Regeling commissie Aanpak Jeugdwerkloosheid

Geldend van 01-01-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-12-2009

Intitulé

Regeling commissie Aanpak Jeugdwerkloosheid

“REGELING COMMISSIE AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID”

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

 • b.

  commissie: commissie aanpak jeugdwerkloosheid;

 • c.

  convenant: convenant “regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2009 – 2011” voor de regio Zuid-Limburg;

 • d.

  project: activiteit of samenstel van activiteiten waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de oplossing van arbeidsknelpunten waarop het regionale actieplan jeugdwerkloosheid zich richt;

 • e.

  regionale actieplan jeugdwerkloosheid: regionale actieplan als bedoeld in het convenant.

Artikel 2

De commissie en haar taken

 • 1.

  Er is een commissie Aanpak Jeugdwerkloosheid, die als taak heeft de sturing op de inzet van mensen en middelen in het kader van de uitvoering van het regionale actieplan jeugdwerkloosheid.

 • 2.

  Het college mandateert aan de commissie de bevoegdheid om een beschikking te nemen ten aanzien van de voor een project ingediende subsidieaanvraag.

 • 3.

  Het college kan andere dan het in het tweede lid bedoelde bevoegdheden mandateren aan de commissie, voor zover het college dit voor de uitvoering van de taken van de commissie van belang acht.

 • 4.

  Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden handelt de commissie in overeenstemming met door het college vastgestelde kaders.

Artikel 3

Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en negen leden.

 • 2.

  Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door een afgevaardigde van de gemeente Heerlen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie wordt bekleed door:

  • a.

   een afgevaardigde van de gemeente Maastricht;

  • b.

   een afgevaardigde van de gemeente Sittard-Geleen;

  • c.

   drie afgevaardigden van UWV WERKbedrijf (één vertegenwoordiger per vestiging);

  • d.

   een afgevaardigden van ROC Arcus Collge

  • e.

   een afgevaardigde van ROC Leeuwenborgh Opleidingen

  • f.

   een afgevaardigde van Hogeschool Zuyd

  • g.

   een afgevaardigde van Colo

 • 4.

  De voorzitter en de leden, de laatste op respectievelijke voordracht van de in het derde lid genoemde partijen, worden benoemd en ontslagen door het college.

Artikel 4

Onverenigbare functies

Onverminderd het bepaalde in artikel 84, tweede lid juncto artikel 83, tweede lid, van de Gemeentewet, zijn leden van het college geen lid van de commissie.

Artikel 5

Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris wordt benoemd door het college.

Artikel 6

Deskundigen

De voorzitter van de commissie kan bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen. Deze deskundigen maken geen deel uit van de commissie. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf toestemming van het college vereist.

Artikel 7

Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dat nodig acht, of

  • b.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter nodigt de leden schriftelijk uit voor een vergadering. De agenda en de daarop betrekking hebbende stukken worden minimaal twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De commissie vergadert slechts als ten minste vijf leden aanwezig zijn.

 • 4.

  Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  Artikel 8

  Rapportage

  De commissie brengt per kwartaal schriftelijk verslag uit aan het Bestuurlijk Overleg arbeidsmarktbeleid over de inzet van mensen en middelen en behaalde resultaten.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 15 december 2009.

Artikel 10

Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling commissie Aanpak Jeugdwerkloosheid”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 15 december 2009.

gemeentesecretaris, burgemeester,