Verordening sociale cliëntenraad Walcheren

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg van 22 februari 2012, volgnummer 12-45;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (WWB), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop inwoners van de gemeente worden betrokken bij het gemeentelijk minimabeleid;

besluit:

vast te stellen de “Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder :

 • a.

  AB: het algemeen bestuur van Orionis Walcheren;

 • b.

  cliënten of uitkeringsgerechtigden: personen woonachtig op Walcheren met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de IOAW, de IOAZ, WWIK of de Bbz, alsmede Nuggers, ANW’ers en andere inwoners van Walcheren die een beroep doen op, of in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het minimabeleid van de respectievelijke gemeenten;

 • c.

  lid: door het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren benoemde persoon;

 • d.

  gemeenteraden: de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Artikel 2 Taken van de Sociale Cliëntenraad Walcheren

De SCW is een onafhankelijke commissie met de volgende taak:

 • a.

  zij draagt zorg voor informatie, hulp en advies aan cliënten en komt op voor hun belangen;

 • b.

  zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur, het dagelijks bestuur en het AB van Orionis Walcheren op het gebied van werk en inkomen;

 • c.

  zij brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de colleges en de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen betreffende het onderliggende sociale beleid en het minimabeleid;

 • d.

  zij stelt onderwerpen die de kwaliteit van de dienstverlening van Orionis Walcheren betreffen aan de orde en doet verbetervoorstellen.

Artikel 3 Samenstelling, Voordracht, Benoeming en Zittingsduur

 • 1. De SCW bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste elf (11) leden waarbij de voorkeur uitgaat naar ten minste twee (2) leden die afkomstig zijn uit de gemeente Middelburg, ten minste twee (2) leden die afkomstig zijn uit de gemeente Vlissingen en tenminste één lid afkomstig uit de gemeente Veere. Tevens zal gestreefd worden naar een behoorlijke mate van representativiteit waar het betreft de diverse doelgroepen.

 • 2. Nieuwe of vervangende leden van de SCW worden op voordracht van het SCW bestuur benoemd door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn in principe herbenoembaar voor een tweede termijn. De eerste keer zullen de leden worden voorgedragen door de dan nog bestaande cliëntenraden. Wanneer er voldoende geschikte gegadigden voor het SCW lidmaatschap zijn, kan het SCW bestuur één of meer reserveleden voor benoeming voordragen.

 • 3. Het staat de SCW vrij om voor het vervullen van een bepaalde taak maximaal drie leden voor benoeming bij het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor te dragen, die zelf niet cliënt hoeven te zijn. Ook kan de SCW commissies of werkgroepen instellen, bestaande uit één of meer mensen die zelf niet cliënt hoeven te zijn.

 • 4. De SCW benoemt uit haar midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast benoemt de SCW uit haar midden een vestigingsmanager van één van de lokale steunpunten die toegevoegd wordt aan het bestuur.

 • 5. Leden die tussentijds ontslag nemen doen hiervan schriftelijk mededeling aan de SCW en het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren.

 • 6. Indien de meerderheid van de leden van de SCW van mening is dat een lid de constructieve werking van de SCW in de weg staat of deze in diskrediet brengt, legt de SCW een verzoek tot ontslag voor aan het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren.

 • 7. Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren kan aan leden van de SCW, die een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen, met toepassing van artikel 9, lid 2 WWB geheel of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot arbeidsinschakeling verlenen.   

 • 8. Leden die niet langer uitkeringsgerechtigd zijn kunnen hun lidmaatschap voortzetten tot aan het einde van hun benoemingstermijn, behalve in het geval één of meer reserveleden zijn benoemd of verhuizing naar buiten Walcheren heeft plaatsgevonden.

Artikel 4 Informatieverschaffing

Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren en de afdelingen welke belast zijn met het minimabeleid van de drie Walcherse gemeenten dragen er zorg voor dat aan de SCW alle informatie wordt verstrekt die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 5 Periodiek Overleg

 • 1. Tussen het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren, de directeur van Orionis Walcheren en de SCW vindt eens per kwartaal overleg plaats en desgewenst tussentijds.

