Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Uden

Geldend van 24-01-2006 t/m heden

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Uden

Artikel 1. Algemeen

 • 1. Hierna wordt verstaan onder:

  • a.

   deze voorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uit maken van de overeenkomst;

  • b.

   de gemeente: de gemeente Uden;

  • c.

   levering: het leveren van zaken en diensten waartoe behoort het verrichten van werkzaamheden niet zijnde aanneming van werk;

  • d.

   de prestatie: de door de wederpartij te leveren zaken en diensten die voldoen aan de overeenkomst, voorwaarden en specificaties;

  • e.

   schriftelijk: op schrift, per fax of op andere wijze uitdrukkelijk vooraf door de gemeente toegestaan.

 • 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

  • -

   alle aanvragen van de gemeente voor een aanbieding of offerte;

  • -

   alle aan de gemeente gedane aanbiedingen van de prestatie;

  • -

   alle opdrachten en overeenkomsten over de prestatie.

 • 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 4. Alleen schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden en wijzigingen in of bij de overeenkomst zijn geldend.

 • 5. Op deze voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag: Convention on the International Sale of Goods (CISG).

 • 6. Geschillen die uit deze voorwaarden of de daarop gebaseerde overeenkomsten voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

 • 7. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 • 1. Een aanbod van de wederpartij is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig dagen nadat deze de gemeente heeft bereikt. Bij een inschrijvingsprocedure, vangt de termijn aan op de sluitingsdag.

 • 2. Indien de gemeente het aanbod schriftelijk aanvaardt dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de wederpartij hiervan kennis neemt of in redelijkheid kennis van heeft kunnen nemen.

 • 3. Een aanbod van de gemeente is slechts een uitnodiging of aanvraag aan de wederpartij tot het doen van een aanbod, aanbieding of offerte in de zin van lid 1.

 • 4. Bij een raamovereenkomst komt de overeenkomst tot stand telkens op het moment dat de opdracht voor een (deel)levering, binnen het kader van deze overeenkomst, door de gemeente wordt verzonden.

 • 5. De wederpartij vergewist zich bij de totstandkoming van de overeenkomst van de correcte toepassing van de Europese regels en vrijwaart op die grond tegen haar schade de gemeente.

Artikel 3. Prijs

 • 1. Alle prijzen zijn vast, in euro's, exclusief BTW, en gelden bij zaken incl. de kosten van verpakking, transport, verzekering en vervoer naar een door de gemeente aangegeven plaats van levering.

 • 2. De gemeente verlangt voor een (deel)prestatie die nog niet is geleverd en is bevoegd voor overige gevallen te verlangen dat wederpartij een bankgarantie afgeeft of een waarborgsom stort ter verzekering van de prestatie of de correcte nakoming van de overeenkomst.

Artikel 4. Verpakking en verzending

 • 1. De wederpartij verpakt de zaken behoorlijk en milieuvriendelijk en voorziet deze van een paklijst. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of in verband met onvoldoende verpakking en/of een paklijst niet conform lid 3 hierna.

 • 2. Retourzending van verpakkingsmaterialen, leenassemblage of de zaken na afkeuring door de gemeente, geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij naar het verzendadres.

 • 3. Op de paklijst vermeldt de wederpartij: de specificatie van de zaken, maten en gewichten en het door de gemeente meegedeelde opdrachtnummer, contactpersoon en afleveradres.

Artikel 5. Levering en keuring

 • 1. De levering vindt plaats zodra de prestatie voldoet aan de overeenkomst én de gemeente dit aan wederpartij bevestigt.

  • -

   Bij zaken heeft de gemeente hierover op de plaats van bestemming, de feitelijke beschikking verkregen, en heeft tevens getekend voor ontvangst. Echter de levering wordt geacht niet te hebben plaatsgehad als de gemeente de zaken binnen veertien werkdagen afkeurt wegens niet voldoen aan de overeenkomst, waardoor het risico en de eigendom bij de wederpartij is gebleven.

  • -

   Over de vervulling van diensten wordt maandelijks gerapporteerd.

 • 2. De levering geschiedt op de overeengekomen plaats en tijdstip en binnen de overeengekomen termijn, welke als fatale termijn geldt.

 • 3. De wederpartij geeft onmiddellijk schriftelijk bericht aan de gemeente zodra de wederpartij weet of behoort te weten dat de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, onder vermelding van de omstandigheden die aanleiding zijn van deze tekortkoming.

 • 4. De levertijd vangt aan op de dag waarop door de gemeente schriftelijk de opdracht wordt gegeven; ingeval van een mondelinge of telefonische opdracht vangt de levertijd aan op de dag waarop de opdracht schriftelijk door de gemeente wordt bevestigd.

