Regeling vervallen per 30-12-2008

Vergunningenbeleid betaald parkeerlocaties en ontheffingenbeleid parkeerschijfzones binnenstad Steenwijk

Geldend van 30-03-2005 t/m 29-12-2008

Intitulé

Vergunningenbeleid betaald parkeerlocaties en ontheffingenbeleid parkeerschijfzones binnenstad Steenwijk

Op 25 maart 1998 heeft de gemeenteraad van Steenwijk de parkeernotitie "Gemeente Steenwijk, uitwerking parkeerbeleid bin­nenstad" vastgesteld, waarin onder andere de invoering van een parkeerverbodszone, betaald parkeren en de invoering van parkeerschijfzones in de binnenstad van Steenwijk is opgenomen. Dit alles vloeit voort uit het project Stadsplan 2000, waarvan het basisplan "Steenwijk Stadsplan 2000 een integraal ontwikkelingsplan" op 22 oktober 1996 door de gemeenteraad is vastge­steld.

Uitgangspunt van het parkeerbeleid is dat de aanwezige parkeercapaciteit in de binnenstad van Steenwijk op de tijdstippen die van belang zijn voor het economisch functioneren van de binnenstad van Steenwijk beter gebruikt worden.

Medio 1999 is door BVA te Raalte het parkeerbeleid geëvalueerd. De raad heeft in zijn vergadering van 13 juli 1999 besloten het aantal parkeerschijfzones uit te breiden. Dit, nadat geconstateerd werd dat er een verdringingseffect is opgetreden, waardoor langparkeerders op de locaties Stationsstraat (tussen Looijersgracht en W. de Zwijgerstraat), Krimweg, J.H. Tromp Meestersstraat (tussen Burgemeester Goeman Borgesiusstraat en Noordersingel) en Noordersingel/Vrijthof vaak de gehele dag de parkeerplaatsen bezetten. Dit is ongewenst. Op deze locaties zijn parkeerschijfzones ingevoerd. Ook is er verder betaald parkeren ingevoerd op de Kornputsingel en de Neerwoldstraat. Medio 2004 is de herinrichting binnenstad voltooid. Hierdoor zijn enkele veranderingen opgetreden in o.a. de parkeerschijfzone. De parkeerschijfzone voor de Stationsstraat en de Krimweg is komen te vervallen, en voor de volgende locaties is de parkeerschijfzone uitgebreid: zuidzijde van de Willem de Zwijgerstraat en een gedeelte van de westzijde van de J.H. Tromp Meestersstraat.

Voor bewoners is een vergunningenbeleid voor de betaald parkeerlocaties c.q. een ontheffingenbeleid voor de parkeerschijfzones ingevoerd. Hierbij moet worden vermeld dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart geen gebruik behoeven te maken van de parkeerschijf en derhalve ongelimiteerd van de parkeerschijfzones gebruik kunnen maken.

Ontheffingenbeleid parkeerschijfzones binnenstad Steenwijk

Ontheffingen van het gebruik van de parkeerschijf in de parkeerschijfzones kunnen worden verleend op basis van artikel 149, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994. Bij besluit van 23 januari 2001, kenmerk 2001/4 is deze bevoegdheid door de raad gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.Voor wat betreft de parkeerschijfzones gaat het om de volgende parkeerterreinen:

- Steenwijkerdiep

- Paardenmarkt (inclusief gedeelte Nicolaas ter Maethstraat)

- Prinsen Hoven kelder

- Oosterpoort

Verder gelden er parkeerschijfzones op de volgende wegen (langsparkeren):J.H. Tromp Meestersstraat (tussen Burgemeester Goeman Borgesiusstraat en Noordersingel), en Noordersingel/Vrijthof en Willem de Zwijgerstraat.

