Regeling Burgerinitiatief Zutphen

Geldend van 30-09-2003 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2003

Intitulé

Regeling burgerinitiatief Zutphen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ZUTPHEN,

overwegende,

gelezen het voorstel van het presidium van 1 september 2003; griffie nr. 10.299;

besluit:

de Regeling burgerinitiatief Zutphen, vastgesteld in zijn vergadering van 24 februari 2003, zodanig te wijzigen dat de tekst van de regeling alsvolgt komt te luiden:

Artikel 1 Definitie

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel:

een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2 Agendering

 • 1. Een burgerinitiatiefvoorstel wordt door de voorzitter van de raad op de voorlopige raadsagenda geplaatst. De raadscommissie Algemeen Bestuur adviseert de raad over de ontvankelijkheid van het voorstel en in bevestigend geval tevens de functionele raadscommissie over het inhoudelijke aspect van het voorstel.

 • 2. Ongeldig is een burgerinitiatiefvoorstel dat:

  • a.

   niet wordt ondersteund door tenminste 75 inwoners;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigde

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn ingezetenen van de gemeente van tien jaar en ouder.

 • 2. Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het burgerinitiatiefvoorstel bepalend.

Artikel 4 Onderwerpen burgerinitiatiefvoorstel

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  een onderwerp waarover korter dan 4 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

 • f.

  in bijzondere gevallen kan, in afwijking van het onder sub e bepaalde, de functionele raadscommissie bepalen een initiatiefvoorstel te agenderen voor de raad, ook al is over dat onderwerp korter dan vier jaar geleden door de raad een besluit genomen.

Artikel 5 Voorwaarden burgerinitiatiefvoorstel

 • 1. Een burgerinitiatiefvoorstel wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester en bevat tenminste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het voorstel;

  • b.

   een toelichting op het voorstel;

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de initiatiefnemer en zijn plaatsvervanger, en

  • d.

   een lijst met de achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen.

 • 2. Voor de indiening van het burgerinitiatiefvoorstel wordt gebruik gemaakt van het in de bijlage van deze regeling opgenomen model.

 • 3. Uit de ondersteuningsverklaring moet duidelijk blijken wat het burgerinitiatiefvoorstel concreet inhoudt.

Artikel 6 Beslissing

 • 1. De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het burgerinitiatiefvoorstel, met dien verstande dat tenminste drie weken zijn gelegen tussen de dag van indiening van het voorstel en de dag van de vergadering waarin op het voorstel wordt beslist.

 • 2. Indien de raad het burgerinitiatiefvoorstel afwijst wegens strijd met artikel 4, onder a, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 3. De burgemeester nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn voorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 4. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit door de burgemeester bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 5. Tegelijkertijd met de bekendmaking doen de burgemeester en de griffier mededeling van het besluit aan de initiatiefnemer.

Artikel 7 Toelichting door initiatiefnemer voorstel

 • 1. De initiatiefnemer van het burgerinitiatiefvoorstel wordt in de gelegenheid gesteld om het voorstel tijdens de in artikel 6, eerste lid, bedoelde vergadering toe te lichten, direct voorafgaande aan de behandeling van het voorstel. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging over het voorstel.

 • 2. Indien het burgerinitatiefvoorstel geagendeerd is voor de vergadering van een raadscommissie, wordt de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om het voorstel tijdens de vergadering toe te lichten en deel te nemen aan de beraadslaging over het voorstel.

Artikel 8 Verslag

De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze gewijzigde regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2003.

Ondertekening

De raad voornoemd,
, voorzitter , griffier

Voorblad burgerinitiatiefvoorstel

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Toelichting voor de initiatiefnemer

Initiatiefnemer

Bevoegd tot het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel zijn:

 • -

  Inwoners van de gemeente Zutphen die

 • -

  Zestien jaar of ouder zijn op de dag van indiening van het burgerinitiatiefvoorstel.

Burgerinitiatiefvoorstel

Een burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:

 • a.

  Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  Een vraag over het gemeentelijk beleid;

 • c.

  Een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  Een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

 • e.

  Een onderwerp waarover korter dan 4 jaar voor indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

 • f.

  In bijzondere gevallen kan, in afwijking van het onder sub e bepaalde, de functionele raadscommissie bepalen een initiatiefvoorstel te agenderen voor de raad, ook al is over dat onderwerp korter dan vier jaar geleden door de raad een besluit genomen.

Voorwaarden burgerinitiatiefvoorstel

Het burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door tenminste 75 initiatiefgerechtigden.

Initiatiefgerechtigde die het voorstel steunt

Bevoegd tot ondersteuning van het burgerinitiatief zijn:

 • -

  Inwoners van de gemeente Zutphen die

 • -

  Zestien jaar of ouder zijn op de dag van indiening van het burgerinitiatiefvoorstel.

Ondersteuningsverklaring

Uit zowel het voorblad als de ondersteuningsbladen moet duidelijk blijken wat het burgerinitiatiefvoorstel concreet inhoudt. De tekst van elk ondersteuningsblad moet gelijkluidend zijn aan de tekst op het voorblad, zodat iedereen die het voorstel steunt, weet waar hij/zij voor tekent.