Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

Geldend van 01-07-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a. de (aangewezen) ambtenaar: elke medewerker van de afdeling publiekszaken, team klantencontactcentrum, in het stadhuis te Velsen;

 • b. de claimhouder: degene die aanspraak maakt op een gevonden of verloren voorwerp;

 • c. het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d. de gemeente: de gemeente Velsen;

 • e. gevonden voorwerp: onbeheerde zaak die door een vinder onder zich is genomen;

 • f. rechthebbende: degene die rechtens een aanspraak heeft op een gevonden of verloren voorwerp;

 • g. verloren voorwerp: een zaak die, buiten de wil van de rechthebbende, niet meer onder zijn beheer is;

 • h. vinder: degene die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze beleidsregel is van toepassing op:

 • 1.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde gevonden voorwerpen, ongeacht of deze bij de gemeente in bewaring zijn gegeven of door de vinder thuis worden bewaard; en

 • 2.

  alle door de daartoe aangewezen ambtenaar geregistreerde verloren voorwerpen.

Artikel 3 Aangifte en registratie

 • 1.

  Van een gevonden of verloren voorwerp kan in het stadhuis van Velsen tijdens openingstijden melding worden gedaan.

 • 2.

  Daarnaast kan altijd via Velsen.nl melding van een gevonden of verloren voorwerp worden gedaan.

 • 3.

  Melding geschiedt door middel van een formulier, waarbij het voorwerp zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk wordt omschreven. De vinder ontvangt een bewijs van aangifte.

 • 4.

  De ambtenaar registreert het gevonden of verloren voorwerp na aangifte ervan.

 • 5.

  Is een voorwerp niet als ‘gevonden’ geregistreerd, dan wordt op verzoek het voorwerp als ‘verloren’ geregistreerd.

 • 6.

  Geen registratie vindt plaats van gevonden of verloren:

  • a. reisdocumenten of rijbewijzen; en

  • b. afvalcontainers van de HVC

  • c. dieren

 • 7.

  Als melding wordt gedaan van een gevonden voorwerp dat vermoedelijk met een misdrijf te maken heeft, neemt de ambtenaar onverwijld contact op met de politie. Afhankelijk van het gevonden voorwerp en de uitkomst van het contact met de politie, registreert de ambtenaar het gevonden voorwerp en neemt deze het voorwerp in bewaring.

 • 8.

  Registratie van een verloren goed geeft geen recht op “vindersloon”.

Artikel 4 In bewaring geven; bewaringstermijn

 • 1.

  De ambtenaar kan vorderen dat een gevonden voorwerp aan de gemeente in bewaring wordt gegeven. De vinder krijgt alsdan een bewijs van inbewaringstelling.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp met een waarde tot €450,-- wordt 3 maanden bewaard.

 • 3.

  Een gevonden voorwerp met een waarde boven €450,-- wordt één jaar bewaard.

 • 4.

  De in het tweede en derde lid bedoelde bewaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van registratie.

Artikel 5 Waardebepaling gevonden voorwerpen

De ambtenaar bepaalt de waarde van de gevonden voorwerpen.

Indien nodig bepaalt in het geval van:

 • a. een sieraad een juwelier;

 • b. een bril een opticien;

 • c. een mobiele telefoon, e.d. een telefoonwinkel; en

 • d. elektronisch speelgoed een speelgoedwinkel,

de waarde van het betreffende gevonden voorwerp.

Artikel 6 Publicatie gevonden en verloren voorwerpen

 • 1.

  De gevonden voorwerpen worden eenmaal per maand op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 • 2.

  In de publicatie worden niet alle kenmerken van het gevonden voorwerp vermeld, zodat de ambtenaar op grond van de niet vermelde kenmerken kan bepalen of de claimhouder rechthebbende op het voorwerp is.

 • 3.

  Publicatie vindt eveneens plaats op www.verlorenofgevonden.nl.

 • 4.

  Van verloren voorwerpen wordt geen publicatie gedaan.

Artikel 7 Geen teruggave; verval aan gemeente

 • 1.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als:

  • a. de ambtenaar niet objectief kan vaststellen dat de claimhouder de rechthebbende op het voorwerp is;

  • b. de ambtenaar het sterke vermoeden heeft dat de claimhouder niet de rechthebbende op het voorwerp is;

  • c. het gevonden voorwerp na registratie gevorderd wordt door de politie in verband met een vermoedelijk misdrijf.

 • 2.

  Een gevonden voorwerp wordt niet teruggegeven, als de claimhouder cq. rechthebbende weigert zich te legitimeren.

 • 3.

  Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaringstermijn is verstreken, wordt niet aan de claimhouder cq. rechthebbende teruggegeven, maar vervalt aan de gemeente.

Artikel 8 Gevonden, maar niet geclaimde voorwerpen onder de €50,--

Als op gevonden voorwerpen, met uitzondering van sieraden, met een waarde onder de €50,-- binnen de bewaringstermijn geen aanspraak wordt gemaakt, draagt de ambtenaar er zorg voor dat deze voorwerpen worden weggegeven aan een goed doel dan wel worden vernietigd.

Artikel 9 Verkoop voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken

 • 1.

  Eenmaal per kwartaal krijgen opkopers de gelegenheid een bod uit te brengen op gevonden voorwerpen waarvan de bewaartermijn is verstreken:

  • a. gevonden sieraden, ongeacht de waarde;

  • b. gevonden voorwerpen met een waarde van meer dan €50,--;

  • c. fietsen.

 • 2.

  De opbrengsten, worden onder aftrek van eventueel gemaakte kosten,geschonken aan een goed doel.

 • 3.

  Het college bepaalt voor elk kalenderjaar aan welk goed doel de opbrengsten worden geschonken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d.

en treedt in werking, na publicatie, en treedt in werking op 1 juli 2012.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Velsen.

Artikel 12 Onvoorziene situaties

In gevallen waarin de beleidsregel niet voorziet beslist het college van Burgemeester en Wethouders