 • 5. De gemeente is te allen tijde gerechtigd tot een onafhankelijke keuring van de prestatie. Bij afkeuring, meldt de gemeente dit terstond aan de wederpartij en zijn deze keuringskosten voor rekening van de wederpartij. De afwijkingen bij de keuring gelden zonder meer als een tekortkoming van de wederpartij.

Artikel 6. Eigendom en risico

 • 1. De eigendom en het risico vanuit de prestatie gaan met toebehoren als kwaliteitskeurmerken of -certificaten, over op de gemeente zodra de prestatie is geleverd.

 • 2. Het risico van de zaken wordt geacht bij de wederpartij te zijn gebleven indien de gemeente op goede gronden het recht op ontbinding van de overeenkomst inroept.

Artikel 7. Betaling

1 Betaling geschiedt binnen dertig dagen nadat de gemeente binnen veertien werkdagen na de levering, de prestatie en de facturen heeft goedgekeurd. De betaling wordt opgeschort totdat de wederpartij aan al haar openstaande verplichtingen heeft voldaan.

 • 2.

  De wederpartij specificeert op de factuur haar kosten en vermeldt ook een omschrijving en kenmerk van de overeenkomst, op straffe van opschorting van de betalingsverplichting.

 • 3.

  Verricht de wederpartij werkzaamheden, welke zij aanmerkt als overschrijding van de overeengekomen prestatie, dan komen deze kosten slechts voor betaling in aanmerking als deze zijn vastgelegd.

 • 4.

  Betaling van de prestatie ontslaat de wederpartij niet van enige garantie en/ of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de tussen de gemeente en wederpartij gesloten overeenkomst.

 • 5.

  De wettelijke rente wordt verschuldigd veertien dagen nadat onder aanzegging van deze rente, schriftelijk tot betaling is gemaand.

Artikel 8. Garantie en kwaliteit

 • 1. De wederpartij garandeert dat haar prestatie geheel in overeenstemming is met in de overeenkomst en opdracht gegeven omschrijving, specificaties en voorwaarden. In die zin is de prestatie van goede kwaliteit en voldoet tenminste aan de geldende wet- en regelgeving, de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, levensduur, doelmatigheid en afwerking, en is geschikt voor het doel waarvoor zij is bestemd. De garantie hiervan verloopt analoog volgens de regels van Consumentenkoop uit het Burgerlijk Wetboek en bevat ten minste een garantietermijn van twaalf maanden, te verlengen met de hersteldagen uit lid 3 hierna.

 • 2. De wederpartij staat in voor de kwaliteit en integriteit van diegene die namens haar belast is met de uitvoering van de overeenkomst.

 • 3. De wederpartij zal voor haar rekening en risico alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging en tot genoegen van de gemeente herstellen, onverminderd de aansprakelijkheid uit artikel 14.

Artikel 9. Voorschriften, verzekering, toezicht

 • 1. De wederpartij, haar werknemers en door haar ingeschakelde derden conform artikel 11, zijn gehouden bij de nakoming van de overeenkomst, alle toepasselijke wettelijke voorschriften in acht te nemen, evenals de voorschriften die door de gemeente zijn vastgesteld en bekendgemaakt.

 • 2. De wederpartij verplicht zich vanaf de totstandkoming van de overeenkomst afdoende verzekerd te zijn en zich verzekerd te houden voor beroepsaansprakelijkheid en andere aansprakelijkheden die van toepassing zijn, en werkt op eerste verzoek van de gemeente mee aan de cessie van alle aanspraken hieruit.

 • 3. De gemeente is gerechtigd binnen de voorschriften en verplichting uit de leden 1 en 2 te allen tijde en zonder vooraankondiging, bij de wederpartij toe te zien op de naleving hiervan.

Artikel 10. Milieubescherming

 • 1. De wederpartij verstrekt op verzoek alle beschikbare milieurelevante informatie over de samenstelling en opbouw van de zaken, zoals gebruikte materialen en samenstellende stoffen.

 • 2. De zaken mogen geen stoffen bevatten uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst aangeduid met een asterisk, en dienen zo min mogelijk stoffen en preparaten te bevatten die onder de Wet milieugevaarlijke stoffen vallen.

 • 3. De wederpartij levert een zaak dat in het afvalstadium bij de gebruikelijke verwerkingsmethode zo min mogelijk milieubelasting veroorzaakt.

