Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (wijz)

Geldend van 01-11-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (wijz)

corsaregistratienummer: 09.35371

De Raad van de gemeente Hoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie;

gelet op artikel 5 en 147 van de Gemeentewet, hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel XIII, XV en XVII van de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden, artikel 140 en 141 van de Wet o het primair onderwijs, artikel 134 en 135 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g en 96h van de Wet op het voortgezet onderwijs;

besluit;

vast te stellen de navolgende verordening

wijziging van de verordenig materiele financiele gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen openbare of bijzondere school, of, voorzover in deze verordening is bepaald, van een nevenvestiging waarvan de hoofdvestiging is gelegen in een andere gemeente;

 • c.

  school: school voor basis onderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en school voor voortgezet onderwijs.

  school voor basisonderwijs: een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, een instelling voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de expertisecentra en een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

  school voor voorgezet onderwijs: school of scholengemeenschap voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, voor hoger en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor voorbereidend beroepsonderwijs en voor praktijk-onderwijs.

 • d.

  nevenvestiging: deel van een school dat door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingevolge artikel 85 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 76a of artikel 76b van de Wet op de Expertisecentra, artikel X van de wet van 31 mei 1995 (Stbl. 319) of artikel 75 van de wet op het voortgezet onderwijs voor bekostiging in aanmerking is gebracht.

 • e.

  voorzieningen voorziening zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening;

 • f.

  aanvullende voorziening: een door het college vastgestelde nieuwe voorziening waarmee de verordening tijdelijk wordt aangevuld;

 • g.

  indieningsdatum: uiterste moment zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een aanvraag voor een voorziening voor het eerste daaropvolgende tijdvak moet zijn ingediend;

 • h.

  toekenningscriteria: de omstandigheden zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verorde-ning, waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening of een aanvullende voorziening;

 • i.

  tijdvak: periode zoals opgenomen in de bijlage Voorzieningen van deze verordening, waarvoor een voorziening wordt toegekend;

 • j.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de wet, dat beschikbaar is voor een voorziening, of een aanvullende voorziening;

 • k.

  feitelijke beschikbaarstelling: de beschikking van het college waarbij een voorziening of aanvullende voorziening in natura beschikbaar wordt gesteld;

 • l.

  subsidievaststelling: een beschikking zoals bedoeld in artikel 4:42 van de wet.

 • m.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht/

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1. De raad kan voor een voorziening een subsidieplafond vaststellen. Hierbij bepaalt de raad hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.

 • 2. De raad kan voor een voorziening het gestelde in het eerste lid overdragen aan het college. Het college neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 3. Het college maakt het subsidieplafond en de wijze van verdeling van het beschikbare bedrag, uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum aan de schoolbesturen bekend.

Artikel 3 Aanvullende voorziening

 • 1. Het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening.

 • 2. Het college stelt de toekenningscriteria vast waaronder aanspraak bestaat op de aanvullende voorziening.

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

Jaarlijks voor 1 juli zendt het college aan de schoolbesturen een overzicht van de op basis van deze verordening toegekende voorzieningen. Het overzicht omvat de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het jaar van toezending.

HOOFDSTUK 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Een wijziging van de verordening die leidt tot het toevoegen, wijzigen of intrekken van een voorziening, wordt uiterlijk zes weken voor de indieningsdatum bekendgemaakt door het college.

Artikel 6 Indiening aanvraag

 • 1. Het schoolbestuur dat een voorziening voor het eerste daaropvolgend tijdvak wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. De indieningsdatum is niet van toepassing indien voor de voorziening is bepaald dat een indieningsdatum niet is voorgeschreven. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluiten het college om de aanvraag niet te behandelen. Bij de indiening van een aanvraag en de verstrekking van de gegevens dient het schoolbestuur gebruik te maken van het door het college vastgestelde formulier.

 • 2. De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school en de onderwijssoort indien de voorziening is bestemd voor en school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

 • 3. Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslissen het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Beslissingstermijn

 • 1. Het college beslist binnen twaalf weken na de indieningsdatum op een aanvraag. Indien ten aanzien van een voorziening geen indieningsdatum is voorgeschreven, beslissen het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de termijn van twaalf weken met vier weken verlengen. Bij verlenging wordt uiterlijk twee weken voor het einde van de termijn van twaalf weken hiervan door het college schriftelijk mededeling gedaan aan het schoolbestuur. Hierbij geeft het college de reden voor de verlenging aan.

