Nadere regels  voor de openingstijden, graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Houten

Geldend van 24-05-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels  voor de openingstijden, graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Houten

Het college van Houten,

 

gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 10, tweede lid, van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en op begraven op eigen terrein in de gemeente Houten;

 

besluit vast te stellen de volgende

 

NADERE REGELS  VOOR DE OPENINGSTIJDEN, GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN IN DE GEMEENTE HOUTEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen Prinses Ireneweg en Oud Wulven;

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin één of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • j.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • n.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf of een algemeen urnengraf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 

 

 

Artikel 2. Openingstijden begraafplaatsen.

De openingstijden van de begraafplaatsen zijn:

 • 1.

  gedurende Wintertijd:  maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 16.00 uur en

 • 2.

  gedurende Zomertijd:  maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 

Artikel 3. Algemene graven

 • 1.

  In de algemene graven wordt gelegenheid gegeven om lijken te begraven voor een periode van tien of twintig jaar.

 • 2.

  De algemene graven hebben een breedte van maximaal 1 meter en een lengte van maximaal 2 meter (met uitzondering van de noordelijk gelegen na 2011 in te richten nieuwe grafvelden op de begraafplaats Oud Wulven waar wordt uitgegaan van maximaal  2,25 meter). Voor begraving van jonge kinderen tot en met twaalf jaar hebben de graven een breedte van maximaal 1 meter en een lengte van maximaal 1,75 meter.

 • 3.

  De algemene graven zijn bestemd voor het begraven van twee lijken.

 

Artikel 4. Particuliere graven

 • 1.

  Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van tien, twintig of dertig jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met vijf, tien of twintig jaar. 

 • 2.

  De particuliere graven hebben een breedte van maximaal 1 meter en een lengte van maximaal 2 meter (met uitzondering van de noordelijk gelegen na 2011 in te richten nieuwe grafvelden op de begraafplaats Oud Wulven waar wordt uitgegaan van maximaal  2,25 meter).  Voor begraving van jonge kinderen tot en met twaalf jaar hebben de graven een breedte van maximaal 1 meter en een lengte van maximaal 1,75 meter.

 • 3.

  De particuliere graven zijn bestemd voor het begraven van maximaal twee lijken en/of het plaatsen in of op het graf van twee asbussen met of zonder urn.

 

Artikel 5. Algemene urnengraven

 • 1.

  Algemene urnengraven worden uitgegeven voor een periode van tien of twintig jaar.

 • 2.

  De algemene urnengraven hebben een breedte van maximaal 0,5 meter en een lengte van maximaal 1 meter.

 • 3.

  De algemene urnengraven zijn bestemd voor het bijzetten van één asbus of urn.

 

Artikel 6. Particuliere urnengraven

 • 1.

  Particuliere urnengraven worden uitgegeven voor een periode van tien, twintig of dertig jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met vijf, tien of twintig jaar.

 • 2.

  Particuliere urnengraven hebben een breedte van 1 meter en een lengte van 1 meter.

 • 3.

  Particuliere urnengraven zijn bestemd voor het plaatsen van maximaal twee asbussen en/of urnen in of op het graf.

 

Artikel 7. Particuliere urnennissen

 • 1.

  Particuliere urnennissen worden alleen op de begraafplaats Oud Wulven uitgegeven voor een periode van tien, twintig of dertig jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met vijf, tien of twintig jaar.

 • 2.

  Particuliere urnennissen zijn bestemd voor het begraven of plaatsen van één asbus of urn.

 

Artikel 8. Verstrooiingsplaats

Op de begraafplaats Oud Wulven is een verstrooiingsplaats aanwezig. Op dit terrein kan de as van de overledene worden verstrooid.

 

Artikel 9. Particuliere gedenkplaatsen

 • 1.

  De particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor een periode van tien, twintig of dertig jaar, met de mogelijkheid de termijn telkens te verlengen met vijf, tien of twintig jaar.

 • 2.

  Particuliere gedenkplaatsen hebben een breedte van 1 meter en een lengte van 1 meter.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  De eerder op 7 februari 2012 vastgestelde Nadere regels voor de openingstijden, graven, asbezorging en gedenkplaatsen op de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Houten worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op dezelfde dag als de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en op begraven op eigen terrein in de gemeente Houten.  

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels Begraafplaatsen.

 

Houten, 8 mei 2012,

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten

de secretaris, 

de burgemeester,

 

J. Wiegel    

C.H.J. Lamers