Verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van studie

Geldend van 27-01-2000 t/m heden

Intitulé

Verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van studie

?De raad van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2000;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de toekenning van de bijdragen in de kosten van studie;

Besluit

vast te stellen de navolgende Verordening, regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van studie:

Artikel 1. Aan wie wordt een bijdrage verleend

Burgemeester en wethouders kunnen aan personen ten behoeve van hun studie aan een door het Rijk bekostigde of erkende school voor voortgezet - zogenaamd secundair - onderwijs uit de gemeentekas een bijdrage toekennen.

Artikel 2. Criteria

 • 1. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet de belanghebbende:

  • a.

   zelf, of moeten bij diens minderjarigheid de ouders, voogden of verzorgers:

   • 1.
    • opgenomen zijn in het gemeentelijk persoonsregister;

   • 2.

    niet of slechts gedeeltelijk in staat zijn de studiekosten te dragen;

  • b.

   aantonen dat van rijkswege (WSF 18+ en tegemoetkoming Studiekosten) of uit andere voorliggende voorzieningen geen tegemoetkoming in de studiekosten kan worden verkregen;

  • c.

   de voor de studie vereiste vooropleiding hebben genoten;

  • d.

   onderwijs (gaan) volgen in ten minste de helft van het wettelijk verplichte aantal examenvakken;

  • e.

   een opleiding volgen, die ertoe bijdraagt, dat de kans op een plaats op de arbeidsmarkt wordt vergroot;

  • f.

   een opleiding in Nederland volgen, ervan uitgaande dat het de dichtstbij gelegen opleiding is.

 • 2. Een bijdrage wordt telkens voor ten hoogste één school-/cursusjaar toegekend aan personen die dag- en/of avondonderwijs (gaan) volgen.

 • 3. Er worden geen bijdragen verstrekt indien gekozen wordt voor dure particuliere opleidingen, terwijl binnen het gesubsidieerde onderwijs een vergelijkbare opleiding wordt aangeboden.

Artikel 3 Inhoud bijdrage

 • 1. De bijdrage studiekosten bestaat uit een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld en/of een tegemoetkoming in de overige studiekosten.

 • 2. De hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op de normentabel tegemoetkoming studiekosten voor scholieren jonger dan 18 jaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met dien verstande dat een bijdrage niet hoger kan zijn dan de werkelijk te maken kosten.

Artikel 4. Weigeringsgronden

De toekenning van een tegemoetkoming wordt geweigerd indien:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan een van de criteria als bedoeld in artikel 2 of.

 • 2.

  door de toekenning het vanuit de provincie Flevoland beschikbaar gestelde bedrag voor de studiebijdrageregeling voor dat jaar zal worden overschreden of.

 • 3.

  door de toekenning de uit deze provinciale bijdrage opgebouwde reservering minder gaat bedragen dan 50% van de door de provincie toegestane maximale omvang van deze reservering.

Artikel 5 De aanvraag en volgorde van toekenning

 • 1. Een aanvraag om toekenning van een studiebijdrage moet door de belanghebbende inwoner worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Een aanvraag om toekenning van een studiebijdrage wordt pas in behandeling genomen indien het aanvraagformulier volledig ingevuld en voorzien van de voor de besluitvorming noodzakelijke bijlagen door het college is ontvangen.

 • 3. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst met het oog op de weigeringsgronden als bedoeld onder artikel 4, lid 3 en lid 4, met dien verstande dat vervolgaanvragen in het kader van een meerjarige studie voorrang hebben boven nieuwe aanvragen.

Artikel 6 Intrekking

 • 1. Een besluit tot toekenning van een bijdrage kan door burgemeester en wethouders worden ingetrokken indien:

  • a.

   de bijdrage is toegekend op grond van onjuiste gegevens;

  • b.

   door de belanghebbende de studie wordt gestaakt of tussentijds beëindigd of indien hij/zij niet heeft deelgenomen aan het afsluitende examen.

 • 2. Ingeval van intrekking dient (dienen) de bijdrage(n) vóór een door burgemeester en wethouders te bepalen datum in de gemeentekas te worden teruggestort. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders, op aanvraag, uitstel van terugbetaling of geheel of gedeeltelijk kwijschelding verlenen.

Artikel 7. Verplichtingen aanvrager

De aanvra(a)g(st)ers zijn verplicht alle inlichtingen te verstrekken die burgemeester en wethouders in verband met de uitvoering van deze verordening nodig oordelen.

Artikel 8 Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan door hen van het gestelde in deze verordening worden afgeweken.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  • Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening gemeentelijke studiebijdrageregeling, vastgesteld bij besluit door de raad van de gemeente Zeewolde van 31 mei 1990 en sedertdien gewijzigd bij besluit van 30 maart 1995.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke studiebijdrageregeling".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 27 januari 2000.
de secretaris, de voorzitter,
W.Nomen T.A. Viezee