 • 3. Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van de verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

 • c.

  door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

 • 1. Het schoolbestuur dat een aanvullende voorziening wenst, dient een aanvraag in bij het college.

 • 2. Op de aanvraag is artikel 6, tweede en derde lid, van toepassing.

Artikel 10 Beslissingstermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag of binnen zes weken na de verstrekking van de aanvullende gegevens. Binnen twee weken na de datum van de beschikking stelt het college het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 11 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de aanvullende voorziening in ieder geval indien:

 • a. de gevraagde voorziening geen aanvullende voorziening zoals bedoeld in artikel 3 is;

 • b. niet is voldaan aan een van de toekenningscriteria.

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

 • 1. De beschikking van het college tot toekenning van een voorziening of een aanvullende voorziening kan inhouden:

  • a.

   feitelijke beschikbaarstelling van de voorziening; of

  • b.

   een subsidievaststelling.

 • 2. De beschikking bevat:

  • a.

   het tijdvak en het doel waarvoor de voorziening is toegekend;

  • b.

   de wijze waarop het schoolbestuur de voorziening dient uit te voeren.

 • 3. De beschikking tot subsidievaststelling bevat voorts:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   voorzover van belang de wijze waarop rekening en verantwoording door het schoolbestuur wordt afgelegd aan het college.

  • c.

   de bepaling dat de wet van toepassing is en voorzover van belang welke afzonderlijke bepalingen of afwijkingen hierop van kracht zijn.

 • 4. De betaling van het subsidiebedrag vindt binnen zes weken na de subsidievaststelling plaats.

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

Ten aanzien van het beleid tot intrekking, wijziging, stopzetting of verlaging van de afgegeven subsidiebeschikking dan wel terugvordering van gegeven subsidie is titel 4:2 van de wet van toepassing.

Artikel 14 Terugvordering

vervalt

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1. De verordening kan worden aangehaald als: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hoorn.

 • 2. De verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Bijlage "voorzieningen"

A. Tuinonderhoud in het basisonderwijs

(deze tekst is digitaal niet beschikbaar)

B. ICT in het primair onderwijs

I.Aanduiding van de voorziening

Scholing personeel op het gebied van ICT en het instandhouden van een helpdesk door gemeente Hoorn gedurende een periode van 4 jaar, onder de voorwaarde dat

 • -

  de betreffende school aantoont dat voldoende hardware en software (kwantitatief en kwalitatief) aanwezig is, dan wel dat de school daar op korte termijn over kan beschikken;

 • -

  als een school zich aanmeldt voor de scholing, tenminste 75% van het personeelsbestand van die school in dezelfde periode aan de opleiding deelneemt;

 • -

  de betreffende school bereid is minimaal 50% van de opleidingskosten zelf te financieren.

De scholing betreft een basisopleiding betreffende de programma’s Windows, Word, Excel en Power Point.

II. Indieningsdatum

Uiterlijk 1 februari 2001 voor de eerste periode (schooljaar 2000-2001) en vervolgens 1 mei voorafgaande aan ieder schooljaar.

III. Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

Periode van 1 schooljaar, met als eerste periode schooljaar 2000-2001 en als laatste periode schooljaar 2003-2004.

IV. Toekenningscriteria waaronder een bevoegd gezag in aanmerking komt voor een voorziening

De voorziening staat open voor alle scholen voor primair onderwijs.

V. Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid

Uitvoering van de scholing ICT en de instandhouding van de helpdesk door en (gedeeltelijk) voor rekening van de gemeente Hoorn.

VI. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt per jaar ƒ 10.000,-- voor de scholing en ƒ 100.000,-- voor de helpdesk-functie.

B-2 Regeling bijdrage aanvullende voorzieningen schoolpleinen primair onderwijs

1.Aanduiding van de voorziening.

Het verlenen van een bijdrage van maximaal 25% van de ingezamelde middelen voor vernieuwingen aan het speelplein en speeltoestellen, zijnde geen regulier onderhoud. De maximale bijdrage is € 8.000,-- per schoollocatie in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Onderhoud c.q. vervanging van de voorzieningen zijn voor rekening van de aanvrager. De aanvrager is wettelijk aansprakelijk in geval van calamiteiten.