Gelet op de reden waarvoor de parkeerschijfzones zijn ingesteld, is het duidelijk dat er niet ongelimiteerd ontheffingen kunnen worden verstrekt. Voor wat betreft deparkeerterreinenwordt bij het aantal te verstrekken ontheffingen rekening gehouden met de capaciteit van het parkeerterrein en de redelijk af te leggen loopafstand naar een parkeerplaats waar geen beperking in de parkeerduur geldt. Omdat in de Steenwijkse situatie op redelijke loopafstand (maximale afstand van 250 a 300 meter) overal alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is waar zonder beperking kan worden geparkeerd, wordt het redelijk geacht voor de Paardenmarkt maximaal 10% van de parkeercapaciteit te benutten voor het verstrekken van ontheffingen (zonder plaatsgarantie). Voor Prinsen Hoven kelder mag hiervoor 15 % benut, voor de Willem de Zwijgerstraat en de J.H. Tromp Meestersstraat 50% en voor het Steenwijkerdiep 25 %. Voor de Oosterpoort worden geen ontheffingen verstrekt. Voor wat betreft het parkeren in de parkeerschijfzone op wegen (langsparkeren) worden de bewoners zonder eigen parkeergelegenheid in de gelegenheid gesteld een ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf aan te vragen.

De volgende spelregels inzake het verstrekken van ontheffingen gelden:

Wie kan er aanvragen?

Alleen bewoners kunnen aanvragen die:

- woonachtig zijn op een adres in het aangewezen woongebied (zie tabel), (indien bovenstaande criterium geen gegadigden oplevert, dan wordt het woongebied met een straal van 100 meter uitgebreid).;

- en in het bezit zijn van een auto waarvan het kenteken gesteld is op naam van de aanvrager/bewoner;

- en niet beschikken over een eigen parkeerplaats (garage) of een van een derde gehuurde/in gebruik gekregen parkeerplaats (garage) voor deze auto. Per woonadres wordt er maximaal één ontheffing afgegeven.

Waar

Het gebruik van de ontheffing is gebiedsgebonden. De ontheffingen worden uitgegeven voor een bepaalde locatie nabij het woonadres van de belanghebbende. Met de ontheffing kan dus niet ongelimiteerd in elke parkeerschijfzone worden geparkeerd.

Hoeveel

Bij het verstrekken van de ontheffingen wordt uitgegaan van het principe “wie het eerst kom, eerst maalt”. Zijn er meer aanvragen voor een ontheffing op een bepaalde parkeerlocatie dan het aantal beschikbare ontheffingen, dan wordt er een wachtlijst aangelegd voor die betreffende parkeerlocatie.

Voor alle duidelijkheid: degenen die een ontheffing hebben gekregen dienen tegen het eind van het kalenderjaar jaarlijks voor 1 december opnieuw een aanvraag indienen. Doet de houder van de ontheffing dit niet, dan zal de wachtlijst worden aangesproken.

Geldigheidsduur?

De ontheffing geldt voor maximaal een kalenderjaar of een ge­deelte daarvan.

Tarief?

Het verstrekken van een ontheffing valt onder de legesverordening en bedraagt momenteel € 32,85. Wanneer het tarief in de legesverordening wordt aangepast dan zal dit aangepaste tarief in rekening worden gebracht.

In de navolgende tabel is aangegeven voor welke bewoners/ zakelijk gerechtigden in een bepaald woongebied het ontheffingenbeleid geldt.

Parkeerlocatie

Bestemd voor bewoners

Prinsen Hoven kelder

Prinsen Hoven

Paardenmarkt

Woldpromenade en Korte Woldpromenade

Steenwijkerdiep

percelen rondom parkeerlocatie Steenwijkerdiep

Willem de Zwijgerstraat

Willem de Zwijgerstraat

J.H. Tromp Meestersstraat

J.H. Tromp Meestersstraat

Vergunningenbeleid betaald parkeerlocaties binnenstad Steenwijk

Het parkeren van belanghebbenden (vergunninghouders) binnen het gebied waarvoor een betaald parkeerregiem geldt, zijnde het gebied binnen de stadswallen van Steenwijk, aan de noordoostzijde begrensd door de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat en met de uitbreiding van de Willem de Zwijgerstraat en Looijersgracht, vindt op tweeërlei wijze plaats, namelijk:

