Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening inburgering

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening inburgering

De Raad van de gemeente Uden;

overwegende dat de Raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan inburgeringsplichtigen, het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan bijzondere groepen inburgeringsplichtigen en de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld, alsmede dat de gemeenteraad bij verordening het bedrag dient vast te stellen van de bestuurlijke boete die voor de verschillende overtredingen kan worden opgelegd;

gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007;

b e s l u i t

vast te stellen de

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het College: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;

  • b.

   de wet: de Wet inburgering;

 • 2. De begripsomschrijvingen in de wet en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing op de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2. De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen

Het College draagt er zorg voor dat de inburgeringsplichtigen op een doeltreffende en doelmatige wijze worden geïnformeerd over hun rechten en plichten uit hoofde van de wet en over het aanbod van en de toegang tot inburgeringvoorzieningen. Het College stelt daartoe periodiek een communicatieplan op.

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van inburgeringsvoorziening

Artikel 3. Bepalen van de doelgroepen

Het College bepaalt periodiek de groepen inburgeraars waaraan, naast de tot de prioritaire groep behorende inburgeringsplichtigen, een inburgeringsvoorziening wordt geboden.

Artikel 4. De samenstelling van de inburgeringsvoorziening

 • 1. Het College stemt de inburgeringsvoorziening, met uitzondering van de inburgeringsvoorziening aan geestelijke bedienaren, af op het startniveau en de vaardigheden, de persoonlijke omstandigheden en de maatschappelijke positie van de inburgeringsplichtige.

 • 2. Indien de inburgeringsplichtige ook een voorziening gericht op arbeidsinschakeling wordt aangeboden, draagt het College er zorg voor dat de inburgeringsvoorziening en de voorziening gericht op arbeidsinschakeling op elkaar worden afgestemd. De voorziening wordt alleen aangeboden als deze arbeidsmarktrelevant is en de voorziening de mogelijkheid tot structurele inschakeling in het arbeidsproces binnen een redelijke termijn vergroot.

 • 3. Een inburgeringsvoorziening kan naast een cursus die toeleidt naar het inburgeringsexamen en het eenmaal kosteloos afleggen van het inburgeringsexamen meerdere onderdelen bevatten, waaronder in ieder geval trajectbegeleiding en maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden.

Artikel 5. De inning van de eigen bijdrage

 • 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de wet wordt in ten hoogste 10 maanden betaald.

 • 2. Het College legt in de beschikking tot toekenning van een inburgeringsvoorziening de termijnen van betaling vast.

Artikel 6. Opleggen van verplichtingen

Het College kan een inburgeringsplichtige bij besluit een of meer van de volgende verplichtingen opleggen:

 • a.

  het deelnemen aan de aangeboden inburgeringscursus;

 • b.

  het deelnemen aan gesprekken met de trajectbegeleider;

 • c.

  het deelnemen aan voortgangsgesprekken;

 • d.

  het voor de eerste maal deelnemen aan het inburgeringsexamen op een tijdstip dat door het College wordt bepaald;

 • e.

  het melden indien door ziekte dan wel door andere relevante omstandigheden niet aan de verplichtingen in de beschikking kan worden voldaan.

Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringsvoorziening

Artikel 7. De procedure van het doen van een aanbod

 • 1. Het College doet het aanbod, bedoeld in artikel 19, eerste of tweede lid, van de wet schriftelijk. Het aanbod wordt gezonden aan het adres waar de inburgeringsplichtige in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

 • 2. In het aanbod wordt een omschrijving gegeven van de inburgeringsvoorziening die wordt aangeboden en van de rechten en verplichtingen die aan de inburgeringsvoorziening worden verbonden.

 • 3. De inburgeringsplichtige aan wie een aanbod wordt gedaan, dient binnen twee weken kenbaar te maken of hij het aanbod aanvaardt.

 • 4. Wanneer de inburgeringsplichtige het aanbod aanvaardt, neemt het College binnen twee weken na ontvangst van deze akkoordverklaring het besluit vaststelling van de inburgeringsvoorziening, overeenkomstig het gedane aanbod.

Artikel 8. De inhoud van het besluit

Het besluit tot vaststelling van een inburgeringsvoorziening bevat in ieder geval:

 • a.

  een beschrijving van de inburgeringsvoorziening;

 • b.

  een opgave van de rechten en verplichtingen van de inburgeringsplichtige;

 • c.

  de datum waarop het inburgeringsexamen moet zijn behaald;

 • d.

  de termijnen en wijze van betaling;

 • e.

  ingeval van een oudkomer: de datum waarop de termijnen, als bedoeld in artikel 26 van de wet, aanvangen.

Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete

Artikel 9. De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen

De bestuurlijke boete bedraagt maximaal:

 • a.

  € 250,00 voor het handelen in strijd met artikel 25 van de wet;

 • b.

  € 500,00 voor het handelen in strijd met artikel 23, eerste lid van de wet, of aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van deze verordening;

 • c.

  € 500,00 voor het niet naleven van artikel 7, eerste lid van de wet;

 • d.

  € 1.000,00 voor het niet behalen van het inburgeringsexamen binnen de bij of krachtens de artikel 32 en 33 van de wet gestelde termijnen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de vijfde dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

 • 2. De Boeteverordening WIN 2005 in het kader van de Wet inburgering nieuwkomers wordt ingetrok¬ken.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening inburgering.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2007.
De Raad voornoemd
de griffier de burgemeester

Inhoudsopgave

Bladzijde

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 1

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1

Artikel 2. De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen 1

Hoofdstuk 2. Doelgroepen en samenstelling van inburgeringsvoorziening 1

Artikel 3. Bepalen van de doelgroepen 1

Artikel 4. De samenstelling van de inburgeringsvoorziening 2

Artikel 5. De inning van de eigen bijdrage 2

Artikel 6. Opleggen van verplichtingen 2

Hoofdstuk 3. Het aanbod van een inburgeringsvoorziening 2

Artikel 7. De procedure van het doen van een aanbod 2

Artikel 8. De inhoud van het besluit 3

Hoofdstuk 4. De bestuurlijke boete 3

Artikel 9. De hoogte van de bestuurlijke boetes voor de verschillende overtredingen 3

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 3

Artikel 10. Inwerkingtreding 3

Artikel 11. Citeertitel 3

Toelichting

Algemeen

Artikelsgewijze toelichting

Artikel

A.Toepassingsregister

Jaartal-

Volgnr.

Onderwerp

Vaststelling

Bekendmaking

Inwerkingtreding

Voorbe-reidings-afdeling

-

V

B

B.Supplementenregister

Jaartal-Volgnr.

Onderwerp besluit B(&W)

Vaststelling Bekendmaking

Inwerking-treding

Wijziging en/of aanvulling:

Aangeduid met:

-Nieuw!

V

B

Versie 1. 20 juli 2005