Regeling vervallen per 01-01-2018

Regeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering

Geldend van 01-03-2002 t/m 31-12-2017

Intitulé

Regeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering

Artikel 1 Algemene Bepalingen

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR);

 • b.

  organieke functie: het geheel van werkzaamheden dat uit de doel- en taakstelling van de organisatie af te leiden en dat door één of meerdere medewerkers is te verrichten;

 • c.

  organieke functiebeschrijving: een op het voorgeschreven formulier op geordende wijze beschrijven van alle werkzaamheden die vanuit de taakstelling van de organisatie behoren tot een bepaalde functie;

 • d.

  functiewaarderingssysteem: een samenstel van regels en criteria om de rangorde te bepalen tussen de verschillende functies;

 • e.

  organisatorische eenheid: het organisatorische onderdeel, waartoe de functie behoort;

 • f.

  adviseur functiewaardering: hoofd van de afdeling Algemene en Personele Zaken;

 • g.

  secretaris functiewaardering het hoofd van het bureau Personeel en Organisatie, dan wel een door hem aan te wijzen functionaris.

Artikel 2 Functiewaarderingssysteem

 • 1. De systematische rangordening van de in de organisatie voorkomende functies op basis van een functiewaarderingssysteem dat is gebaseerd op het door het ODRP ontwikkeld Gemeentelijk Functiewaarderingssysteem (GFS).

 • De systeembeschrijving en een uitgebreide toelichting zijn opgenomen in de brochure "Functiewaardering, systeembeschrijving/toelichting".

Artikel 3 Uitvoer en beheer van het systeem

 • 1.

  Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het opstellen van de beschrijving van de formatieplaatsen waarvoor hij verantwoordelijk is.

 • 2.

  Als beheerder van het functiewaarderingssysteem wordt aangewezen het hoofd van het bureau P&O. Deze ziet erop toe dat de procedure voor de beschrijving van de functies en de procedure voor de functiewaardering zorgvuldig wordt gehanteerd.

 • 3.

  Wordt door het bureau P&O geconstateerd dat functiebeschrijvingen onvoldoende actueel zijn, dan wordt overleg gepleegd met het desbetreffende afdelingshoofd.

Artikel 4 Opstelling van de functiebeschrijving

 • 1.

  Organieke functiebeschrijvingen worden opgemaakt:

  • a.

   voor nieuwe functies;

  • b.

   voor functies die betrokken zijn bij een wijziging van de organisatie;

  • c.

   bij een zodanige wijziging van de taakinhoud van één of meer functies dat dit naar het oordeel van de gemeentesecretaris of sectordirecteur noodzakelijk is;

  • d.

   bij wijziging van het functiewaarderingssysteem voor die functies waarvoor Burgemeester en Wethouders dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De functiebeschrijving wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en wordt door hem voor akkoord ondertekend.

 • 3.

  De functiebeschrijving wordt aan de medewerker voorgelegd. De medewerker tekent de functiebeschrijving 'voor gezien'.

 • 4.

  De functiebeschrijving wordt door de directeur of de gemeentesecretaris definitief vastgesteld door deze te ondertekenen.

 • 5.

  Indien de functiebeschrijving is vastgesteld, wordt deze binnen twee weken na ondertekening ingeleverd bij de secretaris van de functiewaarderingscommissie.

 • 6.

  De functiebeschrijving wordt door de secretaris van de waarderingscommissie, voorzien van een waarderingsadvies, voorgelegd aan de functiewaarderingscommissie.

Artikel 5 Nader overleg over de functiebeschrijving

 • 1.

  Indien de medewerker zijn werkzaamheden onvoldoende herkent in de functiebeschrijving bestaat de mogelijkheid één en ander inhoudelijk te bespreken met diens afdelingshoofd.

 • 2.

  Indien de uitkomst van dit gesprek niet naar tevredenheid is, kan overleg plaatsvinden met de gemeentesecretaris/sectordirecteur. Indien de medewerker na dit gesprek vindt dat zijn werkzaamheden nog steeds niet in voldoende mate zijn beschreven, kan op diens verzoek een vervolggesprek plaatsvinden in aanwezigheid van de P&O-adviseur.

 • 3.

  Wanneer de medewerker na dit gesprek nog steeds van mening is dat zijn werkzaamheden onvoldoende zijn beschreven, stelt de P&O-adviseur een B&W-advies op, waarin in ieder geval zijn opgenomen de punten van verschil voorzien van motieven en een advies van de P&O-adviseur.

Artikel 6 Conversietabel

 • 1. De gemeenteraad stelt, na advisering door de raadscommissie voor personeel en organisatie en het Georganiseerd Overleg, de conversietabel vast. Hierin wordt de koppeling aangegeven tussen de hoofdgroepindeling en de totaalscore van functiewaardering en de salarisniveaus.

 • 2. Indien daartoe aanleiding bestaat doet het hoofd van de afdeling APZ voorstellen aan B&W om de conversietabel aan te passen.

  Hoofdgroep

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  Schaal

  1

  4, 5

  2

  6, 7

  3

  8, 9

  4, 5

  4

  10, 11, 12

  6, 7, 8

  5

  9, 10, 11

  4, 5

  6

  12, 13, 14

  6, 7

  7

  15, 16

  8, 9, 10

  4, 5

  8

  11, 12, 13

  6, 7

  9

  14, 15, 16

  8, 9

  10

  17, 18

  10, 11

  10A

  12

  11

  13, 14

  10

  11A

  15

  11, 12

  12

  16, 17, 18

  13, 14

  13

  19, 20

  15, 16

  14

  17, 18, 19

  15

  20

Artikel 7 Functiewaarderingscommissie

 • 1.
  • a.