2.Indieningsdatum.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een verzoek daartoe vóór 1 februari van het jaar waarin de voorzieningen zijn gepland bij de gemeente Hoorn te zijn ingediend. Het verzoek dient te zijn voorzien van een duidelijk ontwerp van de voorzieningen en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven.

3.Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.

De voorziening wordt opengesteld voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening.

 • .
  • a.

   De voorziening staat open voor scholen voor basis- en speciaal onderwijs.

  • b.

   De voorziening staat open voor speelterreinen voor zowel hoofd- als nevenvestigingen en dislocaties.

  • c.

   Uit de begroting dient te blijken welke inkomsten door medewerking van de ouders zijn verworven.

  • d.

   Een toekenning geldt alleen als niet eerder een voorziening als de onderhavige is verleend.

5. Wijze van toekenning.

Een plan (incl. tekeningen en begroting) waarin de aanvraag wordt onderbouwd en waaruit blijkt welk bedrag wordt gevraagd.

6.Subsidieplafond

Er is geen subsidieplafond.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008.

C. Regeling voorzieningen verbetering arbeidstoeleiding leerlingen V.S.O.

1.Aanduiding van de voorziening

Vergoeding voor de aanpassing aan de huisvesting van een bestaand schoolgebouw waardoor dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor praktijkonderwijs.

Onder een bestaand gebouw wordt mede verstaan een gebouw waarvan de realisatie al zover is gevorderd dat oplevering en ingebruikneming in 2008, 2009 of 2010 zal plaatsvinden. Bij de aanpassing van het gebouw kan het tevens gaan om een nieuwe inrichting ten behoeve van praktijkonderwijs.

2.Indieningsdatum

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een verzoek daartoe vóór 1 februari van het jaar waarin de voorzieningen zijn gepland bij de gemeente Hoorn te zijn ingediend. Het verzoek dient te zijn voorzien van een duidelijk onderwerp van de voorzieningen waarin de aanvraag wordt onderbouwd en een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven. Uit het plan moet blijken om welke aanpassingen het gaat, wat daarvan de doelstelling is en welk bedrag wordt aangevraagd.

3.Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend.

De voorziening wordt opengesteld voor de jaren 2008, 2009 en 2010.

4. Toekenningscriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening.

 • a.

  De voorziening staat open voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs;

 • b.

  De voorziening staat open voor alle hoofd- en nevenvestigingen binnen de gemeentegrenzen (waaronder ook de nevenvestigingen van een hoofdvestiging in een andere gemeente);

 • c.

  Een school komt in aanmerking voor deze voorziening indien deze niet eerder op basis van deze verordening ter beschikking is gesteld;

 • d.

  Voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hoorn, zoals deze op het moment van toepassing is, komen niet voor subsidie in aanmerking op basis van deze verordening.

5.Wijze van toekenning.

Het ongewogen aantal leerlingen (V)SO en de verbreed toegelaten leerlingen, ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) op 1 oktober 2005 zoals opgegeven op de leerlingentelling OCW/CFI:

€ 1.000,-- per leerling (V)SO ouder dan 12 jaar (inclusief ZMLK) en

€ 140,-- extra per leerling ZMLK.

6.Subsidieplafond.

Er is geen subsidieplafond.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit voor een ieder ter inzage te leggen bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Daarnaast dit besluit bekend te maken door toesturen aan de besturen van de scholen in de gemeente Hoorn.

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 2 Subsidieplafond en verdelingsregels

Artikel 3 Aanvullende voorziening

Artikel 4 Jaarlijks overzicht

HOOFDSTUK 2 Procedures

Paragraaf 2.1 Aanvraag voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 5 Toevoegen, wijzigen en intrekken

Artikel 6 Indiening aanvraag

Artikel 7 Beslissingstermijn

Artikel 8 Weigeringsgronden

Paragraaf 2.2 Aanvraag aanvullende voorzieningen; weigeringsgronden

Artikel 9 Indiening aanvraag

Artikel 10 Beslissingstermijn

Artikel 11 Weigeringsgronden

Paragraaf 2.3 Toekenning; intrekking of wijziging; verbod vervreemding

Artikel 12 Inhoud beschikking tot toekenning; betaling

Artikel 13 Intrekken of wijzigen beschikking

Artikel 14 Terugvordering

Artikel 15 Verbod tot vervreemding

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Artikel 16 Informatieverstrekking

Artikel 17 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

Artikel 18 Citeertitel; inwerkingtreding

Bijlagen “voorzieningen”