door het verstrekken van zogenaamde fiscale vergunningen, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zonder betaling te parkeren op een betaald parkeerterrein indien zij in het bezit zijn van een hiervoor geldende fiscale vergunning (geen hoge plaatsgarantie, vanwege efficiency is uitwisseling met verschillende gebruikersgroepen hoog);

door het verstrekken van vergunningen aan belanghebbenden in het bezit van een geldige vergunning binnen een gebied aangeduid met borden E9 (op wegen), zoals opgenomen in bijlage I behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hoge plaatsgarantie).

Het parkeren door belanghebbenden (vergunninghouders) binnen het gebied waarvoor betaald parkeren geldt wordt beheerst door de Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

De volgende spelregels gelden voor het verstrekken van parkeervergunningen:

Wie kan er aanvragen?

Voor een bewonersvergunning komen die bewoners in aanmerking die:

- woonachtig zijn op een adres in het aangegeven woongebied (zie tabel) (indien bovenstaande criterium geen gegadigden oplevert, dan wordt het woongebied met een straal van 100 meter uitgebreid);

- en in het bezit zijn van een auto waarvan het kenteken is gesteld op naam van de aanvrager/bewoner;

- en niet beschikken over een eigen parkeerplaats of een van een derde gehuurde/in gebruik gekregen parkeerplaats voor deze auto. Per woonadres wordt er een maximaal één vergunning uitgegeven.

Voor een zakelijke vergunning komen die ondernemingen in aanmerking die:

- gevestigd zijn op een adres in het aangewezen vestigingsgebied (zie tabel) (indien bovenstaande criterium geen gegadigden oplevert, dan wordt het woongebied met een straal van 100 meter uitgebreid);

- en niet beschikken over een eigen parkeerplaats of een van een derde gehuurde/in gebruik gekregen parkeerplaats voor de auto;

- en de noodzaak van het parkeren van een auto binnen het gebied voor de bedrijfsvoering dan wel de uitoefening van het beroep kunnen aantonen.

Per zakelijk gerechtigde wordt maximaal een vergunning uitgegeven.

Voor bewoners die tevens ondernemer zijn, zal er maximaal één vergunning worden afgegeven.

Waar?

Het gebruik van vergunningen is gebiedsgebonden. De vergunningen worden uitgegeven voor een bepaalde locatie nabij het adres van de belanghebbende. Met een vergunning kan dus niet overal in het reguleringsgebied worden geparkeerd.

Hoeveel?

Bij de invoering van het parkeerbeleid voor de binnenstad van Steenwijk (waaronder het parkeren voor belanghebbenden) in april 1998 is er, in de parkeernotitie "Gemeente Steenwijk, uitwerking parkeerbeleid binnenstad", uitgegaan van een maximaal aantal vergunningen voor bepaalde, met name genoemde, betaald parkeerlocaties. Deze aantallen en locaties zouden worden geëvalueerd in de reeds eerder aangeduide parkeerevaluatie welke in de vergadering van de raad op 13 juli 1999 is behandeld. Hierbij is gebleken dat voldoende in de behoefte aan parkeervergunningen kon worden voorzien. Aanvullend kunnen er in verband met de reconstructie van de Molenstraat zes, in plaats van vijf, vergunningplaatsen voor bewoners in de Molenstraat worden gerealiseerd. Vanwege het feit, dat de raad op 18 november 2003 heeft besloten betaald parkeren in te voeren op de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat en een gedeelte van de J.H. Tromp Meestersstraat kunnen er voor bewoners en/of zakelijk gerechtigden drie vergunningen worden uitgegeven voor de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat. Voor de J.H. Tromp Meestersstraat worden voor betaald parkeren geen vergunningen uitgegeven omdat het aantal beschikbare plaatsen voor bezoekers van de binnenstad door vergunninghouders wordt verminderd. Bij het verstrekken van de vergunningen wordt er uitgegaan van het principe "wie het eerst komt, eerst maalt". Zijn er meer aanvragen voor een vergunning op een bepaalde parkeerlocatie dan het aantal beschikbare vergunningen, dan wordt er een wachtlijst aangelegd voor die betreffende parkeerlocatie.

