Regeling vervallen per 01-01-2013

1e gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2012

Intitulé

De 1e gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (1e gewijzigde Legesverordening Beesel 2012)

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2012;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

De 1e gewijzigde verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

(1e gewijzigde Legesverordening Beesel 2012)

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 2a Vrijstellingen

 • 1. Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 3 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Indien de in de tarieventabel vermelde tarieven afwijken van de landelijk verplichte normtarieven dan treden deze landelijke normtarieven hiervoor in de plaats.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Dit nadat het besluit of de beslissing is genomen. De datum van ontvangst van de aanvraag is bepalend voor de hoogte van de leges.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  Titel 1, hoofdstuk 1 (onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  Titel 1, hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  Titel 1, hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  Titel 1, hoofdstuk 1 (papieren verstrekkingen uit het GBA);

 • 5.

  Titel 1, hoofdstuk 9 (onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 6.

  Titel 1, hoofdstuk 16 (kansspelen);

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • a. De 'legesverordening Beesel 2012’ van 19 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in lid d genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • b. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • c. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • d. De datum van ingang van de heffing is 10 september 2012.

 • e. Deze verordening wordt aangehaald als '1e gewijzigde Legesverordening Beesel 2012'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 10 september 2012.

Bijlage Tarieventabel

tarieventabel