Reglement voor de monumentencommissie

Geldend van 23-05-2006 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 13-09-2005

Intitulé

Reglement voor de monumentencommissie

GEMEENTE OLDEBROEK

Reglement voor de Monumentencommissie Nr. 2006002318

Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening Oldebroek 2005;

BESLUIT:

vast te stellen het reglement voor de instelling, samenstelling en werkwijze van de Monumentencommissie Oldebroek.

Artikel 1 Begripsbepaling

Dit besluit verstaat onder:

 • 1.

  commissie: de Monumentencommissie Oldebroek;

 • 2.

  het college: burgemeester en wethouders van Oldebroek;

 • 3.

  de wet: de Monumentenwet 1988;

 • 4.

  de verordening: de Monumentenverordening Oldebroek 2005;

 • 5.

  Gelders Genootschap: de Vereniging Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van schoonheid van stad en land, gevestigd te Amhem;

 • 6.

  de adviseur: de ambtenaar door het college aangewezen belast met de bouwkundige advisering van de commissie;

 • 7.

  de secretaris: de ambtenaar door het college aangewezen belast met de secretariële ondersteuning van de commissie.

Artikel 2 Instelling en taak

Het college stelt een commissie in met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de wet, de verordening en het monumentenbeleid.

Artikel 3 Benoeming, ontslag en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

 • 2.

  Een commissielid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt dit schriftelijk mee aan het college. Degene die ontslag heeft genomen blijft lid totdat een opvolger zijn benoeming heeft aangenomen.

 • 3.

  Het college voorziet zo spoedig mogelijk in vacatures.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • a

   twee door het college te benoemen personen die onafhankelijk en deskundig, zijn op het gebied van cultuurhistorie inclusief archeologie en affiniteit hebben met de gemeentelijke monumentenzorg;

  • b

   een door het Gelders Genootschap voorgedragen monumentendeskundige.

 • 2.

  Het college wijst eén ambtenaar aan als! adviseur van de commissie. De adviseur neemt deel aan de commissievergaderingen, maar heeft geen stem.

 • 3.

  Het college wijst een ambtenaar aan als secretaris van de commissie.

Artikel 5 Voorzitterschap

 • 1.

  Als voorzitter zijn benoembaar de commissieleden genoemd in artikel 1, lid a.

 • 2.

  Het college wijst na overleg met de commissie een van de leden genoemd in artikel 4, lid a. aan als voorzitter.

 • 3.

  De voorzitter heeft als taak:

  • a

   het leiden van de vergadering;

  • b

   het handhaven van de orde;

  • c

   het doen naleven van de wet of dit reglement;

  • d

   het intem en extern vertegenwoordigen van de commissie.

 • 4.

  Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een van.de door het presidium aangewezen plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 6 Vergaderingen en stemming

 • 1.

  De commissie vergadert volgens een jaarlijks vast te stellen vergaderschema (reguliere vergaderingen) en verder zo vaak als de voorzitter of tenminste twee leden van een commissie het nodig achten.

 • 2.

  Indien vergaderingen, voorkomende op het schema, worden afgelast ontvangen de leden daarvan van de secretaris schriftelijk bericht.

 • 3.

  Indien een lid verhinderd is een vergadering bij te wonen, geeft hij dit tijdig door aan de secretaris

 • 4.

  Vergaderingen gaan niet door, als niet tenminste twee leden aanwezig zijn.

 • 5.

  Als een vergadering krachtens het bepaalde in het vorige lid niet doorgaat, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering uitgeschreven. Ongeacht het aantal aanwezige leden kan de vergadering dan worden gehouden, maar alleen over de onderwerpen die vermeld staan op de oproepingsbrieven voor de eerste vergadering.

 • 6.

  In gevallen ter beoordeling van de voorzitter kan de commissie schriftelijk worden geraadpleegd.

Artikel 7 Oproepen vergaderingen

De leden worden schriftelijk opgeroepen door de secretaris.

Artikel 8 De agenda

 • 1.

  De agenda voor een commissievergadering wordt door de secretaris voorlopig vastgesteld en met de daarbij behorende stukken samen met de oproep voor de vergadering aan de commissieleden minstens 7 dagen voor de vergadering toegezonden.

 • 2.

  Indien een lid van een commissie daarom verzoekt, plaatst de secretaris een onderwerp op de voorlopige agenda.

 • 3.

  De agenda wordt aan het begin van de vergadering definitief vastgesteld door de commissie.

Artikel 9 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert in de regel openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten wanneer een commissielid dit verlangt of de voorzitter het nodig vindt. Vervolgens beslist de commissie of met gesloten deuren (verder) zal worden vergaderd. Daarbij dient als maatstaf de overweging dat met (verdere) openbare behandeling de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een belanghebbende of het goed functioneren van de gemeente wezenlijk zou kunnen worden geschaad.

Artikel 10 Bekendmaking vergaderingen

Gelijktijdig met de verzending van de oproepingsbrieven voor openbare vergaderingen aan de leden wordt een exemplaar daarvan verstrekt aan de daarvoor in aanmerking komende persorganen, en worden dag, plaats en tijdstip van de openbare vergadering bekend gemaakt via de gemeentelijke voorlichtingskanalen.

Artikel 11 Orde vergaderingen

De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door de toehoorders wordt verstoord, hen die dit doen, of alle toehoorders te doen vertrekken.

Artikel 12 Spreekrecht belanghebbenden

 • 1.

  Voor direct belanghebbenden, die dit bij de voorzitter hebben gemeld, bestaat gelegenheid om in het kort de aanvraag waarover de commissie dient te adviseren toe te lichten. Leden van de commissie kunnen desgewenst aan de betrokkene vragen stellen.

 • 2.

  Door de zorg van de secretaris worden belanghebbenden, voor zover in redelijkheid mogelijk, van dit recht in kennis gesteld.

Artikel 13 Stemming

 • 1.

  Elk agendapunt wordt afgesloten met een door de voorzitter geformuleerd afdoeningsvoorstel, waarover de commissie bij hoofdelijke stemming beslist. Deze beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Indien er geen meerderheid voor een afdoeningsbeslissing is, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Van een minderheidsstandpunt wordt melding gemaakt in het uit te brengen advies.

 • 3.

  De adviseur en de secretaris nemen niet deel aan de stemming

Artikel 14 Verslag

Door de zorg van de secretaris wordt van elke vergadering een verslag opgesteld.

Artikel 15 Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In de gevallen waarin dit reglement mocht blijken niet te voorzien beslist het college.

 • 2.

  Onvoorziene zaken die zich tijdens een vergadering aandienen worden beslist door de commissie.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit "Reglement voor de Monumentencommissie Oldebroek" treedt met terugwerkende kracht in werking op 13 september 2005.

Oldebroek, 23 mei 2006.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

burgemeester

secretaris

Bijlage: origineel besluit Reglement voor de Monumentencommissie

5 Reglement voor de monumentencommissie.pdf