   De functiewaarderingscommissie bestaat uit de leden van het Management-team en één door de ondernemingsraad aangewezen medewerk(st)er. De ondernemingsraad wijst tevens een plaatsvervangend lid aan. De gemeentesecretaris is voorzitter.

  • b.

   Ingeval van afwezigheid van een lid van het Management-team treedt diens eerste plaatsvervanger op als lid van de commissie.

 • 2.

  De commissie wordt bijgestaan door:

  • a.

   het hoofd APZ als adviseur;

  • b.

   de secretaris van de commissie.

 • 3.

  De functiewaarderingscommissie kan als informanten uitnodigen de leidinggevenden van de afdelingen/bureaus, wanneer functies van hun organisatorische eenheid aan de orde komen. Daarnaast kan de functiewaarderingscommissie een beroep doen op een externe deskundige, die als adviseur op afroep kan worden toegevoegd.

 • 4.
  • a.

   De functiewaarderingscommissie komt naar aanleiding van de voorgelegde functiebeschrijvingen en waarderingsadviezen van de secretaris in vergadering bijeen.

  • b.

   Uiterlijk binnen drie maanden nadat de functiebeschrijving aan deze commissie is toegezonden, brengt deze commissie advies uit aan B&W.

  • c.

   De vergaderingen van de functiewaarderingscommissie zijn niet openbaar.

  • d.

   De leden van de commissie, alsmede de secretaris en de adviseur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit de stukken of beraadslagingen bekend is geworden.

 • 5.
  • a.

   De functiewaarderingscommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de uitslag van de stemming niet unaniem is, worden de afwijkende mening(en) toegevoegd aan het advies aan B&W.

  • b.

   Bij het staken van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 6.

  Door toetsing van de betreffende functiebeschrijving aan de indelingscriteria, behorend bij het functiewaarderingssysteem, en rekening houdende met het waarderingsadvies van de secretaris van de functiewaarderingscommissie bepaalt de commissie:

  • a.

   de indeling van de functie in één van de hoofdgroepen van het functiewaarderingssysteem;

  • b.

   de score per gezichtspunt;

  • c.

   de totaalscore van alle gezichtspunten.

  • d.

   de niveaugroep op basis van de gemeenteraad vastgestelde conversietabel.

 • 7.

  Aan de hand van de aldus verkregen scores wordt in een overzicht de rangorde van alle organieke functies samengesteld door de secretaris van de functiewaarderingscommissie en onder de leden verspreid.

 • 8.

  De rangorde van de functies, voorzien van de scores en de daaraan verbonden consequenties op grond van de conversietabel, worden door de functiewaarderingscommissie aangeboden aan B&W.

 • 9.

  Op grond van deze uitslag stellen B&W het waarderingsresultaat vast.

Artikel 8 Mededeling van het waarderingsresultaat

 • 1.

  Nadat de waardering door B&W is vastgesteld, ontvangt de medewerker schriftelijk de volgende gegevens:

  • a.

   de benaming van de functie;

  • b.

   de hoofdgroep-indeling van de functie;

  • c.

   de score per gezichtspunt;

  • d.

   de totaal-score van alle aspecten;

  • e.

   de niveaugroep en de daarbij behorende salarisschaal;

  • f.

   een kopie van de conversietabel.

 • 2.

  De secretaris van de functiewaarderingscommissie verzorgt de verzending van de informatie, evenals de verzending van kopieën van deze stukken naar de gemeentesecretaris/directeur en het afdelingshoofd.

Artikel 9 Bezwaarschriften

 • 1.

  Er is een bezwarencommissie functiewaardering. Deze commissie is belast met de advisering van B&W omtrent de bezwaarschriften die worden ingediend tegen het besluit als bedoeld in artikel 7, lid 9.

 • 2.

  De bezwarencommissie functiewaardering bestaat uit drie leden. Één lid wordt aangewezen door de in het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigde vakorganisaties en één lid wordt aangewezen door B&W. Een derde lid, tevens de voorzitter, wordt aangewezen door de beide leden van de bezwarencommissie gezamenlijk.

 • 3.

  De voorzitter en de door het Georganiseerd Overleg voorgedragen lid kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Heemstede.

 • 4.

  Voor elk lid kan op dezelfde wijze als het vorige lid een plaatsvervanger worden aangewezen.

 • 5.

  De bezwarencommissie wordt ondersteund door een secretaris aangewezen door B&W. B&W kunnen een plaatsvervanger aanwijzen.

 • 6.

  De bezwarencommissie kan alleen een hoorzitting houden en beraadslagen als alle drie de leden, dan wel hun plaatsvervangers, aanwezig zijn.

Artikel 10 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering'.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1998 onder intrekking van de procedure functiebeschrijving van 31 augustus 1993.

Functiewaardering: Systeembeschrijving / Toelichting

De systeembeschrijving en toelichting kun je vinden in Verseon op nummer: 415830.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 februari 1998 en gewijzigd vastgesteld door de raad op 28 februari 2002.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Functiewaarderingssysteem

Artikel 3. Uitvoer en beheer van het systeem

Artikel 4. Opstelling van de functiebeschrijving

Artikel 5. Nader overleg over de functiebeschrijving

Artikel 6. Conversietabel

Artikel 7. Functiewaarderingscommissie

Artikel 8. Mededeling van het waarderingsresultaat

Artikel 9. Bezwaarschriften

Artikel 10. Slot- en overgangsbepalingen

Functiewaardering: Systeembeschrijving / Toelichting