Gedragscodes voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Intitulé

GEDRAGSCODE VOOR BESTUURDERS GEMEENTE SITTARD-GELEEN

Bijlage

Het doel van deze gedragscode is om bestuurders, zowel van het college van burgemeester en wethouders als gemeenteraadsleden, een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk.

De code geeft niet per definitie regels die rechtskracht hebben, maar heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Bestuurders zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar en wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude en valsheid in geschrifte. Dergelijke voorschriften zijn niet in deze code opgenomen.

De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie en daarmee de controleerbaarheid vergroten.

De code bestaat uit twee onderdelen:

A: deze code is bestemd voor het college van burgemeester en wethouders.

Deel I van onderdeel A beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. De gehanteerde begrippen zijn in dezelfde of soms iets andere bewoordingen in deze notitie terug te vinden.

Deel II bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema's wordt onderscheiden:

 • -

  algemene bepalingen

 • -

  belangenverstrengeling en aanbesteding

 • -

  nevenfuncties

 • -

  informatie

 • -

  aannemen van geschenken

 • -

  bestuurlijke uitgaven

 • -

  declaraties

 • -

  gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • -

  reizen buitenland

B: deze code is bestemd voor de raadsleden. Deel I van onderdeel B beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. De gehanteerde begrippen zijn in dezelfde of soms iets andere bewoordingen in deze notitie terug te vinden. Deel II bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema's wordt onderscheiden:

 • -

  algemene bepalingen

 • -

  belangenverstrengeling en aanbesteding

 • -

  nevenfuncties

 • -

  informatie

 • -

  aannemen van geschenken

 • -

  bestuurlijke uitgaven

 • -

  declaraties

 • -

  gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • -

  reizen buitenland

A: HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS.

Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Leden van het college van burgemeester en wethouders stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders of de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

Dienstbaarheid

Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit

Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid

Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Respect

Het handelen van een bestuurder is beleefd en achtenswaardig.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel II. Gedragscode bestuurlijke integriteit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen

1 Algemene bepalingen

  • 1.1

   Onder het college wordt verstaan: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen

  • 1.2

   Deze gedragscode geldt voor de voorzitter en alle leden van het college.

  • 1.3

   In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het college.

  • 1.4

   De code is openbaar en door derden te raadplegen.

  • 1.5

   De leden van het college en de leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 2.1

  Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3

  Een bestuurder die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 2.4

  Een bestuurder neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

3 Nevenfuncties

 • 3.1

  Een bestuurder vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

 • 3.2

  Een bestuurder maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

 • 3.3

  De kosten die een bestuurder maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (c.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.

 • 3.4

  Een bestuurder die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van het ambt, bespreekt dit voornemen in het college. Daarbij komt tevens aan de orde hoe wordt gehandeld met betrekking tot eventuele vergoedingen en de te maken kosten.

4 Informatie

 • 4.1

  Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 4.2

  Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.3

  Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of in zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

5 Aannemen van geschenken

 • 5.1

  Alle geschenken en giften die een bestuurder uit hoofde van zijn functie ontvangt worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 5.2

  Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden.

  • 5.3

   Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het college waar, met in achtneming van het bepaalde in 5.1. en 5.2., een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

  • 5.4

   Jaarlijks wordt voor 1 april de registratie van alle geschenken en giften aan het college voorgelegd.

6 Bestuurlijke uitgaven

 • 6.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

 • 6.2

  Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd.

  • -

   Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend

   en

  • -

   De uitgave vloeit voort uit de functie.

7 Declaraties

 • 7.1

  De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 7.2

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 7.3

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

 • 7.4

  Gemaakte kosten worden in beginsel binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 7.5

  De gemeentesecretaris en de budgethouder paraferen de declaraties van de burgemeester en de wethouders af.

 • 7.6

  De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van bestuurders worden administratief afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 7.7

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het college.

8 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 8.1

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 8.2

  Bestuurders kunnen op basis van een overeenkomst ter zake voor zakelijk gebruik een mobiele telefoon en computer in bruikleen ter beschikking krijgen.

9 Reizen buitenland

 • 9.1

  Een bestuurder die het voornemen heeft een buitenlandse dienstreis te maken, heeft toestemming nodig van het college van B&W. De gemeenteraad wordt van het besluit op de hoogte gesteld.

