Beleidsregel collectief vervoer per regiotaxi voor inwoners Hof van Twente van 75 jaar en ouder

Geldend van 19-02-2008 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel collectief vervoer per regiotaxi voor inwoners Hof van Twente van 75 jaar en ouder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente

Gelet op titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht

En

Gelet op artikel 24 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hof van Twente

Inleiding:

Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem per Regiotaxi (CVV) is een openbaar vervoersysteem. Het is aanvullend op het reguliere openbaar vervoer en biedt gebruikers de mogelijkheid zich van deur tot deur te laten vervoeren. Het CVV is toegankelijk voor iedere inwoner van Hof van Twente. Het tarief bedraagt € 1,80 per zone.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen, na een indicatie op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning, een vervoerpas verstrekt krijgen. Zij kunnen dan van het CVV gebruik maken tegen een gereduceerd tarief van € 0,55 per zone. Dit tarief komt nagenoeg overeen met het tarief van het reguliere openbaar vervoer.

Gebruik van het CVV met een (Wmo-)vervoerpas heeft dus 2 voordelen:

  • 1.

    het is vervoer van deur tot deur (in plaats van halte tot halte) en;

  • 2.

    er wordt gereisd tegen een aanmerkelijk lager tarief (€ 0,55 in plaats van € 1,80)

In 2006 is in het collegeprogramma voor 2006-2010 afgesproken dat bij de implementatie van de Wmo nader zou worden bezien of en in hoeverre het CVV (Regiotaxi) tegen gereduceerd tarief toegankelijk kan worden gemaakt voor inwoners van 75 jaar en ouder. Wij achten het wenselijk dat iedere inwoner van Hof van Twente, mits 75 jaar of ouder, in de gelegenheid wordt gesteld te reizen met het CVV onder dezelfde voorwaarden die gelden voor Wmo-geïndiceerde pashouders.

Besluiten:

vast te stellen de volgende beleidsregel over de uitvoering van artikel 24 lid 1 van de Wmo-verordening. Deze regel houdt in het op aanvraag verstrekken van een vervoerpas voor gebruik van het CVV aan inwoners van Hof van Twente van 75 jaar en ouder:

Een vervoerpas voor gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem per Regiotaxi (CVV) kan worden verstrekt aan iedere persoon die daarvoor in aanmerking komt. Een persoon die 75 jaar of ouder is en in Hof van Twente woonachtig is, komt in ieder geval voor toekenning in aanmerking.

De vervoerpas geeft recht op gebruik van het CVV tegen gereduceerd tarief per zone. Aan dit gebruik zijn voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn vermeld in het Besluit maatschappelijke ondersteuning en in het Verstrekkingenboek maatschappelijke ondersteuning.

Het gebruik van de vervoerpas is toegestaan zolang de gebruiker woonachtig is in Hof van Twente.

Toelichting:

Op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning (Wmo-verordening) kan aan een persoon met een beperking een vervoervoorziening worden toegekend. De eerst in aanmerking komende voorziening is het CVV. In de Wmo-verordening, de daarbij behorende beleidsregels en in het Wmo-besluit zijn nadere voorwaarden, criteria, tarieven en spelregels vastgelegd.

De Wmo beperkt zich tot een in de Wet en Wmo-verordening omschreven doelgroep. Inwoners van 75 jaar en ouder vallen niet noodzakelijkerwijs binnen deze doelgroep. De Wmo-verordening en het uitvoeringsbeleid kunnen om die reden geen grondslag vormen voor toekenning van de vervoerpas.

Wel streven wij er naar dat personen van 75 jaar en ouder op dezelfde voorwaarden en tarieven het CVV kunnen gaan gebruiken. Om die reden zullen wij een aanvraag dat ziet op een collectieve vervoervoorziening voor iemand die 75 jaar of ouder is, niet inhoudelijk beoordelen, maar direct toekennen.

Omdat toekenning slechts geschiedt op grond van de leeftijd en woonplaats, wordt geen rekening gehouden met andere individuele omstandigheden. Zou dit wel noodzakelijk zijn, dan wordt, op grond van de Wmo-verordening, een beter op de individuele situatie toegesneden oplossing geboden.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 19 februari 2008

de secretaris, de burgemeester,

drs. G. Twickler, H. Kok