Regeling vervallen per 24-07-2021

Subsidieregeling Vrijwillig Jeugdwerk

Geldend van 28-10-2004 t/m 23-07-2021 met terugwerkende kracht vanaf 24-07-2021

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwillig Jeugdwerk

artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vrijwillig jeugdwerk: het werk waarbij vrijwilligers jeugd mogelijkheden bieden voor ontspanning, ontwikkeling en maatschappelijke participatie;

 • b.

  instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetene van de gemeente Arnhem;

 • c.

  jeugdleden: aan een vereniging verbonden jeugd in de leeftijd van 4 tot 25 jaar;

 • d.

  jeugddeelnemers: aan een stichting andere rechtspersoon verbonden jeugd in de leeftijd van 4 tot 25 jaar;

 • e.

  activiteit: een met gebruikmaking van de subsidie te leveren product, prestatie of dienst;

 • f.

  de wet: de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • g.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Het college kan aan een instelling voor vrijwillig jeugdwerk met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken.

 • 2. Instellingen op het gebied van sport en cultuur kunnen geen aanspraak maken op subsidie ingevolge deze regeling.

artikel 3: Aanvraag

 • 1. De aanvraag om subsidie dient vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ingediend te worden. Het college kan besluiten aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend, niet te behandelen.

 • 2. Voor de indiening van de begroting en het activiteitenplan dient gebruik gemaakt te worden van het door de gemeente te verstrekken modelformulier.

 • 3. Bij de aanvraag dient, naast de gegevens die op grond van de Algemene subsidieverordening moeten worden verstrekt, een deelnemers- of ledenlijst te worden overgelegd. Scoutinggroepen dienen de deelnemers- of ledenlijst te overleggen die door het Landelijk Bureau Scouting wordt afgegeven en een kopie van de afdrachtnota van Scouting Nederland.

 • 4. De beslissing op de subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 3 maanden na binnenkomst van de aanvraag, genomen. Het college maakt deze beslissing schriftelijk bekend aan de aanvrager binnen drie weken nadat zij is genomen.

artikel 4: Criteria

Om voor subsidieverstrekking in aanmerking te komen moet een instelling voor vrijwillig jeugdwerk voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De instelling dient minimaal 50 ingeschreven jeugdleden te hebben die contributie betalen.

 • b.

  Ieder jeugdlid of -deelnemer moet minstens € 6,80 per maand contributie/donatie aan de instelling verschuldigd zijn.

 • c.

  De instelling moet uitsluitend met behulp van vrijwilligers werken.

 • d.

  De instelling moet een programma aan de jeugdleden of -deelnemers aanbieden dat een gevarieerd aanbod bevat aan activiteiten gericht op ontspanning, ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

 • e.

  Scoutinggroepen dienen aangesloten te zijn bij de landelijke organisatie Scouting Nederland.

 • f.

  De instelling waarborgt dat de jeugdleden of -deelnemers voldoende worden ondersteund in hun activiteiten bij de instelling door een vakkundig kader van volwassenen.

 • g.

  De instelling biedt de vrijwilligers de mogelijkheid deel te nemen aan kadercursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

artikel 5: Subsidiebedrag

1.Het subsidie bedraagt € 40,00 per jeugdlid of -deelnemer. Voor ieder gehandicapt jeugdlid

of -deelnemer wordt het bedrag aan subsidie vermeerderd met € 40,00.

2.Het subsidie wordt verstrekt tot het maximum van het tekort in de ingediende begroting van de aanvrager.

artikel 6: Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteiten van de aanvrager niet in voldoende mate in het algemeen gemeentelijk belang zijn;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  de activiteiten niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend kunnen worden;

 • f.

  de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

 • g.

  niet is voldaan aan alle in artikel 5 genoemde criteria.

artikel 7: Vaststelling subsidie

 • 1. De subsidieontvanger dient voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen bij het college. Het college kan besluiten aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend, niet te behandelen.

 • 2. Voor de indiening van het financieel- en het activiteitenverslag ter vaststelling van het subsidie, dient gebruik gemaakt te worden van het door de gemeente te verstrekken modelformulier.

artikel 8: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

artikel 9: Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

artikel 10: Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Vrijwillig Jeugdwerk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2004.

De secretaris, De burgemeester,