Regeling vervallen per 01-01-2018

Werktijdenregeling Publieksbalie

Geldend van 01-10-2008 t/m 31-12-2017

Intitulé

Werktijdenregeling Publieksbalie

I Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.medewerker: de ambtenaar in de zin van de CAR en in dienst van de

gemeente Heemstede;

b. variabele uren:uren die onderdeel zijn van de aanstelling maar geen onderdeel zijn van het vaste rooster (artikel 4:1 lid 1 van de CAR).

c. positief saldo variabele uren:de medewerker heeft over een periode meer gewerkt dan de urenwaarvoor de medewerker is aangesteld.

d. negatief saldovariabele urende medewerker heeft over een periode minder gewerkt dan de uren

waarvoor de medewerker is aangesteld.

e. vaste roosterhet rooster waarin de vaste diensten zijn opgenomen, exclusief de variabele uren.

II Reikwijdte

Reikwijdte

Artikel 2

Deze regeling is van toepassing op de medewerkers die werkzaam zijn bij de publieksbalie van de afdeling Publiekszaken.

III Roosters

Vaste werktijden

Artikel 3

 • 1.

  Bij de publieksbalie wordt gewerkt in roosters met vaste werktijden.

 • 2.

  De vaste werktijden worden bepaald door de publieksopenstelling van de publieksbalie.

 • 3.

  Een wijziging van het vaste rooster wordt eerst besproken met de medewerkers en vervolgens vastgesteld door het hoofd Publiekszaken.

 • 4.

  Bij de vaststelling van het vaste rooster wordt zover de bedrijfsvoering dit toelaat rekening gehouden met de wensen van de medewerkers.

 • 5.

  Het vaste rooster geldt voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven.

 • 6.

  Bij de opstelling van het vaste rooster wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is voor de opening en afsluiting van de publieksbalie en indien nodig het overdragen van werkzaamheden.

 • 7.

  Een wijziging van het vaste rooster wordt tenminste drie maanden van te voren bekendgemaakt aan de betreffende medewerkers.

Electronische tijdregistratie

Artikel 4

 • 1.

  De gewerkte uren worden geregistreerd door middel van electronische tijdregistratie.

 • 2.

  De artikelen 1 (Reikwijdte), 2 (Begrippen), 5 (Pauze), 6 (Tijdregistratie), 9 (Ziekte en verlof), 10 (Doktersbezoek e.d.), 12 (Overwerk), 13 (Cursussen), 14 (Recepties), 15 (Bijeenkomsten personeelsvereniging), 16 (Afdelingsuitje/sociaal budget), 18 (Slotbepalingen) van de “Regeling glijdende werktijden” zijn van toepassing.

 • 3.

  In aanvulling op de in lid 2 genoemde artikelen zijn de regels zoals hieronder vermeld van toepassing.

Vakantieverlof

Artikel 5

 • 1.

  Het vakantieverlof voor één dienst of één werkdag wordt tenminste één week van te voren aangevraagd.

 • 2.

  Het vakantieverlof voor meerdere dagen buiten de schoolvakanties wordt tenminste twee weken van te voren aangevraagd.

 • 3.

  Het vakantieverlof voor één of meerdere weken buiten de schoolvakanties wordt tenminste één maand van te voren aangevraagd.

 • 4.

  Het vakantieverlof voor één of meerdere weken in de maanden mei, juni en de schoolvakanties wordt tenminste drie maanden van te voren aangevraagd.

 • 5.

  De teamleider publieksbalie beslist afhankelijk van de continuering van het rooster of verzoeken voor vakantieverlof kunnen worden gehonoreerd.

Werkoverleg en personeelsbijeenkomsten

Artikel 6

 • 1. Medewerkers worden geacht aanwezig te zijn bij het werkoverleg van de front-office publieksbalie.

 • 2. De data en tijdstip worden minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt.

 • 3. Medewerkers worden geacht aanwezig te zijn bij personeelsbijeenkomsten die voor de functie relevant zijn.

 • 4. De aanwezigheid bij het werkoverleg en personeelsbijeenkomsten e.d. geldt als reguliere werktijd die geregistreerd wordt met behulp van de electronische tijdregistratie.

 • 5. Op verzoek van de medewerker kunnen uren voor werkoverleg of personeelsbijeenkomsten worden uitbetaald.

IV Werken in bandbreedte

Bandbreedte (variabele uren)

Artikel 7

Overeenkomstig artikel 4:1 lid 1 van de CAR-UWO wordt in bandbreedte gewerkt.

Inroostering variabele uren

Artikel 8

 • 1. De variabele uren worden zoveel mogelijk één maand van te voren ingeroosterd.

 • 2. De teamleider publieksbalie roostert de variabele uren in.

Artikel 9

Als een verzoek om variabele uren te werken binnen 48 uur plaatsvindt voor aanvang van deze werkzaamheden, wordt een overwerktoeslag uitbetaald over deze uren.

Saldo variabele uren

Artikel 10

 • 1.

  De medewerker is bereid voldoende variabele uren te werken zodat op 31 december het saldo aan variabele uren nul of positief is.

 • 2.

  Een positief saldo aan variabele uren op 1 januari wordt geheel uitbetaald als overwerk.

 • 3.

  Op verzoek van de medewerker wordt, in afwijking van lid 2 van dit artikel, maximaal één werkweek niet uitbetaald als overwerk én blijft onderdeel van het saldo variabele uren.

 • 4.

  De overwerkuren overeenkomstig lid 2 van dit artikel worden geheel uitbetaald (uurloon plus toeslag).

 • 5.

  Een positief saldo aan variabele uren op 1 januari kan in dat jaar worden opgenomen als spaartijd voor maximaal één werkweek.

 • 6.

  Voor de werkweek overeenkomstig lid 2, 3 en 5 van dit artikel wordt uitgegaan van het aantal uren dat de medewerker is aangesteld per week.

 • 7.

  Bij een negatief saldo aan variabele uren in november of december vindt overleg plaats hierover tussen teamleider en medewerker.

 • 8.

  Bij een negatief saldo aan variabele uren op 1 januari kan in het geval van overmacht (bijvoorbeeld. ziekte) de teamleider publieksbalie beslissen dat ervan uit wordt gegaan dat deze uren zijn gewerkt.

Ziekte en verlof

Artikel 11

 • 1.

  Bij ziekte en verlof wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de variabele uren over de werkdagen van het rooster.

 • 2.

  Ziekte en verlof hebben geen invloed op het saldo aan variabele uren.

 • 3.

  Bij verlof wordt het aantal uren opgenomen van het vaste rooster inclusief de variabele uren.

Cursussen en opleidingen

Artikel 12

De cursustijd voor vakgerichte cursussen en opleidingen wordt uitbetaald aan de medewerker, voor zover de uren geen onderdeel uitmaken van het vaste rooster.

Ontslag

Artikel 13

 • 1. Bij ontslag uit de functie bij de publieksbalie wordt een negatief saldo aan variabele uren verrekend met het restant vakantieverlof danwel de bezoldiging, tenzij er sprake is van overmacht.

 • 2. Bij ontslag uit de functie bij de publieksbalie wordt een positief saldo aan variabele uren uitbetaald als overwerk.

V Overige bepalingen

Onvoorziene gevallen

Artikel 14

 • 1.

  Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist de directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering.

 • 2.

  Indien daarvan sprake is zal er zo spoedig mogelijk een melding plaatsvinden aan de Ondernemingsraad.

Slotbepalingen

Artikel 15

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008 en kan worden aangehaald als de ‘Werktijdenregeling Publieksbalie 2008’.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 7 oktober 2008.