 • 2. In overleg met de voorzitter van de SCW en de directeur van Orionis Walcheren stelt de secretaris van de SCW plaats en agenda van deze vergaderingen vast en roept de vergadering tenminste 7 dagen van te voren bijeen door middel van een schriftelijke kennisgeving, vergezeld van de agenda.

 • 3. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de SCW en beleidsmedewerkers van Orionis Walcheren en de afdelingen welke belast zijn met het minimabeleid van de drie Walcherse gemeenten over beleidsontwikkeling en uitvoeringsaspecten.

Artikel 6 Adviesbevoegdheid

 • 1. De SCW wordt tijdig betrokken bij voorbereiding, afstemming en totstandkoming van zaken waarmee cliënten rechtstreeks worden geconfronteerd en bij beleidsbeslissingen en beleidswijzigingen die van invloed zijn op de dienstverlening aan en de positie van de cliënt. De SCW wordt de gelegenheid geboden hierover gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen.  

 • 2. Tevens brengt de SCW advies uit over het jaarlijkse beleidsplan en de begroting (voor zover het om de bestemming van overschotten op het WWB inkomensdeel gaat) en geeft zij reactie op het jaarlijkse verslag van het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren voor deze stukken aan de gemeenteraden worden voorgelegd en vervolgens door het AB worden vastgesteld.  

 • 3. De reactie van de SCW wordt binnen 2 weken na adviesaanvraag en ontvangst van de stukken schriftelijk uitgebracht. Als een aanbeveling van de SCW niet wordt overgenomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd door het bestuur van Orionis Walcheren (c.q. het college waar het een gemeentelijke aangelegenheid betreft).

Artikel 7 Faciliteiten, Eigen Budget, Ambtelijk Secretaris, Jaarverslag en Huishoudelijk Reglement  

 • 1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de SCW en commissies van die raad komen ten laste van Orionis Walcheren.

 • 2. De SCW beschikt over een eigen jaarbudget en dient daartoe jaarlijks voor 1 oktober een begrotingsvoorstel in. Het budget wordt vastgesteld door het AB en voorziet behalve in de kosten van de eigen activiteiten en die van de lokale steunpunten mede in de kosten van de benodigde deskundigheidsbevordering en kosten van de communicatie met de achterban, zowel als met andere cliëntenraden in provinciaal en/of landelijk verband. 

 • 3. Indien externe advisering noodzakelijk is en de kosten hiervan niet door het budget van de SCW worden gedekt is voorafgaande toestemming vereist van de directeur van Orionis Walcheren.  

 • 4. Orionis Walcheren draagt er zorg voor dat de SCW, op haar verzoek, door een ambtelijk secretaris wordt ondersteund. De ambtelijk secretaris is geen lid van de SCW. Verzoeken om informatie, antwoorden op vragen, voorzieningen e.d. lopen via de ambtelijk secretaris en deze bewaakt de tijdige afhandeling hiervan. Over de inrichting en taak van het ambtelijke secretariaat worden nadere afspraken gemaakt. 

 • 5. De SCW brengt jaarlijks vóór 1 mei schriftelijk verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar aan het AB en de gemeenteraden. De SCW voorziet zelf in een intern huishoudelijk reglement.

Artikel 8 Financiële vergoeding

De leden van de SCW ontvangen maandelijks een door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren nader te bepalen en vast te stellen kostenvergoeding.

Artikel 9 Geen benadeling

Leden van de SCW ondervinden als cliënt op geen enkele wijze nadeel uit hoofde van de uitoefening van hun functie.

Artikel 10 Samenwerking

Het staat de SCW vrij zich regionaal en landelijk aan te sluiten bij verwante samenwerkingsverbanden. 

Artikel 11 Evaluatie

Jaarlijks wordt tussen de SCW en de directeur van Orionis Walcheren geëvalueerd of de gekozen opzet van de cliëntenparticipatie goed voldoet. In het jaarverslag van de SCW wordt hier melding van gemaakt. 

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het AB, gehoord de SCW.

