Veemarktverordening Odoorn

Geldend van 05-01-2000 t/m heden

Intitulé

VEEMARKTVERORDENING ODOORN

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 1999;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet algemene regels herindeling;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

VEEMARKTVERORDENING ODOORN

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  veemarktterrein: het geheel van de openbare weg afgescheiden terrein "de Boshof" in het dorp Odoorn, begrensd door de straten Exloërweg, Oude Kampenweg, Boshoflaan en Boshof, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • b.

  vee: schapen, geiten en paarden;

 • c.

  marktplaats: het gedeelte van het veemarktterrein dat op de bij deze verordening behorende kaart is aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop;

 • d.

  voorterrein: het gedeelte van het veemarktterrein dat niet is de marktplaats;

 • e.

  keuring: klinisch onderzoek verricht door een daartoe door de gemeente aangewezen dierenarts;

 • f.

  inspecteur: inspecteur-districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst van het district Drenthe te Assen.

Artikel 2

Het is slechts toegestaan veemarkt te houden op het veemarktterrein.

Artikel 3

Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren wordt de op het voorterrein aanwezige daartoe bestemde en op de bij deze verordening behorende gewaarmerkte kaart als zodanig aangegeven ruimte aangewezen.

Artikel 4

Nabij de plaatsen, waar de keuring plaats vindt, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart, zijn aanwezig:

 • a.

  een lokaliteit voor de met de keuring belaste dierenarts en diens hulppersoneel.

 • b.

  de nodige middelen ter reiniging en ontsmetting.

Artikel 5

Tot de marktplaats mag op de dagen dat markt wordt gehouden vee slechts worden aangevoerd van 6.00 uur tot 12.00 uur.

Artikel 6

Het is niet toegestaan:

 • a.

  een ander gedeelte van het veemarktterrein dan het voorterrein te gebruiken voor de aan- en afvoer van vee;

 • b.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein te laden en te lossen dan op de voor de verschillende diersoorten op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van het voorterrein;

 • c.

  gestorven vee te lossen op het veemarktterrein;

 • d.

  vee, dat is gelost en nog niet aan de keuring is onderworpen, op een andere plaats van het veemarktterrein te houden dan op de voor de verschillende diersoorten op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van het voorterrein;

 • e.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein ten behoeve van de verkoop op te stellen dan op de voor de verschillende diersoorten op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van de marktplaats;

 • f.

  een ander gedeelte van het veemarktterrein dan het op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelte van het voorterrein te gebruiken voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, waarmee vee naar het veemarktterrein in aangevoerd.

Artikel 7

Het is niet toegestaan vee op de marktplaats te brengen of te houden dan nadat bij een onmiddellijk tevoren ter plaatse verrichte keuring is gebleken dat tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan.

Artikel 8

De eigenaar, houder of hoeder van de aangevoerde dieren is verplicht dit vee ter keuring aan te bieden en hierbij de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 9

 • a.

  Het brengen van vee naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op de bij deze verordening behorende kaart daartoe zijn aangewezen;

 • b.

  De aanvoer naar de marktplaats van het vee is niet toegestaan anders dan voldoende gespreid.

Artikel 10

Zieke, wrakke en gewonde dieren en dieren die op grond van de keuring niet tot de marktplaats zijn toegelaten, dienen totdat ze worden afgevoerd te worden ondergebracht in de artikel 3 genoemde ruimte.

Artikel 11

Degene, die vee op het veemarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder deze dieren voordoet onverwijld te melden aan de met de keuring belaste dierenarts.

Artikel 12

Het is niet toegestaan reeds gebruikt strooisel op de marktplaats te brengen of, anders dan van gemeentewege, daarvan weg te voeren.

Artikel 13

 • 1. De marktplaats en de ten behoeve van de veemarkt gebruikte hulpmaterialen dienen na beëindiging van de markt onverwijld en deugdelijk door de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn te worden gereinigd en ontsmet.

 • 2. Het onder 1 bepaalde is eveneens van toepassing op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelten van het voorterrein, die zijn gebruikt voor het reinigen en ontsmetten van veewagens en op het gedeelte van het voorterrein dat is gebruikt voor het laden en lossen van vee.

Artikel 14

De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op de marktplaats niet toegestaan.

Artikel 15

 • 1. In bijzondere gevallen kunnen door of vanwege het gemeentebestuur, in overeenstemming met de inspecteur, één of meer gedeelten van het voorterrein worden aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop.

 • 2. Op vorenbedoeld gedeelte of vorenbedoelde gedeelten van het voorterrein zijn de bepalingen van dit besluit, welke op de marktplaats betrekking hebben, van toepassing.

Artikel 16

De inspecteur is bevoegd in verband met het dreigen, optreden of heersen van een besmettelijke veeziekte bijzondere voorschriften betreffende het veeartsenijkundig toezicht te geven.

Artikel 17

De handhaving van de bepalingen van deze verordening en de opsporing van de overtredingen daarvan worden opgedragen aan de ambtenaren van de politie en aan de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 18

 • 1. Overtreding of niet-nakoming van een van de bepalingen van de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2. Overtreding of niet-nakoming van een van de overige bepalingen van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 19

 • 1. De verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening, vervalt de voorgaande verordening, vastgesteld door de raad op 14 juli 1994.

Ondertekening

Aldus vastgesteld van de raad van de gemeente Borger-Odoorn in de openbare vergadering op 23 december 1999.

De raad voornoemd,

de secretaris

J. Post

de voorzitter

J.J. Bruintjes, l.b.