Monumentenverordening Gemeente Katwijk

Geldend van 05-10-2012 t/m 12-02-2016

Intitulé

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE KATWIJK

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 14 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit de raad vast te stellen de volgende verordening:

Monumentenverordening gemeente Katwijk

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a. Gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen:

-1. zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of

cultuurhistorische waarde;

-2. terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak bedoeld onder 1;

b. gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument aangewezen zaken of terreinen bedoeld in onderdeel a;

c. beschermd rijksmonument: onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de

Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

d. monumentencommissie: de op basis van art.15 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de

Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;

e. kerkelijk monument: onroerend monument, dat eigendom is van een kerkgenootschap, kerkelijke

gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en dat uitsluitend of voor een overwegend deel

wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst.

HOOFDSTUK 2. AANWIJZING GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

Artikel 2. Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3. De aanwijzing tot gemeentelijk monument
 • 1. Het college kan een zaak of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 2. Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan demonumentencommissie. Een zaak wordt beoordeeld op de volgende criteria: architectuurhistorischewaarde, cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid, gaafheid, ensemble waarde en stedenbouwkundige waarde.

 • 3. Het college kan ten behoeve van de aanwijzing van een gemeentelijk monument bepalen dat naderonderzoek wordt verricht.

 • 4. Mocht de zaak een gebouw betreffen, dan vallen zowel interieur als exterieur onder de bescherming.

 • 5. De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van deMonumentenwet 1988.

Artikel 4. Termijnen advies en aanwijzingsbesluit
 • 1. De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 10 weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 • 2. Het college beslist binnen 15 weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 25 weken na de adviesaanvraag.

Artikel 5. Facultatieve Voorbescherming

Het college kan tegelijk met de adviesaanvraag bedoeld in artikel 3, lid 2, dan wel bij nadere beschikking bepalen dat tot het moment dat inschrijving in het register, bedoeld in artikel 6, plaatsvindt dan wel vaststaat dat het monument niet wordt ingeschreven in dit register, de artikelen 10 tot en met 18 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 6. Mededeling aanwijzingsbesluit

De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijkgerechtigden in de kadastrale legger bekend staan.

Artikel 7. Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst
 • 1. Het college registreert het gemeentelijke monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • 2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en een redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.

Artikel 8. Wijzigen van de aanwijzing
 • 1. Het college kan de aanwijzing wijzigen.

 • 2. Artikel 3, tweede en derde lid, alsmede artikel 4, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

 • 3. Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, blijftovereenkomstige toepassing, als bedoeld in lid 2, achterwege.

 • 4. De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9. Intrekken van de aanwijzing
 • 1. Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en artikelen 4 en 5 vanovereenkomstige toepassing.

 • 2. De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988 .

 • 3. De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geregistreerd.

HOOFDSTUK 3. INSTANDHOUDING VAN GEMEENTELIJKE MONUMENTALE ZAKEN

Artikel 10. Instandhoudingbepaling
 • 1. Het is verboden een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, te beschadigen, door achterstallig onderhoud te laten vervallen of te vernielen.

 • 2. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag:

 • 3. a. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, af te breken, te verstoren, teverplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

  b. een gemeentelijk monument, als bedoeld in artikel 1, onder a, te herstellen, te gebruiken of te laten

  gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

 • 4. Het verbod en de vergunningplicht, als bedoeld in het tweede lid, gelden niet indien het college nadere regels stelt met betrekking tot de wijze waarop werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd én indien de werkzaamheden vallen binnen de uitzonderingsregels als genoemd in bijlage 2 bij deze verordening.

 • 5. Het bevoegd gezag verleent, met betrekking tot een monument met een religieuze bestemming, geen vergunning als bedoeld in het tweede lid, dan in overeenstemming met de eigenaar indien en voor zover het een vergunning betreft, waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in het monument in het geding zijn.

Artikel 11. De schriftelijke aanvraag

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4.2. Besluit omgevingsrecht voor een vergunning als bedoeld in artikel 10 en de daarbij te overleggen gegevens en bescheiden worden digitaal of in viervoud analoog ingediend.

Artikel 12. Termijnen advies
 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de monumentencommissie voor advies.

 • 2. Binnen vier weken na de datum van verzending van het afschrift brengt de monumentencommissieschriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 13. Weigeringsgronden

De vergunning kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument.

Artikel 14. Intrekken van de vergunning

De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

b. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat hetbelang van het monument zwaarder dient te wegen.

HOOFDSTUK 4. RIJKSMONUMENTEN

Artikel 15. Vergunning voor beschermd rijksmonument
 • 1. Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

 • 2. De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3. Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 16. Tegemoetkoming in schade

Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen tegemoetkoming toe, indien de schade in relatie staat tot:

a. de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 10 te verlenen;

b. de voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 10;

c. de door het college nader te stellen regels als bedoeld in artikel 10, derde lid.

Artikel 17. Strafbepaling

Degene, die handelt in strijd met het eerste en tweede lid van artikel 10 van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Artikel 18. Toezichthouders
 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is belast de afdeling Veiligheid.

 • 2. Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 19. Intrekken oude regeling

De Monumentenverordening Gemeente Katwijk 2010, vastgesteld op 1 juli 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 20. Overgangsrecht
 • 1. De op grond van de onder artikel 19 ingetrokken Monumentenverordening Gemeente Katwijk 2010aangewezen en geregistreerde gemeentelijke monumenten, worden geacht aangewezen en geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. Ook de op grond van de onder artikel 19 ingetrokken Monumentenverordening Gemeente Katwijk in procedure gebrachte zaken wordenafgehandeld overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2. Aanvragen om vergunning die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening worden afgehandeld met inachtneming van de in artikel 19 ingetrokken verordening.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 5 oktober 2012.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Monumentenverordening Gemeente Katwijk ”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 27 september 2012
De voorzitter,
De griffier