Artikel 13 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Hiermee komt de op 1 juli 2007 in werking getreden Verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2010, te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg in zijn openbare vergadering van 16 april 2012.
De gemeenteraad van Middelburg,
De voorzitter, De raadsgriffier,
Mr. J.M. Schouwenaar E. Israël

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING

Visie als uitgangspunt

Een vitale samenleving vraagt om actieve participatie van haar burgers. Dit vooronderstelt een uitnodigende houding van de overheid (en andere instanties) om mensen bij beleid en uitvoering te betrekken. Tegen deze achtergrond omvat participatie altijd meer dan in een verordening kan worden vastgelegd. De verordening Sociale Cliëntenraad Walcheren is beperkt tot het vastleggen van globale rechten en plichten.

Hieronder volgt per artikel, waar nodig, een toelichting op de bedoeling.

Artikel 1

De leden van de cliëntenraad zijn alle uitkeringsgerechtigden van de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen. Dit laatste is een bewuste keus. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigen en er wordt vanuit gegaan dat andere belangenorganisaties hun stem laten horen richting Orionis Walcheren / gemeente ten aanzien van beleid en uitvoering van de sociale zekerheidswetten.

Lid van de SCW is degene die, op voordracht van het bestuur van de SCW, benoemd is door het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren. Vanaf de ingangsdatum van benoeming bestaat ook recht op een vergoeding zoals genoemd in artikel 8 van de verordening.

Artikel 2

De gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor rechtstreekse communicatie met haar cliënten, individueel of collectief. Een cliëntenraad voert overleg met de gemeente vanuit het perspectief van cliënten en op basis van kennis van zaken. De in het eerste lid genoemde taken worden door de cliëntenraad zelf of op haar verzoek door derden uitgevoerd. De cliëntenraad kan haar adviezen zowel aan Orionis Walcheren, het college als (commissies van) de gemeenteraad uitbrengen. Dat vraagt niet alleen om goede afspraken maar ook om initiatief van het AB van Orionis Walcheren en de gemeenteraad van de drie Walcherse gemeenten om cliënten en hun vertegenwoordigers proactief bij de beleidsvorming te betrekken.

Artikel 3

Lid 1

Om voldoende te kunnen functioneren dient de cliëntenraad uit minimaal 5 personen te bestaan. De wijze van werving van nieuwe leden voor de cliëntenraad wordt omschreven in een Huishoudelijk Reglement.

Lid 2

De leden van de cliëntenraad worden gekozen voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad.

Lid 3

De leden van de cliëntenraad moeten niet allemaal cliënten of uitkerings-gerechtigden ingevolge artikel 1, lid b, van de verordening SCW zijn. Dit is een bewuste keus. Dit artikellid biedt de cliëntenraad de mogelijkheid personen die geen cliënt of uitkeringsgerechtigde zijn te betrekken bij de SCW. De mogelijkheid is beperkt tot maximaal drie personen.

Lid 4

De SCW benoemt uit haar midden een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld met één van de vestigingsmanagers van de lokale steunpunten.

Lid 7

De arbeids- en re-integratieverplichtingen uit de Wet werk en bijstand gelden voor die personen die een uitkering van Orionis Walcheren ontvangen. Wanneer daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan, in individuele gevallen, tijdelijk ontheffing worden verleend van de arbeids-verplichting. Orionis Walcheren kan deze ontheffing slechts verlenen voor haar eigen cliënten. Voor niet Orionis Walcheren-cliënten heeft Orionis Walcheren daaromtrent geen zeggenschap.De tijdelijke ontheffing is altijd gebaseerd op de individuele omstandigheden van in de persoon gelegen factoren en wordt beoordeeld op het moment dat een dergelijke situatie zich voordoet. Dat kan zijn bij een aanvraag om uitkering of bij een heronder-zoek. Waarborgen van de continuïteit en het op peil houden van de kwaliteitsbezetting van de cliëntenraad kan geen reden zijn om een lid van de cliëntenraad tijdelijk ontheffing te verlenen van de arbeidsverplichtingen. Bij het beoordelen van het verlenen van vrijstelling van de arbeids-verplichting dient steeds toepassing te worden gegeven aan de intentie van artikel 9, lid 2 WWB.

