Regeling vervallen per 25-05-2017

Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie

Geldend van 15-03-1994 t/m 24-05-2017

Intitulé

Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie

De Raad van de gemeente Uden;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 17 februari 1994;

gelet op de artikelen 82 en 91 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Monumentenwet 1988, alsmede de Monumentenverordening 1994;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder commissie: Monumentencommissie.

Artikel 2. Taak

De commissie adviseert het College van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en de Monumentenverordening 1994, alsmede over andere aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.

 • 2. De voorzitter wordt door en uit de commissie aangewezen.

 • 3. De leden worden door het College van burgemeester en wethouders benoemd voor een termijn van 4 jaar, die samenvalt met de zittingsduur van de leden van de Raad.

 • 4. Het College van burgemeester en wethouders kan uit zijn midden een lid aan de commissie toevoegen.

 • 5. Het College van burgemeester en wethouders kan aan de commissie vaste of ad hoc-adviseurs toevoegen.

 • 6. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Het College van burgemeester en wethouders verleent ontslag aan het lid dat de hoedanigheid verliest waarin het is benoemd.

 • 7. Het College van burgemeester en wethouders voorziet zo spoedig mogelijk in de door ontslag of overlijden opengevallen plaatsen.

Artikel 4. Secretariaat

Het secretariaat wordt vervuld door een of meer door het College van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

2

Artikel 5. Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter nodig oordeelt.

 • 2. De vergaderingen worden belegd door de voorzitter, die ervoor zorgdraagt dat ieder lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste een week tevoren schriftelijk wordt opgeroepen, zoveel mogelijk met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

 • 3. De vergaderingen van de commissie worden in het openbaar gehouden. De deuren worden gesloten, wanneer ten minste twee leden daarom verzoeken of de voorzitter het nodig oordeelt. De commissie beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 6. Besluitvorming

 • 1. Voor besluitvorming is vereist dat ten minste de helft van het aantal leden dat zitting heeft in de commissie in de vergadering aanwezig is.

 • 2. Ontbreekt in een vergadering het voor besluitvorming vereiste aantal leden, dan wordt een nieuwe vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden besluiten kunnen worden genomen over in de eerste vergadering behandelde onderwerpen. In de oproeping voor de tweede vergadering wordt daarvan melding gemaakt.

 • 3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van hen die een stem hebben uitgebracht. Ieder lid brengt één stem uit. Het in artikel 3, vierde lid bedoelde lid heeft geen stemrecht.

 • 4. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot de volgende vergadering uitgesteld. Met betrekking tot deze vergadering is het bepaalde in het tweede lid van toepassing.

Artikel 7. Ondertekening

Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 8. Verslag

 • 1. Van de vergaderingen van de commissie worden verslagen opgemaakt, waarin de behandelde onderwerpen en het advies van de commissie zijn vermeld.

 • 2. Het verslag wordt zoveel mogelijk in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de commissie voorgelegd.

 • 3. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de commissie anders beslist.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening regelende de taak en samenstelling van de Monumentencommissie".

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 maart 1994.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 1994.
De Raad voornoemd,
De secretaris, de voorzitter