Voor alle duidelijkheid: degenen die een ontheffing of vergunning hebben gekregen zullen tegen het eind van het kalenderjaar worden aangeschreven met de mededeling, dat de vergunning op 31 december van het betreffende jaar verloopt en dat men voor die da­tum, indien gewenst, een aanvraag voor het daaropvolgende jaar moet indienen. Doet de houder van de vergunning dit niet, dan zal de wachtlijst worden aangesproken.

Wanneer?

Voor wat betreft de fiscale vergunningen op de betaald parkeerterreinen zal de vergunning gelden tijdens de werkingsuren van het betaald parkeren, namelijk maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur (op koopavonden tot 21.00 uur) en zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.Vergunningen aan belanghebbende op vergunningplaatsen welke zijn aangegeven met het vorengenoemde bord E9 (bijlage I RW 1990) gelden de hele dag.

Geldigheidsduur?

Vergunningen worden voor maximaal een kalenderjaar uitgegeven. De mogelijkheid bestaat om vergunningen ook voor kortere periode aan te schaffen wanneer vergunningplaatsen niet voor een jaar zijn uitgegeven.

Tarief?

Voor zowel bewoners als zakelijk belanghebbenden geldt een eenduidig tarief van € 199,90 per jaar (€ 16,66 per maand) gebaseerd op het principe dat een ieder die, binnen het gebied waarvoor het betaald parkeerregiem geldt, van dezelfde voorziening gebruik maakt, gelijk moet worden behandeld. Wanneer het tarief in de Verordening parkeerbelastingen Steenwijkerland 2004 wordt aangepast dan zal dit aangepaste tarief in rekening worden gebracht.

In de navolgende tabel is aangegeven hoeveel vergunningen worden verstrekt op een bepaalde betaald parkeerlocatie en voor welke bewoners en/of zakelijk gerechtigden in een bepaald woongebied dit geldt.

Parkeerlocatie

Aantal

Bestemd voor parkeerterreinen

terrein Scholestraat (supermarkt De Boer)

3

bewoners/zakelijk gerechtigden Scholestraat

achter ING-bank

10

bewoners/zakelijk gerechtigden (Korte) Woldpromenade, Kalverstraat en Kornputsingel

Wegen

Looijersgracht

3

bewoners Looijersgracht

Molenstraat

6

bewoners Molenstraat

Molenwal*)

8

bewoners/zakelijk gerechtigden Molenwal

Vrouwenstraat

3

bewoners/zakelijk gerechtigden Vrouwenstraat

Willem de Zwijgerstraat

3

bewoners/zakelijk gerechtigden Willem de Zwijgerstraat

*) Bij de Molenwal gold betaald parkeren. In het kader van Stadsplan 2000 zijn hier meer plaatsen gekomen, die alleen door ontheffinghouders te bereiken zijn. De situatie voor de gebruikers is luxer geworden, al staan er geen parkeerautomaten. Daarnaast zijn alle parkeerlocaties binnen de gracht betaald in Steenwijk. Daarom wordt er voor de mensen die vergunning hebben voor deze locatie een bedrag berekend als was het een betaald parkeren locatie. Daarnaast hebben deze mensen een ontheffing van een parkeermaatregel nodig. Voor de laatste ontheffing wordt geen leges in rekening gebracht, omdat de gebruikers al een bedrag van € 199,90 in rekening gebracht werd voor het gebruik van een parkeerplaats, die alleen te bereiken is als er een ontheffing van het inrijverbod verleend is.