Artikel 4

Om de cliëntenraad in staat te stellen optimaal te functioneren, is het noodzakelijk, dat er een jaarlijks werkplan kan worden opgesteld. Dat betekent, dat de cliëntenraad haar werkzaamheden moet kunnen afstemmen op de planning van te behandelen onderwerpen in het circuit van besluitvorming. Dit vergroot de kansen op kwaliteit en vroegtijdige en effectieve advisering. Om de cliëntenraad in staat te stellen zich tijdig voor te bereiden, ontvangt zij alle informatie die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming. Het staat de cliëntenraad verder vrij overleg te plegen met de betreffende gemeentelijke beleidsfunctionarissen omtrent concept bestuurs- of raadsvoorstellen, voor zover deze onderwerpen het beleidsterrein met betrekking tot de doelgroep van de cliëntenraad betreft.

Artikel 5

Het kan verschillen met wie overleg wordt gevoerd. Leidraad is, dat een keuze wordt gemaakt voor een gesprekspartner op voldoende hoog niveau en met bevoegdheden. In het Huishoudelijk Reglement wordt de wijze waarop de leden van de cliëntenraad onderwerpen voor de agenda van het periodiek overleg kunnen aanmelden opgenomen. Orionis Walcheren/gemeente levert de punten voor het periodiek overleg aan bij de cliëntenraad. De periodieke vergadering is openbaar en biedt de mogelijkheid om de achterban te informeren over de te behandelen agendapunten.

Artikel 6

Zoals in de toelichting bij artikel 4 is vermeld is het van belang dat de cliëntenraad alle informatie ontvangt die nodig is voor haar taakvervulling op een zodanig tijdstip dat er daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 7

Voor de werkzaamheden van de SCW is zowel in Middelburg als in Vlissingen een accommodatie nodig. Dat de gevraagde accommodatie aan zekere eisen moet voldoen is duidelijk. Maar tevens moet plaatselijk worden bekeken of de vergaderruimte eveneens geschikt is voor het houden van spreekuren.

Voor cliënten moet de spreekuurruimte een veilige en neutrale uitstraling hebben. De cliëntenraad is geen verlengstuk van gemeente.

Het is van belang, dat de cliëntenraad over een eigen budget beschikt. Dit wordt toegekend op grond van een begroting waarin de activiteiten worden benoemd. Daarnaast is ambtelijke medewerking om het contact met de achterban goed vorm te geven van belang.

Het Huishoudelijk Reglement voor intern gebruik voorziet in een omschrijving van de wijze waarop de cliëntenraad functioneert en wordt binnen de cliëntenraad in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 8

Het werk van de cliëntenraad is vrijwilligerswerk.

Uitgangspunt is dat de te verrichten werkzaamheden door de leden van de cliëntenraad in en vanuit het “kantoorpand” van de SCW worden uitgevoerd.

In dit kantoorpand hebben de leden van de cliëntenraad de beschikking over een telefoonaansluiting en een pc met o.a. internetverbinding. Daarnaast is er de beschikking over een printer en een kopieerapparaat. Alle hiermee verband houdende kosten komen voor rekening van Orionis Walcheren.

In de praktijk komt het uiteraard voor dat door de leden van de cliëntenraad privé wel eens telefoontjes gepleegd worden of printjes uitgedraaid worden voor de cliëntenraad.

Dit zijn uitzonderingen. Het uitgangspunt blijft namelijk dat de werkzaamheden verricht worden in en vanuit het “kantoorpand”.

Bovenstaande houdt in dat de leden van de cliëntenraad privé (geringe) kosten hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden als lid van de cliëntenraad.

Als door middel van over te leggen bewijsstukken aangetoond kan worden dat de jaarlijkse privé-kosten in verband met de noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden voor de cliëntenraad hoger zijn dan de te ontvangen jaarlijkse kostenvergoeding, worden de meerkosten vergoed door Orionis Walcheren.

Artikel 9

Leden kunnen alleen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als sprake is van een duidelijke individuele verwijtbaarheid.

Artikel 10

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12

Behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 13

Behoeft geen nadere toelichting.