Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012

Geldend van 26-09-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012

De raad der gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juli 2012;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de:

Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  starterskavel: een kavel die is aangewezen als kavel waarop deze verordening van toepassing is;

 • c.

  subsidieaanvrager: aspirant eigena(a)r(en) die tevens de eerste bewoner(s) van een op een aangewezen starterskavel te bouwen woning worden.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van de verkoop en bouw van nieuwbouwwoningen in het starterssegment.

Artikel 4 Bevoegdheid

Het college is bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Starterskavels

Als kavel waarop deze verordening van toepassing is, worden de volgende kavels aangewezen:

 • 1.

  Kavels 1 t/m10 in Kobus III (A4-23-01);

 • 2.

  Kavels 5 t/m 7 in uitbreidingslocatie De Heurne, 1e fase (A8-01-30);

 • 3.

  Kavels 2 t/m 4 starterskavels in ’t Warmelinck, IJzerlo (A6-22-13);

 • 4.

  Kavels 5 t/m 11 en 16 t/m 19 in de uitbreidingslocatie Gendringseweg te Lintelo (A6-22-14);

 • 5.

  Kavels 1 t/m 4 in ‘t Haartse Bos in De Haart (A6-22-15),

één en ander zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende bijlagen.

Artikel 6 Subsidiebedrag

De subsidie is een bedrag ineens van € 5.000,- per subsidieaanvrager.

Artikel 7 Aanvraag tot subsidieverlening

 • 1 De subsidieverlening wordt aangevraagd bij het college, door middel van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2 Bij de aanvraag tot subsidieverlening dient een kopie bijgevoegd te worden van:

  • a.

   de optieovereenkomst zoals die met de gemeente Aalten is gesloten

  • b.

   de koopovereenkomst

  • c.

   de koop/aanneemovereenkomst

  voor de betreffende starterskavel.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidieverlening wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager geen eigenaar-bewoner wordt.

Artikel 9 Voorschot

Indien de beschikking tot subsidieverlening wordt afgegeven, dan wordt het subsidiebedrag bij wijze van voorschot uitbetaald, door middel van een storting op de derdengeldrekening van de in de artikel 7 bedoelde overeenkomst genoemde notaris. Het bedrag kan worden aangewend ter gedeeltelijke financiering van de starterskavel.

Artikel 10 Intrekken subsidieverlening

De subsidieverlening wordt ingetrokken indien de in artikel 7 bedoelde overeenkomst op wat voor wijze dan ook komt te vervallen. Voor zover het een optieovereenkomst betreft wordt de subsidieverlening ingetrokken indien en voor zover de optieovereenkomst niet wordt opgevolgd door een levering van de starterskavel.

Artikel 11 De subsidievaststelling

 • 1 De subsidieaanvrager dient binnen zes weken na notarieel transport een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling dient een kopie van de notariële akte van levering van de starterskavel te worden overgelegd.

 • 3 Het college stelt de subsidie vast binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.

 • 4 Het subsidiebedrag wordt onder verrekening van het in artikel 9 bedoelde voorschot uitbetaald aan de subsidieaanvrager.

Artikel 12 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: " Verordening koopsubsidie starterskavels gemeente Aalten 2012" en treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 18 september 2012.
De griffier, M.A.J.B. Fiering
De voorzitter, G. Berghoef
 
 

Tekening A4-23-01 (kavels 1 t/m 10 Kobus III) 1

500px [Klik hier om het document te downloaden]

Tekening A8-01-30 (kavels 5 t/m 7 uitbreidingslocatie De Heurne, 1e fase) 2

500px [Klik hier om het document te downloaden]

Tekening A6-22-13 (kavels 2 t/m 4 't Warmelinck IJzerlo) 3

500px [Klik hier om het document te downloaden]

Tekening A6-22-14 (kavels 5 t/m 11 uitbreidingslocatie Gendringseweg Lintelo) 4

500px [Klik hier om het document te downloaden]

Tekening A6-22-15 (kavels 1 t/m 4 't Haartse Bos Haart) 5

500px [Klik hier om het document te downloaden]