 • 9.2

  Een bestuurder die het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 9.3

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in het college en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 9.4

  Van de reis wordt een verslag opgesteld. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarrekening.

 • 9.5

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een bestuurder is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 9.6

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 9.7

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de bestuurder.

 • 9.8

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

B: DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD

Deel I. Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit

Raadsleden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit in een breder perspectief:

Dienstbaarheid

Het handelen van een raadslid is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

Functionaliteit

Het handelen van een raadslid heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

Onafhankelijkheid

Het handelen van een raadslid wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid

Het handelen van een raadslid is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij. De gemeenteraad zal criteria opstellen die aan de bedoeling van het woord “transparant” nadere invulling geven.

Betrouwbaarheid

Op een raadslid moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid

Het handelen van een raadslid is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Respect

Het handelen van een bestuurder is beleefd en achtenswaardig.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel II. Gedragscode bestuurlijke integriteit van de gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen

1 Algemene bepalingen

  • 1.1

   Onder de raad wordt verstaan: de gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen.

  • 1.2

   Deze gedragscode geldt voor alle leden van de raad.

 • 1.3

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het seniorenconvent.

 • 1.4

  De code is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 1.5

  De leden van de raad en de leden van het college ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

2 Belangenverstrengeling en aanbesteding

 • 2.1

  Ieder raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties waarmee de gemeente zakelijke betrekkingen onderhoudt. De opgave is openbaar en door derden te raadplegen.

 • 2.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt een raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 2.3

  Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de gemeenten, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 2.4

  Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

3 Nevenfuncties

 • 3.1

  Ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling onthoudt een raadslid zich in voorkomende gevallen van deelname aan besluitvorming indien één of meerdere van zijn nevenfuncties daartoe aanleiding geven.

 • 3.2

  Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden openbaar gemaakt.

 • 3.3

  De kosten die een raadslid maakt in verband met een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (c.q.-nevenfunctie), worden vergoed door de instantie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend.

4 Informatie

 • 4.1

  Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.

 • 4.2

  Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 4.3

  Een raadslid maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

5 Aannemen van geschenken

 • 5.1

  Alle geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn functie ontvangt worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

 • 5.2

  Indien een raadslid geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden.

 • 5.3

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan de griffier die, met in achtneming van het bepaalde in 5.1. en 5.2., hierover mededeling doet aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt een besluit over de bestemming.

 • 5.4

  Jaarlijks wordt voor 1 april de registratie van alle geschenken en giften als mededeling aan de raad voorgelegd.

6 Bestuurlijke uitgaven

 • 6.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

 • 6.2

  Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

  • -

   Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend

   en

  • -

   De uitgave vloeit voort uit de functie.

7 Declaraties

 • 7.1

  Het raadslid declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. Hierbij wordt met name gedacht aan de fractievergoeding.

 • 7.2

  Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.

 • 7.3

  Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld.

 • 7.4

  Gemaakte kosten worden in beginsel binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 • 7.5

  De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties.

 • 7.6

  In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het seniorenconvent. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

8 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 8.1

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan.

 • 8.2

  Raadsleden kunnen op basis van een overeenkomst ter zake voor zakelijk gebruik een computer in bruikleen ter beschikking krijgen.

9 Reizen buitenland

 • 9.1

  Een raadslid dat het voornemen heeft een buitenlandse dienstreis te maken, heeft toestemming nodig van de gemeenteraad.

 • 9.2

  Een raadslid dat het voornemen van een reis meldt, verschaft informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap en de geraamde kosten.

 • 9.3

  Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden altijd besproken in de raad en onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

 • 9.4

  Van de reis wordt een verslag opgesteld. Buitenlandse reizen worden vermeld in een jaarrekening.

 • 9.5

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een raadslid is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrokken.

 • 9.6

  Het anderszins meereizen van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

 • 9.7

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het college. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het raadslid.

 • 9.8

  De in verband met de buitenlandse dienstreis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voorzover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

Deze gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen is vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2004, gemeenteblad 2004 nr. 121 en gewijzigd bij raadsbesluit van 14 december 2006, gemeenteblad 2006, nr.

De griffier

Drs. F.T.H.A. Coenen

De voorzitter

Drs. G.J.M. Cox