Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst

Geldend van 01-07-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2012

Intitulé

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst

gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels:

Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

 • b.

  inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven;

 • c.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • d.

  verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

 • e.

  zelfstandigen: persoon als beschreven in artikel 1 sub b van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1. Alle inwoners – niet zijnde zelfstandigen - van de gemeente Bronckhorst van 18 jaar en ouder kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

 • 2. Bij het ontstaan van een wachtlijst krijgen gezinnen met inwonende kinderen voorrang.

 • 3. In uitzondering op lid 1 komen zelfstandigen niet voor schuldhulpverlening in aanmerking en dienen zij terug te vallen op specifieke regelingen zoals de Bbz.

Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door het college, kan een aanvraag worden geweigerd.

 • 2.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • a.

   zwaarte en/of omvang van de schulden;

  • b.

   psychosociale situatie;

  • c.

   houding en gedrag van verzoeker (motivatie);

  • d.

   fraude

  • e.

   een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening.

 • 3.

  Binnen vier weken vindt het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordtvastgesteld.

  Indien sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.

Artikel 4. Verplichtingen

 • 1. Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject.

 • 2. Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject.

 • 3. De medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   het nakomen van afspraken;

  • b.

   geen nieuwe schulden aangaan;

  • c.

   het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomt.

Artikel 5. Weigeren en beëindigen

Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

Artikel 6. Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening indien:

 • a.

  het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

 • b.

  de schuldenaar zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van schulden;

 • c.

  op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • d.

  belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

 • e.

  de schuldenaar in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • f.

  de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar, niet (langer) passend is;

 • g.

  indien de schuldhulpverlening door het college niet langer noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 7. Recidive-hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door verzoeker een traject schuldregeling succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

 • 2.

  Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend:

 • -

  een traject schuldregeling tussentijds door toedoen van de verzoeker is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk);

 • -

  ingevolge artikel 5 een traject schuldhulpverlening is geweigerd;

 • -

  schuldhulpverlening is beëindigd op grond van artikel 6 sub c, d of e;

 • kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

Artikel 8. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en hebben terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2012 en wordt aangehaald als “Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 augustus 2012 van het college van Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst.

De Secretaris, De Burgemeester,

A.H. van HoutH.A.J. Aalderink

Toelichting behorende bij beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Bronckhorst