Reglement adviescommissie Ouderenzaken

Geldend van 23-12-2003 t/m heden

Intitulé

Reglement adviescommissie Ouderenzaken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Ontwikkeling d.d. 15 december 2003;

Besluiten

vast te stellen het Reglement adviescommissie Ouderenzaken.

Artikel 1. Doel

Het doel van de adviescommissie Ouderenzaken is:

 • -

  het gemeentelijk beleid mee te helpen vorm te geven: ontwikkeling en verdere uitwerking van het beleid (initiatieven nemen, knelpunten signaleren, blinde vlekken opsporen).

 • -

  het gemeentelijk beleid dat is vastgesteld te toetsen (hoe werkt het beleid uit in de praktijk).

Dit kan de adviescommissie doen door de onder artikel 2 genoemde taken uit te voeren.

Door de inbreng van de adviescommissie Ouderenzaken is het gemeentelijke beleid beter afgestemd op de (behoeften van) ouderen in Zeewolde.

Artikel 2. Taak

 • 1. De taken van de adviescommissie Ouderenzaken zijn:

  • a.

   Adviseren: gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college over hoofdzaken van het ouderen- en zorgvragersbeleid.

  • b.

   Klankbordfunctie: het in samenspraak met de gemeente ontwikkelen en verder invullen van het beleid met betrekking tot ouderen en zorgvragers.

 • 2. Tot de hoofdzaken van het ouderenbeleid horen: wonen (en woonomgeving), welzijn (bijvoorbeeld sociaal cultureel werk, sport), zorg (bijvoorbeeld gezondheid, zorgvoorzieningen), mobiliteit (bijvoorbeeld openbaar vervoer, verkeer), en veiligheid (bijvoorbeeld inrichting openbare ruimte).

 • 3. Daarnaast heeft de adviescommissie Ouderenzaken als taak bij het college aandacht te vragen voor de belangen en verlangens van ouderen.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1. Het aantal leden van de adviescommissie Ouderenzaken bedraagt minimaal vijf en maximaal negen.

 • 2. De leden worden benoemd door het college en zijn afkomstig uit de volgende doelgroepen:

  • -

   de ouderenbonden (ANBO, bond voor 50 plussers, Katholieke Bond van Ouderen, Protestants Christelijke Ouderenbond, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen NBP),

  • -

   ervarings- en/of materiedeskundigen (op voordacht van commissieleden).

 • 3. De adviescommissie Ouderenzaken is bevoegd om voor de behandeling van onderwerpen, waarvoor specifieke deskundigheid is vereist, ad hoc één of meer deskundigen te raadplegen. Indien de inschakeling van deskundigen kosten met zich meebrengt, dient hiervoor tevoren toestemming van het college te zijn verkregen.

 • 4. Aan de adviescommissie Ouderenzaken wordt als contactpersoon toegevoegd een ambtenaar van de gemeente. Deze draagt zorg voor de verslaglegging en de verzending van vergaderstukken.

Artikel 4. Informatiekanalen

Om over de benodigde informatie te kunnen beschikken, maakt de adviescommissie Ouderenzaken gebruik van de volgende informatiekanalen:

 • -

  hetzij op verzoek van de portefeuillehouder, hetzij op verzoek van de adviescommissie Ouderenzaken worden van belang zijnde ontwikkelingen met de commissie besproken, om op die manier tot een weloverwogen beleidsontwikkeling te komen. Het advies, dat hieruit voortkomt, wordt aan het betreffende college- of raadsvoorstel toegevoegd;

 • -

  een abonnement op de raads- en commissiestukken;

 • -

  de regulier communicatiekanalen van de gemeente Zeewolde, zoals de gemeentepagina en de website.

Artikel 5. Zitting op persoonlijke titel

De leden van de adviescommissie Ouderenzaken nemen zitting op persoonlijke titel en stemmen zonder last.

Artikel 6. Voorzitter en secretaris

De voorzitter en de secretaris worden door de adviescommissie Ouderenzaken uit zijn midden gekozen. Bij afwezigheid van de voorzitter zal een der leden optreden als vice-voorzitter.

Artikel 7. Budget

Ten behoeve van het verrichten van administratieve werkzaamheden, alsmede voor de noodzakelijke kopieerwerkzaamheden, de verzending van stukken en vergaderkosten stelt de gemeente jaarlijks een budget beschikbaar.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1. De adviescommissie Ouderenzaken vergadert tenminste eenmaal per kwartaal en voorts zo vaak als hij daartoe heeft besloten. Verder vergadert de adviescommissie Ouderenzaken indien de voorzitter daartoe besluit of indien twee leden schriftelijk, met opgave van de redenen, daarom verzoeken.

 • 2. Het college stelt een vergaderruimte beschikbaar.

 • 3. Een vergadering wordt niet gehouden indien niet tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4. Indien het vereiste aantal niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter opnieuw een vergadering. Deze vergadering vindt niet plaats eerder dan 2x 24 uur na het oorspronkelijke tijdstip. Op die vergadering is het derde lid van dit artikel niet van toepassing.

Artikel 9. Besluitvorming

 • 1. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 2. Bij staking van stemmen wordt de betreffende zaak in de volgende vergadering opnieuw in behandeling genomen. Staken de stemmen ten tweede male dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 10. Zittingsduur

 • 1. De leden van de adviescommissie Ouderenzaken hebben zitting voor drie jaren. De leden zijn voor twee opeenvolgende zittingsperioden benoembaar.

 • 2. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen; ze blijven in functie totdat in de vacature is voorzien. Opengevallen plaatsen worden zo spoedig mogelijk vervuld.

Artikel 11. Openbaarheid vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de adviescommissie Ouderenzaken zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten indien tenminste drie van de aanwezige leden daarom verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt. De adviescommissie Ouderenzaken beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 3. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de adviescommissie Ouderenzaken anders beslist.

Artikel 12. Verslaglegging en advisering

 • 1. De adviescommissie Ouderenzaken stelt van elke vergadering een beknopt verslag vast. Een exemplaar van dit verslag wordt aan het college gezonden en ter kennis gebracht van de raadscommissie.

 • 2. De gevraagde adviezen worden door de adviescommissie Ouderenzaken in de regel binnen vier weken uitgebracht.

 • 3. Indien de adviescommissie Ouderenzaken niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn zijn advies kan uitbrengen, treedt de voorzitter in overleg met de desbetreffende portefeuillehouder, teneinde een nadere termijn te bepalen.

 • 4. De adviezen van de adviescommissie Ouderenzaken worden schriftelijk uitgebracht, met vermelding van eventuele minderheidsstandpunten. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 13. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement adviescommissie Ouderenzaken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 23 december 2003.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 23 december 2003.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet T.A. Viezee