Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Zeewolde

Geldend van 15-10-2002 t/m heden

Intitulé

Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gezien de onderstaande overwegingen;

gelet op het bepaalde in de Bezoldigingsverordening;

mede gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg;

stellend dat waar in deze procedureregeling personen in de mannelijke vorm worden geduid ook de vrouwelijke vorm aan de orde kan zijn;

Besluiten

vast te stellen de navolgende "Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Zeewolde".

Artikel 1. Definities

Functiehouder: Degene(n), die de organieke functie bekleedt (bekleden).

Organieke functie: Het geheel van werkzaamheden, logisch voortvloeiende uit de organisatiestructuur en de taken van de betreffende organisatieeenheid, dat blijkens een functiebeschrijving door de functiehouder (s) dient te worden verricht.

Orgaanbeschrijving: De weergave van de taken van organisatieonderdelen. De vastgestelde functiebeschrijvingen liggen ten grondslag aan de samenstelling van de orgaanbeschrijving.

Functiewaardering: Het bepalen van de functiewaarde met behulp van het geldende functiewaarderingssysteem (FUWA-MET, 2e druk 2001).

Bestuursorgaan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde.

Directie: De gemeentesecretaris en de directieleden tezamen.

Afdelingshoofd: Leidinggevende functionaris van een afdeling.

Functiewaarderingsdeskundige: Een als zodanig door de systeemhouder erkend deskundige inzake de functiewaarderings-methode FUWA-MET, of een in- of externe functiewaarderingsdeskundige die bekend is met het functiewaarderingssysteem.

Toetsingscommissie: De commissie, als bedoeld in artikel 6, die belast is met de toetsing van het functiewaarderingsadvies van de functiewaarderingsdeskundige aan de horizontale en verticale (bezoldigings)rangorde binnen de organisatie. De leden en de voorzitter van de toetsingscommissie hebben aantoonbaar toetsingservaring met gebruikmaking van de functiewaarderingsmethode FUWA-MET en-of zijn bekend met het functiewaarderingssysteem.

Bezwarencommissie: De commissie, als bedoeld in artikel 10, die belast is met de behandeling van bezwaren tegen de inhoud en de waardering van de organieke functiebeschrijvingen. De leden en de voorzitter van de bezwarencommissie hebben aantoonbaar toetsingservaring met gebruikmaking van de functiewaarderingsmethode FUWA-MET en-of zijn bekend met het functiewaarderingssysteem.

Artikel 2. Functiebeschrijving

 • 1. De gemeentesecretaris, of in zijn opdracht de directieleden, of een externe deskundige namens het bevoegd gezag in overleg met de functiewaarderingsdeskundige, stelt of stellen voor de functies binnen de organisatie een concept functiebeschrijving op. Voor identieke functies wordt slechts één concept functiebeschrijving opgesteld.

 • 2. De concept functiebeschrijving wordt aan de functiehouder ter inzage aangeboden. De functiehouder kan zijn bevindingen betrekking hebbend op de taakstellende inhoud van de concept functiebeschrijving op schrift stellen en ter overweging voorleggen aan de gemeentesecretaris.

 • 3. De gemeentesecretaris bespreekt de bevindingen in het directieoverleg. De gemeentesecretaris is bevoegd, naar aanleiding van de ingediende bevindingen, één of meerdere concept functiebeschrijvingen inhoudelijk aan te passen. Hierna vindt ambtelijke vaststelling plaats door de gemeentesecretaris.

Artikel 3. Wijziging organieke functie

 • 1. Indien er sprake is van een blijvende, wezenlijke verandering in een organieke functie, wordt op initiatief van de directie en/of afdelingshoofd een nieuwe organieke functiebeschrijving opgesteld.

 • 2. Een functiehouder wiens functie als gevolg van een blijvende, wezenlijke verandering is gewijzigd, kan, indien gewenst via zijn afdelingshoofd, de gemeentesecretaris schriftelijk verzoeken een nieuwe organieke functiebeschrijving op te stellen.

 • 3. De gemeentesecretaris beslist, gehoord het advies van de OR, binnen vier weken na ontvangst van een verzoek, ingevolge het vorige lid. De herbeschrijving alsmede de daarbij behorende herwaardering zal plaatsvinden bij de eerstvolgende herbeschrijvingsronde, als bedoeld in lid 4. De functiehouder die zich met de beslissing van de gemeentesecretaris niet kan verenigen, kan binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd een verzoek om heroverweging indienen bij het bestuursorgaan. Dit verzoek is een aanvraag als bedoeld in artikel 4:1 Algemene wet bestuursrecht en zal als zodanig worden afgehandeld.

 • 4. Door de gemeentesecretaris zal, in overleg met de directieleden, jaarlijks worden bezien in hoeverre de noodzaak tot herbeschrijving, als bedoeld in het eerste lid, aanwezig is.

Artikel 4. Vaststelling functiebeschrijving

 • 1. De ingevolge artikel 2 lid 3, door de gemeentesecretaris ambtelijk vastgestelde functiebeschrijving(en) worden ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR). Indien er sprake is van een brede (her)beschrijvingsronde, van taakverschuivingen of van wijziging in de taakomvang, vraagt de gemeentesecretaris de OR advies uit te brengen over de functiebeschrijvingen en belegt ter zake een overlegvergadering.

