2012-14 Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012

Geldend van 12-10-2012 t/m heden

Intitulé

2012-14 Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1. De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.​

 • 2. Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3. De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie griffie

De werkgeverscommissie griffie heeft als taken:

 • a.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de instructie van de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie van de griffier;

 • c.

  het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

 • d.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de griffier;

 • e.

  het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2 van de Gemeentewet;

 • f.

  de overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • g.

  het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie;

 • h.

  onverminderd het bepaalde in artikel 1 lid 3, kan de werkgeverscommissie de in lid e, f en g van dit artikel genoemde taken, met uitzondering van de benoeming, schorsing en ontslag van de plaatsvervangend griffier, mandateren aan de raadsgriffier.

 • i.

  het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op arbeidsvoorwaardenregelingen.

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de secretaris afspraken over eventuele P&O ondersteuning.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2. Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3. Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist dewerkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie Maassluis 2012'. Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 25 september 2012

                                              

 

de griffier,                                                                 de voorzitter, 

mr. R. van der Hoek                                                   drs. J.A. Karssen