Beleidsregel gebiedsplatforms

Geldend van 27-09-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gebiedsplatforms

College van Burgemeester en wethouders, ieder zoveel zijn bevoegdheid betreft

overwegende dat gebiedsplatforms ondersteunt dienen te worden om hun taak te kunnen vervullen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Uden 2012 en de

Verordening burgerparticipatie;

b e s l u i t

vast te stellen de

Beleidsregel gebiedsplatforms

Artikel 1 Instelling

Alle door het college van burgemeester en wethouders geïnstalleerde gebiedsplatforms

Artikel 2 Doel

Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente, waarbij uitwerking van het advies ten gunste komt aan:

 • -

  de kwaliteit van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid en aan

 • -

  de kwaliteit van de communicatie door de gemeente met de inwoners.

Artikel 3 Inhoudelijke grondslag

Alle (voorbereidende) werkzaamheden die een gebiedsplatform moet verrichten om (on)gevraagd advies aan de gemeente uit te kunnen brengen. Hieronder wordt niet verstaan de organisatie of uitvoering van activiteiten.

Artikel 4 Financiële grondslag

Een bedrag van € 200 per lid van het gebiedsplatform met een maximum van € 3.000,00 per platform. De peildatum voor het aantal leden is 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar. Voor het subsidiejaar 2012 en 2013 telt het aantal leden op het moment van installatie.

Dit bedrag wordt besteed aan kosten die een gebiedsplatform om advies uit te kunnen brengen, zoals:

 • -

  vergaderen met eigen leden,

 • -

  kennis vergaren en delen,

 • -

  communicatie,

 • -

  teambuilding,

 • -

  adviseren.

Vergaderingen tussen gebiedsplatform en gemeente worden gefaciliteerd door de gemeente.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking een dag na die van bekendmaking.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel gebiedsplatforms.

Uden, 18 september 2012

Burgemeester en wethouders van Uden

mr. J.M. Smarius drs. H.A.G. Hellegers

secretaris burgemeester