Regeling vervallen per 01-01-2024

Monumentenverordening Oldebroek

Geldend van 01-10-2010 t/m 31-12-2023

Intitulé

Monumentenverordening Oldebroek

Monumentenverordening Oldebroek

De raad van de gemeente Oldebroek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2010;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende Monumentenverordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  monument:

  • a.

   zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde;

  • b.

   terrein dat van algemeen belang is wegens een daar aanwezige zaak als bedoeld onder a.

 • 2.

  gemeentelijk archeologisch monument: monument, bedoeld in onderdeel 1, onder b.

 • 3.

  gemeentelijk monument: onroerend monument, dat overeenkomstig de bepalingen van deze verordening als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen;

 • 4.

  gemeentelijke monumentenlijst: de lijst waarop zijn geregistreerd de overeenkomstig deze verordening als gemeentelijk monument aangewezen zaken;

 • 5.

  beschermd rijksmonument: onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • 6.

  kerkelijk monument: onroerend monument, dat eigendom is van een kerkgenootschap, kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en dat uitsluitend of voor een overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst;

 • 7.

  monumentencommissie: de door het college ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de verordening en het monumentenbeleid;

 • 8.

  bouwhistorisch onderzoek: in schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis en de bouwhistorische kwaliteit van een monument;

 • 9.

  bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij de toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Artikel 3 De aanwijzing tot gemeentelijk monument

 • 1.

  Het college kan, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een monument aanwijzen als gemeentelijk monument.

 • 2.

  Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt hij advies aan de monumentencommissie. In spoedeisende gevallen kan het vragen van dit advies achterwege blijven.

 • 3.

  Het college kan ten behoeve van de aanwijzing van een gemeentelijk monument bepalen dat een bouwhistorisch onderzoek wordt verricht.

 • 4.

  Voordat het college een kerkelijk monument als gemeentelijk monument aanwijst, voert hij overleg met de eigenaar.

 • 5.

  De aanwijzing kan geen monument betreffen dat is aangewezen op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 of dat is aangewezen op grond van de monumentenverordening van de provincie Gelderland.

Artikel 4 Termijnen advies en aanwijzingsbesluit

 • 1.

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 • 2.

  Het college beslist binnen 12 weken na ontvangst van het advies van de monumentencommissie, maar in ieder geval binnen 20 weken na de adviesaanvraag.

Artikel 5 Mededeling aanwijzingsbesluit

 • 1.

  De aanwijzing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt medegedeeld aan degenen die als zakelijk gerechtigden in de kadastrale legger bekend staan en aan de ingeschrevenen hypothecaire schuldeisers.

 • 2.

  Met ingang van de datum waarop de mededeling heeft plaatsgevonden tot het moment van registratie als gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 6, zijn de artikelen 10 tot en met 17 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Registratie op de gemeentelijke monumentenlijst

1. Het college registreert het gemeentelijk monument op de gemeentelijke monumentenlijst.

2. De gemeentelijke monumentenlijst bevat de plaatselijke aanduiding, de datum van de aanwijzing, de kadastrale aanduiding, de tenaamstelling en een beschrijving van het gemeentelijk monument.

Artikel 7 Wijzigen van de aanwijzing

 • 1.

  Het college kan de aanwijzing ambtshalve of op aanvraag van een belanghebbende wijzigen.

 • 2.

  Artikel 3, tweede tot en met het vierde lid, alsmede artikel 4 zijn van overeenkomstige toepassing op het wijzigingsbesluit.

 • 3.

  Indien de wijziging naar het oordeel van het college van ondergeschikte betekenis is, blijft overeenkomstige toepassing van artikel 3, tweede tot en met het vierde lid, alsmede artikel 4, eerste lid, achterwege.

 • 4.

  De inhoud en de datum van de wijziging worden op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 8 Intrekken van de aanwijzing

 • 1.

  Indien het college de aanwijzing intrekt, zijn artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De aanwijzing wordt geacht ingetrokken te zijn, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

 • 3.

  De intrekking wordt op de gemeentelijke monumentenlijst aangetekend.

Artikel 9 Verbodsbepaling

Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen.

Artikel 10 Vergunning

Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorschriften:

 • a.

  een gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen;

 • b.

  een gemeentelijk monument te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een dusdanige wijze, dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

Artikel 11 Termijnen advies

 • 1.

  Het bevoegd gezag vraagt advies aan de monumentencommissie voordat zij beslist op de aanvraag op grond van artikel 10.

 • 2.

  Binnen 4 weken na de adviesaanvraag brengt de monumentencommissie schriftelijk advies uit aan het college.

Artikel 12 Kerkelijk monument

Het bevoegd gezag verleent met betrekking tot een kerkelijk monument geen vergunning ingevolge de bepalingen van artikel 10 dan in overeenstemming met de eigenaar, indien en voor zover het een vergunning betreft, waarbij wezenlijke belangen van de godsdienstuitoefening in het monument in het geding zijn.

Artikel 13 Intrekken van de vergunning

 • 1.

  De vergunning kan door het bevoegd gezag worden ingetrokken indien:

  • a.

   blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

  • b.

   blijkt dat de vergunninghouder de voorschriften als bedoeld in artikel 10 niet naleeft;

  • c.

   de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen;

  • d.

   niet binnen 26 weken van de vergunning gebruik wordt gemaakt.

 • 2.

  Het besluit tot intrekking wordt in afschrift gezonden aan de monumentencommissie.

Artikel 14 Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie.

 • 2.

  De monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift.

 • 3.

  Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Artikel 15 Schadevergoeding

 • 1.

  Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van:

  • a.

   de weigering van het bevoegd gezag een vergunning als bedoeld in artikel 10 te verlenen;

  • b.

   voorschriften door het bevoegd gezag verbonden aan een vergunning als bedoeld in artikel 10;

   schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, kent het bevoegd gezag hem op zijn aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe.

 • 2.

  Voor de behandeling van de aanvragen zijn de bepalingen van de verordening ter regeling van de procedure bij toepassing van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Strafbepaling

Hij, die handelt in strijd met de artikelen 9 en 10 van deze verordening, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 17 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het bevoegd gezag aan te wijzen personen.

Artikel 18 Overgangsbepaling

Op een aanvraag die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze verordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de Monumentenverordening 2005 Oldebroek van toepassing, zoals die luidde vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Monumentenverordening Oldebroek.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van Oldebroek
op 30 juni 2010.
, voorzitter.
, griffier.