Regeling vervallen per 01-01-2019

Regeling gebruik mobiele telefoon

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2018

Intitulé

Regeling gebruik mobiele telefoon

Artikel 1. Algemeen.

 • 1.1 Mobiele telefoons of gsm’s zijn aangeschaft ter verbetering en/of ondersteuning van bedrijfsprocessen en/of ondersteuning van de medewerker bij de uitvoering van diens taak.

 • 1.2 Deze bedrijfshulpmiddelen worden verstrekt door of namens de werkgever, de gemeente Heemstede.

 • 1.3 De bedrijfshulpmiddelen worden beschikbaar gesteld voor gebruik tijdens kantoortijden/werktijd, behalve als het dienstbelang anders bepaalt.

 • 1.4 De hiermee samenhangende kosten van abonnementen, huur, onderhoud enz. worden gedragen door de gemeente Heemstede.

Artikel 2. Dagelijks gebruik.

 • 2.1. De medewerker beheert de aan hem beschikbaar gestelde hulpmiddelen met ‘goed werknemerschap’.

 • 2.2 Bij het ontstaan van schade door het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften of door aantoonbare nalatigheid wordt deze schade verhaald op de gebruiker.

 • 2.3 In geval van diefstal wordt door de betrokkene aangifte bij de politie gedaan.

 • 2.4 Schade door overmacht is voor rekening van de werkgever.

Artikel 3. Privé-gebruik.

 • 3.1 Gebruik voor privé-doeleinden is uitsluitend toegestaan met toestemming van de verantwoordelijke leidinggevende.

 • 3.2 Gebruik van de mobiele telefoon buiten de kantooruren (van 07.00 -19.00 uur), tijdens de weekeinden (van vrijdag 19.00 tot maandag 07.00 uur) en tijdens vakantie in binnen- of buitenland is niet toegestaan, tenzij het zakelijke telefonie betreft en/of hiervoor toestemming is verleend door de verantwoordelijke leidinggevende.

 • 3.3 Het bellen van servicenummers (‘betaaldiensten’) met de mobiele telefoon is niet toegestaan behoudens informatienummers die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn (inlichtingen, enz.).

 • 3.4 Buitenlandse en privé gesprekskosten worden aan de gebruiker gefactureerd tegen werkelijke kosten en verrekend via het salaris.

Artikel 4. Grenzen.

  • 4.1

   Aan het privé-gebruik van bedrijfshulpmiddelen worden grenzen gesteld van nut en noodzaak.

  • 4.2

   Het is aan de verantwoordelijke leidinggevende of een daartoe aangewezen functionaris om te bepalen of aan deze vereisten wordt voldaan.

  • 4.3

   Bij geconstateerde overtredingen zullen, in het licht van de CAR/UWO, passende sancties worden opgelegd.

Artikel 5. Controle.

 • 5.1

  De gemeente Heemstede bewaakt de kosten en de gebruiksgereedheid van de apparatuur.

 • 5.2

  De verbruikscijfers, onder meer blijkend uit leveranciersfacturen, worden door de verantwoordelijke leidinggevende periodiek gecontroleerd.

 • 5.3

  Wanneer bij een controle afwijkingen van het gangbare patroon (exces) worden geconstateerd kan dit reden zijn voor nader onderzoek.

 • 5.4

  Mocht uit een dergelijk onderzoek blijken dat er sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik, dan zal in overleg met de verantwoordelijke leidinggevende, een sanctie worden opgelegd.

Artikel 6. Sanctie.

 • 6.1

  Bij geconstateerde overtredingen kan de verantwoordelijke leidinggevende voorstellen de gebruiker een disciplinaire maatregel op te leggen wegens plichtsverzuim.

 • 6.2

  De opgelegde sanctie staat los van de verplichting de gemaakte kosten aan de gemeente terug te betalen conform het hierover gestelde in artikel 3.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 26 augustus 2003.