 • 2. De datum van de te houden overlegvergadering wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld, doch vindt niet later plaats dan zes weken nadat de gemeentesecretaris de OR om advies heeft gevraagd.

 • 3. In de overlegvergadering wordt niet over personen gesproken. De behandeling van de functiebeschrijving beperkt zich tot de organisatorische plaats en taakstellende inhoud van de functie(s).

 • 4. Nadat de OR haar advies heeft uitgebracht, legt de gemeentesecretaris de functiebeschrijving(en), voorzien van zijn handtekening, ter vaststelling voor aan het bestuursorgaan.

 • 5. Het bestuursorgaan stelt de organieke functiebeschrijvingen vast. Nadien maakt het bestuursorgaan de organieke functie(s) schriftelijk bekend aan de betrokken functiehouder(s). De directie, het betreffende afdelingshoofd en de afdeling P&O ontvangen hiervan eveneens een mededeling.

Artikel 5. De functiewaardering

 • 1. In opdracht van het bestuursorgaan zal door een functiewaarderingsdeskundige aan de hand van de in artikel 1 genoemde functiewaarderingsmethode worden voorzien in een analyse en waardering van alle, reeds en opnieuw, door het bestuursorgaan vastgestelde functiebeschrijvingen. Deze analyse en waardering zullen, resulterend in een waarderingsadvies, aan de toetsingscommissie als bedoeld in artikel 6, beschikbaar worden gesteld.

 • 2. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

  • a.

   Een overzicht per functie van de scores per karaktereigenschap, de totaalscore per functie en de van toepassing zijnde functionele schaal, op grond van de conversietabel, indien vastgesteld;

  • b.

   een rangordeoverzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle beschreven functies, gerangschikt naar zwaarte;

  • c.

   een verantwoording ter zake de werkwijze en de gehanteerde uitgangspunten;

Artikel 6. De toetsingscommissie

 • 1. Er is een toetsingscommissie bestaande uit:

  • a.

   een lid aan te wijzen door het bestuursorgaan, niet zijnde een bestuurder van de gemeente Zeewolde of anderszins werkzaam bij of voor deze gemeente;

  • b.

   een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg, niet werkzaam bij of voor de gemeente Zeewolde en niet zijnde een vaste adviseur van de ondernemingsraad of van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

  • c.

   een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

 • 2. Aan de toetsingscommissie wordt een door het bestuursorgaan aan te wijzen functionaris als secretaris toegevoegd. Hij heeft geen stemrecht.

 • 3. De gemeentesecretaris is vaste adviseur van de toetsingscommissie. Hij heeft geen stemrecht.

 • 4. De functiewaarderingsdeskundige als bedoeld in artikel 5, is vaste adviseur van de toetsingscommissie. Hij heeft geen stemrecht.

 • 5. De toetsingscommissie toetst het waarderingsadvies als bedoeld in artikel 5 en adviseert het bestuursorgaan ter zake haar bevindingen.

 • 6. Het staat de toetsingscommissie vrij bij de behandeling van het waarderingsadvies informanten te raadplegen. De commissie krijgt alle informatie die zij nodig acht om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

 • 7. De toetsingscommissie dient bij elke vergadering tot besluitvorming te komen.

Artikel 7. Vaststelling functiewaardering en conversietabel

 • 1. Het bestuursorgaan stelt het waarderingadvies vast met inachtneming van de adviezen van de toetsingscommissie. Afwijking van het advies van de toetsingscommissie kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten. De vaststelling wordt vervat in een besluit van het bestuursorgaan.

 • 2. Na vaststelling van de waarderingen stelt het bestuursorgaan de conversietabel vast in overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 3. Middels toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen omgezet in salarisschalen.

Artikel 8. Bekendmaking functiewaarderingsuitslag

Het bestuursorgaan maakt haar besluit inzake de waardering en de bijbehorende salarisschaal schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de functiehouder(s).

Artikel 9. Het bezwaar

Tegen besluiten als bedoeld in artikel 4, lid 5 en artikel 8 kan de functiehouder van de organieke functie binnen zes weken na dagtekening van het besluit, met redenen omkleedt schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan legt het bezwaarschrift ter advisering voor aan de bezwarencommissie, als bedoeld in artikel 10.

Artikel 10. Bezwarencommissie

 • 1. Er is een onafhankelijke commissie van bezwaar en beroep.

 • 2. De werkwijze en samenstelling van de bezwarencommissie is geregeld bij afzonderlijke verordening.

Artikel 11. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bestuursorgaan in overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg (afhankelijk van de afspraken ter zake de bevoegdheidsverdeling tussen de medezeggenschapsorganen).

 • 2. Deze regeling, welke kan worden aangehaald als "Procedureregeling organieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Zeewolde", treedt in werking na publicaties dezes met ingang van heden en vervangt alle voorgaande regelingen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 15 oktober 2002.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet T.A. Viezee
Overweging
dat met betrekking tot functiewaardering een nieuwe regeling, afgestemd op organieke beschrijvingen en -waardering, dient te worden vastgesteld.