenten, het ontgraven van graven en het verzamelen en herbegraven van resten, het hersluiten van de graven, het vervoeren van restmaterialen naar een erkende verwerker.

 • k.

  Beheer kinderboerderij: het verrichten van arbeid in dit kader (voor zover deze niet door medewerkers van de gemeente Veldhoven wordt verricht) door een medewerker van het SW-bedrijf, die bij de kinderboerderij van de gemeente Veldhoven te werk is gesteld.

 • l.

  Facilitaire diensten: arbeid, verricht door een medewerker van het SW-bedrijf, bij de gemeente Veldhoven (of een onderdeel hiervan). Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht voor deze werkzaamheden te begrenzen in tijd (duur) en naar geografische omvang.

Artikel 2. Reikwijdte

 • a. Deze verordening is van toepassing op het onderhoud van het gemeentelijk openbaar groen van één nader te bepalen groenonderhoudsgebied, alsmede de schoonmaak, de postbezorging van de gemeente Veldhoven binnen het bezorggebied van het SW-bedrijf, exploitatie en beheer van de milieustraat, de inkoop en distributie van mini-containers, grafdelving, grafruiming, beheer kinderboerderij, facilitaire diensten.

 • b. Het SW-bedrijf heeft het alleenrrecht om te verzorgen: het groenonderhoudsgebied in één nader te bepalen groenonderhoudsgebied, de schoonmaak, de postbezorging van de gemeente Veldhoven binnen het bezorggebied van het SW-bedrijf, exploitatie en beheer van de milieustraat, de inkoop en distributie van minicontainers, grafdelving, grafruiming, beheer kinderboerderij, facilitaire diensten.

Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling

 • a.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4. Uitvoering

 • a. De opdrachtverstrekking vindt plaat door het college, op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgvoerd.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening alleenrecht 2015.