Regeling vervallen per 08-10-2022

Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Gulpen-Wittem 2004

Geldend van 28-05-2004 t/m 07-10-2022

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Gulpen-Wittem 2004

De raad van de Gemeente Gulpen-Wittem;

Gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet

Gezien het voorstel van de raadsleden Disse, van Empel, Franssen, Herberichs, Sangers en Verhoeven, kenmerk A/003

BESLUIT

vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand voor de gemeente Gulpen-Wittem 2004

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  informatie:

  • -

   eenvoudige verzoeken om feitelijke informatie, van geringe omvang;

  • -

   inzage in of afschriften van documenten die openbaar zijn

 • b.

  ambtelijke bijstand:

  • -

   complexe, omvangrijke verzoeken om feitelijke informatie

  • -

   leveren van informatie ten behoeve van een initiatiefvoorstel, amendement of motie;

  • -

   ondersteuning bij het opstellen van een initiatiefvoorstel, amendement of motie

  • -

   ondersteuning bij het vinden van financiële dekking voor een initiatiefvoorstel, amendement of motie

  • -

   ondersteuning bij incidentele activiteiten van de raad zoals kaderstelling, een interactief proces en uitvoering van een onderzoek

 • c.

  ambtelijke organisatie:

  de ambtenaren die zijn aangesteld door of namens het college van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem

Artikel 2 Informatie

 • 1.

  Een raadslid wendt zich met een verzoek om informatie rechtstreeks tot het hoofd van de afdeling die belast is met de advisering over of uitvoering van het betreffende onderwerp

 • 2.

  Indien het afdelingshoofd twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie zoals bedoeld in artikel 1, sub a, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist of de gevraagde informatie wordt verstrekt.

 • 3.

  Indien de secretaris beslist dat de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, deelt hij dit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan het betrokken raadslid, alsmede aan de griffier.

Artikel 3 Ambtelijke Bijstand

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om ambtelijke bijstand.

 • 2.

  In het verzoek om ambtelijke bijstand wordt het doel danwel de achtergrond van het verzoek nader gespecificeerd.

 • 3.

  De ambtelijke bijstand wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de giiffie(r) kan worden verleend, kan de griffier de seeretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 4 Registratie verleende ambtelijke bijstand

De griffier en seeretaris houden — ieder voor zover het betreft door henzelf danwel door onder hen ressorterende ambtenaren verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, sub b - in een register bij hoeveel uren perjaar een raadslid gebruik maakt van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, sub b.

Artikel 5 Overzicht

De secretaris danwel de griffier verstrekken desgewenst aan (een lid van) het college danwel (een lid van) het seniorenconvent een afschrift van (een verzoek uit) het register

Artikel 6 Niet verlenen ambtelijke bijstand

 • 1.

  De griffier, danwel de secretaris op verzoek van de griffier, verleent de gevraagde bijstand tenzij: a het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat het verzoek om ondersteuning betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad; b dit het belang van de gemeente kan schaden; e de reguliere taakuitoefening van de betreffende ambtenaren hierdoor aanmerkelijk zou worden belemmerd en de bijstand niet tot geringere, meer aanvaardbare proporties kan worden teruggebracht.

 • 2.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de griffier danwel de secretaris dit met redenen omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend. In het geval de secretaris het verzoek weigert, doet hij een afschrift van zijn reactie toekomen aan de griffier.

Artikel 7 Geschillenregeling

 • 1.

  Indien het betrokken raadslid of de griffier een weigering van informatie of bijstand niet accepteert leggen zij het geschil voor aan de burgemeester

 • 2.

  Indien het betrokken raadslid niet tevreden is over de verstrekte informatie of verleende bijstand verleend vanuit de ambtelijke organisatie, deelt hij dit mede aan de griffier. De griffier overlegthierover met de secretaris. Indien dit overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, leggen zij het geschil voor aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk, gehoord het seniorenconvent, en deelt zijn besluit schriftelijk en met redenen omkleed mee aan het betrokken raadslid, de griffier en de secretaris.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na de vaststelling.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem op 27 mei 2004.

De griffier,

De voorzitter,

Mw. F.G.J.M. van der Walle

Mr. W.J.G. Geraedts