Verordening tot wijziging van de Verordening Startersregeling Gemeente Wierden 2009

Geldend van 07-06-2012 t/m heden

Intitulé

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING STARTERSREGELING GEMEENTE WIERDEN 2009

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • d.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • f.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • g.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeente Wierden heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen;

 • 2. De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij de SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Wierden en de SVn van toepassing.

Artikel 4

 • 1. Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2. Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten, met een maximum van € 40.000,-;

 • 3. De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4. De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5. De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6. Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5

 • 1. Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Startersleningen en maakt éénmalig het benodigde bedrag budget over op de gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2. VROM Starterleningen worden enkel toegekend voor zover het vast te stellen budget hiervoor toereikend is;

 • 3. Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 - Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is alleen van toepassing op leningaanvragen: a. Van in de gemeente Wierden woonachtige verblijfsgerechtigde personen die voor de eerste keer een woning kopen en die op het moment van het indienen van de aanvraag VROM Starterslening maximaal 30 jaar zijn; b. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning geldt dat minimaal één van de aanvragers een in de gemeente Wierden woonachtig verblijfsgerechtigd persoon moet zijn en tenminste één van beide aanvragers dient te voldoen aan de gestelde leeftijdsgrens van maximaal 30 jaar; c. Voor het verwerven van een nieuwe of bestaande koopwoning in de gemeente Wierden waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom niet hoger zijn dan € 216.000 (verwervingskostengrens).

 • 2. Aanvullend hierop geldt dat: a. bij nieuwbouwwoningen, de eigenaar bereid is om 50% van de gemeentelijke bijdrage aan de starterslening bij te dragen; b. bij verkoop van bestaande- of nieuwbouwwoningen door de Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE), de corporatie bereid is om 50% van de gemeentelijke bijdrage aan de starterslening bij te dragen: c. bij verkoop van een particulier woning, de eigenaar bereid is om €1.500,- bij te dragen in de gemeentelijke kosten voor de starterslening.

Hoofdstuk 4 - Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente en op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2. De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgestelde procedure welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3. Bij de verkoop van een nieuwbouwwoning geldt dat de eigenaar 50% van de gemeentelijke bijdrage bijdraagt;

 • 4. Bij verkoop van een bestaande- of nieuwbouwwoning door Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) geldt dat de corporatie 50% van de gemeentelijke bijdrage bijdraagt;

 • 5. Bij verkoop van een particuliere woning geldt dat de eigenaar € 1.500,- bijdraagt in de gemeentelijke kosten voor de starterslening;

 • 6. Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 - Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als: a. er niet is voldaan aan bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; c. als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid tot beslaglegging;

 • 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 - Hardheidsclausule, slot en overgangsbepalingen

Artikel 9

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tot wijziging van de Verordening Startersregeling Wierden 2009”.

Bijlagen: “Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Wierden van 17 april 2012.
De raad voornoemd,
De voorzitter, De griffier,