Artikel 11. Overdracht en uitbesteding

 • 1. De wederpartij mag de rechten en verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente. De gemeente heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 • 2. De wederpartij behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente voor uitbesteding aan derden. De wederpartij blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door derden in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden en vrijwaart de gemeente voor elke aansprakelijkheid inzake wettelijke voorschriften en regelingen over inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, alsmede voor terzake naar redelijkheid gemaakte kosten van rechtsbijstand.

 • 3. In de gevallen uit de leden 1 en 2 zijn deze voorwaarden op de derde van toepassing als ware een rechtsbetrekking tussen de gemeente en die derde.

Artikel 12. Geheimhouding en hulpmiddelen

 • 1. De wederpartij is tot geheimhouding jegens derden verplicht ten aanzien van alle bedrijfs- en persoonsgegevens van de gemeente die haar uit hoofde van de relatie met de gemeente ter kennis zijn gekomen.

 • 2. De wederpartij verwerkt persoonsgegevens slechts in opdracht van de gemeente en treft voor de privacybescherming voldoende waarborgen en beveiligingsmaatregelen.

 • 3. De wederpartij staat in voor haar medewerkers, alsmede derden van wier diensten de wederpartij gebruik maakt, zich overeenkomstig de leden 1 en 2 zullen gedragen.

 • 4. Door de gemeente ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de gemeente. De wederpartij is als houder verplicht deze in goede staat te houden en voor eigen risico te nemen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 • 1. De wederpartij garandeert dat de prestatie met toebehoren en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert, vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten en auteursrechten.

 • 2. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor alle aanspraken van derden die verband houden met enige schending van de wederpartij van het in lid 1 gestelde en vergoedt aan de gemeente alle schade die daarvan het gevolg is.

 • 3. Ten aanzien van het door de gemeente verstrekte, zoals tekeningen, ramingen, ontwerpen en dergelijke, behoudt de gemeente zich naast het eigendomsrecht, ook het auteursrecht voor.

 • 4. Als onderdeel van de prestatie draagt de wederpartij het auteursrecht uitdrukkelijk over aan de gemeente en verricht daartoe, voorzover noodzakelijk, op eerste verzoek van de gemeente al die (rechts)handelingen die daarvoor nodig zijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 • 1. De wederpartij is met betrekking tot de door haar geleverde zaken en verrichte diensten aansprakelijk voor alle (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de gemeente of welke andere schade dan ook. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens natuurlijke en/of rechtspersonen werkzaam voor of bij de gemeente, alsmede derden waarmee de gemeente verplichtingen is aangegaan.

 • 2. De wederpartij vrijwaart de gemeente terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan derden door de wederpartij aan de gemeente geleverde zaken en/of verrichte diensten.

Artikel 15. Boetebepaling

Onverminderd het recht van de gemeente om nakoming, ontbinding en schade boven het boetebedrag te vorderen, heeft de gemeente de bevoegdheid om aan de wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen van 10% van de prijs van de gehele prestatie in het geval dat:

 • a.

  niet binnen de overeengekomen termijn de volledige diensten zijn verricht of zaken zijn geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden;

 • b.

  de leden 1, 2 en 3 uit artikel 12 van deze voorwaarden over geheimhouding niet zijn nageleefd,

tenzij de tekortkoming niet aan de wederpartij kan worden toegerekend.

Artikel 16. Ontbinding en beëindiging

 • 1.

  Buiten hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is de gemeente gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien:

  • a.

   de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, danwel haar vermogen wordt opgeheven of op een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd, danwel in al die gevallen een aanvraag daartoe, danwel anderszins niet langer in staat moet worden geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te kunnen voldoen;

  • b.

   door of vanwege de wederpartij enig voordeel is aangeboden of verschaft aan personeel, medewerkers of vertegenwoordigers van de gemeente of door haar ingeschakelde derden.

  • c.

   de wederpartij niet of niet langer beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunningen.

  • d.

   de wederpartij deze voorwaarden niet of niet correct naleeft.

 • 2.

  Na ontbinding van de koopovereenkomst is de gemeente bevoegd aan de wederpartij voor rekening en risico van de wederpartij de zaken terug te zenden, die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de wederpartij de betalingen die de gemeente voor deze zaken mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

 • 3.

  Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de wederpartij verplicht aan de koper behalve de in artikel 14 genoemde schade, ook alle verdere schade die de gemeente mocht lijden o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden.

 • 4.

  Door de ontbinding worden alle openstaande vorderingen van de gemeente onmiddellijk opeisbaar.

5. De beëindiging, opzegging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen op de wederpartij die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven, zoals geheimhouding, aansprakelijkheid, garanties.